نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد جغرافیاى طبیعى دانشگاه تربیت مدرس تهران

2 مدرس دانشگاه پیام نور، کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ‏ریزى شهرى دانشگاه تهران

چکیده

در ژئومورفولوژى شهرى عامل مهم توسعه مناطق شهرى، تغییر و تبدیل مصنوعى پوسته زمین و تأثیر فعالیت هاى انسانى بر پوسته، افزون بر عوامل طبیعى در نظر گرفته مى‏ شود. بنابراین رشد روز افزون شهرها متأثر از رشد جمعیت و مهاجرت منجر به ساخت و سازهاى بدون برنامه ‏ریزى و تغییرات زیاد در ساختار فضایى به خصوص توسعه فیزیکى شهر در مکان هاى نامساعد طبیعى گشته است که لزوم هدایت آگاهانه و سازماندهى اساسى را مى‏ طلبد.
توسعه بى‏ رویه و ناهماهنگ مناطق شهرى به علت فعالیت هاى انسانى در راستاى توسعه شهرها به صورت مستقیم اراضى بسیارى از پوسته زمین را در مدت زمان بسیار کوتاهى تغییر مى‏ دهد که افزون بر تأثیر درازمدت ژئوموفولوژیکى و روندهاى طبیعى آن مى‏ باشد و از این رهگذر مخاطراتى ایجاد مى‏ شود که تجربه نشان داده است که گاهى وقوع آنها غیرقابل پیش‏ بینى بوده و توأم با ضررهاى جانى و مالى مى ‏باشد. لذا در این مقاله به منظور نشان دادن کاستى‏ ها و مخاطرات طبیعى، با علم ژئومورفولوژى شهرى در شهر هشترود تشریح شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Study of Geomorphologic Problems of Urban Development (Case Study: Hashtrud County)

نویسندگان [English]

  • Sayyad Ashari Sareskanroud 1
  • Saleh Asghari Sareskanroud 2

1 Master of Natural Geography, University of Tarbiyyate Modarres

2 Instructor at University of Payame Nour, Master of Geography and Urban Planning, University of Tehran

چکیده [English]

In urban geomorphology, the important factor of urban areas’ development is considered to be the artificial change and transformation of the ground’s crust and the effect of human activities on the crust, as well as natural factors. Consequently, the daily growth of cities caused by the population growth and migration has led to unplanned constructions and vast changes in the spatial structure, specially the physical development of city in unfavorable natural locations, which calls for conscious guide and major organization.
Unbridled and inconsistent development of urban areas due to human activities with the aim of urban development, directly changes vast areas of ground crust in a very short period of time, which is apart from the long- geomorphologic effect and its natural process. These facts lead to the appearance of dangers that are, according to experience, sometimes hard to predict and accompanied by life and property losses. Accordingly, in this paper the deficiencies and natural dangers in the city of Hashtrud are displayed through geomorphologic examination.   

کلیدواژه‌ها [English]

  • urban geomorphology
  • change in land surface's shape in urban areas
  • city of Hashtrud
  • natural factors
منابع فارسى
کلانترى، میترا (1385) برنامه‏ریزى توسعه پایدار شهر با تأکید بر توسعه فیزیکى مورد مطالعه شهر تفرش، پایان نامه کارشناسى ارشد شهرسازى، دانشگاه تربیت مدرس.
خرسندى؛ احمد (توسعه بى‏رویه شهرها، تغییر مسیر مسیل‏ها و وقوع سیلابهاى شهرى: مطالعه موردى تغییرات مسیل‏هاى شهر تهران و سیلابهاى آن، اولین همایش ملى مهندسى مسیل‏ها، شهردارى مشهد.
شیعه، اسماعیل (1369) مقدمه‏اى بر مبانى برنامه‏ریزى شهرى، انتشارات دانشگاه علم و صنعت، تهران.
على رضایى پرتو، کوروش، (1384) بررسى آسیب‏پذیرى بافت‏هاى شهرى در برابر بلایاى طبیعى و ارائه راهکارهاى لازم جهت کاهش اثرات آن، پایان‏نامه کارشناسى ارشد دانشگاه تربیت مدرس.
اصغرى سراسکانرود، صالح (1383) مکان‏یابى مراکز آموزشى در سطح شهر هشترود، پایان‏نامه کارشناسى ارشد، دانشگاه تهران.
حافظ‏نیا، محمدرضا (1383) مقدمه‏اى بر روش تحقیق در علوم انسانى، انتشارات سمت، تهران.
زیارى، کرامت‏اللّه‏ (1379)، برنامه‏ریزى شهرهاى جدید، انتشارات سمت، تهران.
زیارى، کرامت‏اللّه‏ (1381)، برنامه‏ریزى کاربرى اراضى شهرى، انتشارات دانشگاه یزد.
سیفى، اسماعیل (1375)، تاریخ و جغرافیاى هشترود (زمینه‏هاى تاریخى و گردشگرى) انتشارات مهدآزادى، تبریز.
مهندسان مشاور بانیان (1373)، طرح هادى هشترود، دفتر فنى استاندارى آذربایجان شرقى.
منابع لاتین
Fookes P.G and Vaughan P.R, (1986) A Hand book of engineering geomorphology. Surrey University press.
Douglas I, (1985) Cities and geomorphology in pitty A.F. Themes in geomorphology. croom Helm. London. p 226-244.
Leggett R.F, (1973) Cities and geology. McGraw - Hill. New York
Mashna, Buse Nkosinyi phile (2003) planning the growth of peri urban settlements: case study of mazini in switzeland.
White, Rodeney (1994): strategic Decisions for sustainable urban development the third word TWRP.
Butler, D. and Parkinson. J. 1997. "Towards Sustainable Urban Drainage. Water Science and Technology ". No. 9, pp.53-63.
Andoh, R.2002, "Urban Drainage and Wastewater Treatment for the 21st Century". 9th International Conference on Urban Drainage, pp. 1 - 16.