نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمى دانشگاه پیام ‏نور

چکیده

شهرها و روستاهاى ما در گذشته بهترین نمونه‏ هاى پایدارى را در خود متجلى ساخته بودند. توجه به محدودیت هاى اکولوژیک محل نظیر آب، توسعه متناسب و سازگار با طبیعت، صرفه جویى در منابع، استفاده از مواد و مصالح بومى، ابداع روشهاى مؤثر و مناسب براى ادامه حیات نظیر قنات و بادگیر و... نمونه هایى از شیوه‏ هاى پایدار و سازگار با توان محیطى تلقى مى‏شدند. اما افزایش جمعیت و ازدیاد خواسته‏ هاى مادى و معنوى انسان و نوع نگاه به طبیعت، این تعادل را تا حد زیادى از بین برده است. این وضعیت در محیط هایى که محدودیت‏ هاى طبیعى بیشتر است،بحرانى‏ تر به نظر مى‏ رسد.
شهرستان فردوس از آن محیط هایى است که در حاشیه کویر قرار دارد و با تنگناهاى متعددى روبرو است.با روند افزایش جمعیت به شیوه کنونى و استمرار روندهاى تولید به طریقه سنتى، استمرار حیات در این بخش از کشور، با تنگناهاى متعددى روبرو خواهد بود. این مقاله در نظر دارد با معرفى قابلیت ‏هاى بلا استفاده شهرستان و چگونگى بهره ‏بردارى از آنها، تا حدودى فشارها و تهدیدهاى موجود را تقلیل دهد.

عنوان مقاله [English]

Sustainable development at sensitive levels (case study: Ferdows city on the margin of the desert)

نویسنده [English]

  • Rostam Saberifard

Faculty Member of Payame Noor University

چکیده [English]

Our cities and villages had once been the best examples of sustainability. Considering the ecological limitations of places such as water, attitudes such as development compatible with nature, saving resources, using indigenous materials, developing effective methods for survival such as aqueducts and windbreaks, and ... were considered as examples of approaches sustainable and compatible with environmental potentials. But the increase in population and the rise in material and spiritual demands of man and the change in attitude toward nature, have greatly eliminated this balance. This situation appears more critical in environments with higher natural limitations.
The city of Ferdows is one of those environments that locates on the outskirts of the desert and faces many problems. With the increasing trend of population growth in the current way and the continuation of production trends in the traditional way, the continuity of life in this part of the country will be faced with many barriers. This paper intends to reduce some of the existing pressures and threats by introducing unused capabilities of the city and how to exploit them.