نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ‏ریزى شهرى دانشگاه تهران

چکیده

مکتب جغرافیاى جنایى در سال 1830 به وجود آمد و چند دهه عمر کرد ولى امروزه به شکل اولیه آن، در جامعه‏ شناسى جنایى مطرح نیست. جغرافیاى جنایى را دو ریاضیدان و حقوقدان به نامهاى کتله(1)بلژیکى و گرى(2) فرانسوى پایه‏ گذارى کردند. کتله ریاضیدان و متخصص آمار بود و از طریق ریاضیات و آمار رفتارهاى انسانى را بررسى مى ‏کرد و در فرانسه، آمار جنایى را با کمک گرى ایجاد کرد و ارتباط آن را با محیط طبیعى مورد بررسى قرار دادند و به این ترتیب تأثیر شرایط جغرافیایى، شرایط آب و هوایى و شرایط جوّى را بر رفتار انسان ها و از جمله بر رفتارهاى مجرمانه مورد بررسى قرار دادند. این مکتب تا سال 1880 عمر کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Geography of Crime

نویسندگان [English]

  • Hossein Hataminejad 1
  • Ruhollah Mohammadi 2

1 Assistant Professor of the Faculty of Geography, University of Tehran

2 Master of Geography and Urban Planning, University of Theran

چکیده [English]

The school of criminal geography came into existence in 1830 and lasted for a few decades, but today it is nowadays not as significant in criminal sociology as before. The criminal geography was founded by the Belgian mathematician Quetelet and French jurist Guerry. Quetelet was mathematician and an expert in statistics and analyzed human behavior through mathematics and statistics, and founded criminal statistics in France by the help of Guerry. They examined its connection with natural environment and so, studied the effect of climatic conditions on the behavior of human beings, including criminal acts. This school was existent as late as 1830.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crime
  • natural environment
  • ecology
  • geographical school
  • geography of crime
1- ایروین آلتمن، محیط و رفتار اجتماعى، ترجمه على نمازیان، انتشارات دانشگاه شهید بهشتى، تهران، 1382.
2- جاجرمى، کاظم، تنگناهاى توسعه: مجموعه انسان و محیط، نشر دانشگاه آزاد واحد اهواز، بهار، 1375.
3- ژان بیناتل، ترجمه: رضا علوى، جرم‏شناسى، انتشارات امیرکبیر، تهران، 1345.
4- مظلومان، رضا، جامعه‏شناسى کیفرى، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، تهران، 1353.
5- ممتاز، فرید، انحرافات اجتماعى: نظریه‏ها و دیدگاه‏ها، شرکت سهامى انتشار، تهران، 1385.
6- منتسکیو، ترجمه: على اکبر مهتدى، روح‏القوانین، انتشارات امیرکبیر، تهران، 1362.
7- نجفى ابرندآبادى، على حسین، جامعه‏شناسى جنایى، 1378 (جزوه درسى دوره کارشناسى حقوق جزا و جرم‏شناسى دانشگاه تربیت مدرس، تدوین: محمدى، موسى‏زاده و عباسى.
8- نجفى ابرندآبادى، على‏حسین، جامعه‏شناسى جنایى، 1374 (جزوه درسى دوره کارشناسى ارشد حقوق جزا و جرم‏شناسى دانشکده علوم سیاسى تهران، تدوین: رزیتا دارویى).
9- نجفى ابرندآبادى؛ على‏حسین، جرم‏شناسى، 1370، جزوه درسى دوره کارشناسى حقوق جزا وجرم‏شناسى دانشکده علوم سیاسى تهران، تدوین: غلامرضا جلالى)
10- نجفى ابرندآبادى؛ على حسین، جرم‏شناسى، 1381، جزوه درسى دوره کارشناسى حقوق دانشگاه امام صادق (ع)، تدوین: حمید بهره‏مند.
11- ولیدى، محمدصالح، تحلیلى از شرایط محیط طبیعى و اجتماعى استان کردستان در ارتباط با بزهکارى، انتشارات دانشگاه پلیس، تهران، 1358.
12- Joseph, Cohen, The Geography of Crime Annals of the American Academy of Political and Social Science, Vol. 217, Crim in th United States (Sep., 1941)