نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمى دانشگاه تهران

2 دانشجوى کارشناسى ارشد برنامه ‏ریزى توسعه منطقه ‏اى دانشگاه علامه طباطبایى

3 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‏ ریزى شهرى دانشگاه زنجان

چکیده

به دنبال رشد فزاینده جمعیت شهرنشین، عدم آمادگى مناطق شهرى براى پاسخ گویى به نیازهاى جامعه، دیدگاه و روندهاى برنامه ‏ریزى بخشى منجربه بروز مشکلات جدّى اقتصادى، اجتماعى، زیست محیطى و کالبدى در شهرها شده است. چنان که امروزه صدها میلیون فقیرشهرى در محلات ناامن، غیربهداشتى و فاقد امکانات اولیه گزینه‏ هاى بسیار اندکى براى زندگى فراروى خود دارند. برهمین مبنا راهبرد توسعه شهر (CDS) توسط سازمان ائتلاف شهرها براى حل بخشى از این مسائل پدید آمد.
راهبرد توسعه شهر در ایجاد فرآیندهاى تصمیم‏ سازى مشارکتى در کشورهاى در حال توسعه و کاستن از سطح فقرشهرى و تأمین توسعه پایدار راهبرد بسیار مؤثرى است. این مقاله با بهره‏ گیرى از روش توصیفى- تحلیلى به نگرش‏ هاى سازمان ائتلاف شهرها و پس از آن به تجربیات عملى راهبرد توسعه شهر (CDS) در جهان مى‏پردازد. هدف این مقاله تحلیل تجربیات CDS در جهان به منظور کمک به برنامه ریزان شهرى کشور در راستاى ارتقاى کیفیت زیست و سکونت شهروندان مى‏ باشد. در این تحقیق تجربیات عملى CDS در شهر پنوم پن، شن یانگ، امان و اورادآ، سانتوآندره مورد بررسى و تحلیل قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Analysis of the Practical Experiences of the City Development Strategy (CDS) in the world

نویسندگان [English]

  • Hossein Hataminejad 1
  • Mehrdad Karami 2
  • Fariad Parhiz 3

1 Member of Faculty, University of Tehran

2 Graduate Student of Regional Development Planning at Allameh Tabataba'i University

3 Master of Geography and Urban Planning, University of Zanjan

چکیده [English]

Growing urban population, unpreparedness of urban areas to respond to the needs of community and partial views and trends of planning have led to serious economic, social, environmental and physical problems in the cities. Hundreds of millions of poor people today have very few options for their lives in unsafe, unsanitary towns lacking basic facilities. Based on this, City Development Strategy (CDS) was developed by the Coalition for Cities to resolve some of these issues.
The urban development strategy is an effective approach to create collective decision-making processes in developing countries and to reduce the overall poverty level and ensure sustainable development. This paper uses descriptive-analytical method to examine first the attitudes of the Coalition for Cities and then the practical experiences of city development strategy (CDS) in the world. The purpose of this paper is to analyze the CDS experiences in the world in order to help urban planners to improve the quality of life and residence of citizens. In this research, the practical experiences of CDS in Phnom Penh, Shen Yang, Amman and Urada, Santo Andre have been analyzed.

1- Campbell,T(1997)Innovation and Risk Taking:The Engine of Reform in Local Government in Latin America and the Caribbean. World Bank, Washington.
2- Cities Alliance (2001)Cities Without Slums:2001 Annual Report. Cities Alliance,Washington,DC.
3- Dillinger, W(1994) Decentralization and its implications for urban service delivery.Urban Management Programme, No.16,World Bank, Washington,DC.
4- Litvack,J.Ahmad,J and Bird,R(1998).Rethinking Decentralization in Developing Countries.Sector Studies Series.World Bank, Washington, DC.
5- Mukhija,Vinit,(2005),Viewpoint Challenges for international development Planning:Preliminary lessons from the case of the Cities Alliance Cities,Vol.23,No.1,P.56-62.
6- United Nations Center for Human Settlements (UNCHS), (1999), Basic Facts on Urbanization.Nairobi,Kenya:UNCHS Habitat.
7- World Bank,A(1999)Urban and Local Government Development Strategy, World Bank Washington,DC.