نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

ژنرالیزاسیون نقشه متناسب با نیازهاى متفاوت کاربران با استفاده از یک پایگاه داده‏اى چند مقیاسى انجام مى‏ شود. اساس و پایه چنین تولیدى به تجزیه و تحلیل نیازمندى‏ هاى تهیه نقشه بنا بر خواست کاربران استوار است و درخواست‏ هاى گوناگون و محدودیت‏ هاى کارتوگرافى مورد نیاز کاربر را نشان مى‏ دهد.
در این مقاله فرآیند ژنرالیزاسیون به عنوان یک تابع از مجموعه مرجع (تعمیم نیافته) به یک مجموعه هدف (تعمیم یافته) بیان مى‏ شود. هر دوى این مجموعه‏ ها با ویژگى ‏هاى زمین - فضا تعریف مى‏ شوند. مجموعه مرجع خواص مشخصى از قبیل هندسى بودن، توپولوژیکال و خواص غیر فضایى مانند خواص ترکیبى خود را حفظ مى‏ کنند. این ویژگى‏ ها بایستى به کمک ژنرالیزاسیون حفظ شود و به همین دلیل، مجموعه هدف از ویژگى ‏هاى موجود در مجموعه مرجع تبعیت مى ‏کند. ثابت نگه داشتن این ویژگى ‏ها باعث مى ‏شود که تابع ژنرالیزاسیون یک یکنواختى بین دو مجموعه با علائم زمین - فضا ایجاد کند. خواص ثابت ثبت مى‏ شوند و به عنوان یک نتیجه با تأکیدات یکپارچه پیدا مى‏ شود. تأکیدات یکپارچه موجب بوجود آمدن یک سازگارى از یک سرى اطلاعات ژنرالیزه شده به عنوان پشتیبانى براى ساختار تابع ژنرالیزاسیون مى‏ شوند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Abstracting and Formalizing Model Generalization

نویسنده [English]

  • Mahdi Modiri

Associate Professor of Urban planning, Malek-Ashtar University of Technolog

چکیده [English]

Map generalization, in accordance with different needs of users, is carried out using a multi-scale database. Such production is based on the analysis of map preparation requirements according to users’ needs, and indicates different requests and limitations of user’s desirable cartography.
In this paper, the process of generalization is expressed as a function of a non-generalized universal set to a generalized target set. Both these sets are defined by the ground-space qualities. The universal set keeps certain qualities including geometric, topological and non-space (like compound) qualities. These characteristics must be preserved by using generalization and so, the target set follows the qualities of universal set. Keeping these qualities unchanged causes that the generalization function preserve a state of consistency between the two collections with ground-space signs. Constant qualities are recorded and are found out as a result with consistent emphases. Consistent emphases bring about a state of consistency from a series of generalized information as a support for the structure of generalization function.

کلیدواژه‌ها [English]

  • generalization model
  • generalization function
  • topological and geometric qualities
1) مدیرى، مهدى (1385)، کارتوگرافى و اینترنت، انتشارات سازمان جغرافیایى، تهران، صص 65 - 40
2- Alan Saalfeld. (1999). Topologically consistent line simplification with the Douglas - Peucker algorithm. Cartography and Geographic Information Science, 26(1) 7-18.
3- Dieter Morgenstern. (1999) A concept for model generalization of digital landscape models from finer to coarser resolution. In ICA - Proceedings 1999, Ottawa.
4- Kurt E. (1988) A review and conceptual framework of automated map generalization. Intennational Journal of Geographical Information Systems, 2 (3) 229-244.
5- Mark, B. (1998) Topologically correct subdivision simplification using the bandwidth criterion. Cartography and Geographic Information Science, 25 (4): 243-257.
6-Matthias Bobzien (2002). Geometry - type change in model generalization a geometrical or a topological problem? Unpublished working paper for the Joint ISPRS / ICA workshap on Multi - Scale Representations:http://ww.irg.unihanover.de/isprs/workshop/abstract - bobzien.pdf, 2002.
7- Matthias Bobzien (2005). Abstracting and Formalizing Model Generalization, Institute of Cartography and Geoinformation University of Bonn, Germany.
8- Maxj. (1991) Point - set topological spatial relations. International Journal of Geographical information System, 5 (2): 161 - 174.
9- Nadine S. (1991) Critical GIS: Theorizing an emerging science, Cartographica, 36(4): 7-18.
10- Tiina K. (2000) Maintenance of multiple representation databases for topographic data. The Cartographic Journal, 37 (2): 101 – 107.
11- Tinghua Ai, (2001) A map generalization model based on algebra mapping transformation. In Walid G. Aref, editor, proceedings of the Ninth ACM International Symposium on Advances in Geographic information Systems, pages21-27.