نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه جغرافیاى دانشگاه آزاد اسلامى واحد شهررى

چکیده

آلودگى صوتى یکى از شایع‏ ترین معضلات زیست محیطى شهرهاى بزرگ جهان از جمله کلان شهر تهران است که نسبت به سایر معضلات کمتر مورد توجه قرار گرفته است، در حالى که این نوع آلودگى یکى از مهمترین آلاینده ‏هاى زیست محیطى در کلان شهر تهران محسوب مى‏ شود. سر و صدا نه تنها بر سیستم شنوایى بلکه بر تمام سیستم ‏هاى فیزیولوژیکى بدن آثار مخربى برجاى مى‏ گذارد. کلان شهر تهران به لحاظ آلودگى صوتى در حد بحرانى است. ورود خیل عظیم خودروهاى فرسوده و غیراستاندارد، عدم توجه به سیستم‏ هاى طراحى شهرى مناسب، متناسب نبودن شبکه حمل و نقل شهرى با میزان خودروها، فرسودگى و تراکم بیش از حد در مناطق مرکزى شهر، معابر تنگ و باریک و پرپیچ و خم، فقدان قوانین مدون برخورد با متخلفین، عوامل فرهنگى و تکنولوژى، عملیات عمرانى، ساخت و ساز، توسعه و ترمیم شبکه‏ هاى حمل و نقل، گاز رسانى، مخابراتى، صنایع مزاحم درون شهرى و... سبب شده بسیارى از شهروندان تهرانى در معرض صداهاى ناهنجار و آسیب‏ هاى روحى و روانى، جسمى ومادى ناشى از این مسئله قرار گیرند. بررسى علمى علل و عوامل مؤثر بر این پدیده و آثار و عوارض ناشى از آن جهت برنامه‏ ریزى و طراحى فضاهاى شهرى و مقابله با آن اهمیت ویژه‏ اى دارد. در این مطالعه آمار مربوط به آلاینده ‏هاى صوتى در برخى مناطق تهران دریافت و با شرایط ایده ‏آل و مناسب مقایسه و ارزیابى گردید. نتایج این مطالعه نشان مى‏ دهد که عمده ‏ترین عامل ایجاد آلودگى صوتى تهران وسایل نقلیه به ویژه خودروها و موتورسیکلت‏ ها مى ‏باشند زیرا در نظام کالبدى شبکه‏ هاى ارتباطى مراکز خدماتى و حتى تفریحى این شهر تلفیق مناسبى از کارکردهاى ارتباطى با کارکردهاى اجتماعى و فرهنگى مشاهده نمى ‏شود لذا بسیارى از مناطق، محله ‏ها و معابر با مشکل آلودگى صوتى مواجه ‏اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Noise Pollution in Metropolitan Tehran and the Ways of Counteracting it

نویسنده [English]

  • Batul Bahak

Associate Professor, Department of Geography, Azad Islamic University of Shahr-e-Ray

چکیده [English]

Noise pollution is one of the most common environmental problems in the major cities of the world, including the metropolis of Tehran, which has been paid less attention than other problems, while this type of pollution is one of the most important environmental pollutants in Tehran metropolis. Noise damages not only the hearing system but also all physiological systems in the body. Tehran's metropolitan area is critical in terms of noise pollution. The entrance of a huge number of worn out and non-standard vehicles, lack of attention to suitable urban design systems, the lack of balance between urban transport network and the number of cars, decay and over-crowding in the city's central areas, narrow and winding passageways, lack of organized laws dealing with offenders, cultural factors and technology, construction operations, development and repair of transportation networks, gas supplying system, telecommunication, intrusive industries within the city and ... have caused many Tehran citizens to be exposed to harsh noises and the consequent psychological and physical harm caused by this problem. Scientific research on the causes of this phenomenon and factors affecting it and its effects is of particular importance in planning and designing urban spaces and in controlling its results. In this study, the data on noise pollutants in some areas of Tehran was obtained and compared with ideal and appropriate conditions. The results of this study show that the main cause of noise pollution in Tehran are vehicles, especially automobiles and motorcycles, because there is no appropriate combination of communicative functions with social and cultural functions in the physical system of communication networks in service and even recreational centers of this city, so that many areas, neighborhoods and roads face the problem of noise pollution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • noise pollution
  • environmental problems
  • physiological systems
  • physical systems
1 - عباسپور و همکاران، 1380، پیش‏بینى آلودگى صوتى در مسیر راه آهن شهرى، متروى تهران - کرج - مهرشهر، نشریه علوم زیستى.
2 - روشنى، على، 1381، اکولوژى عمومى، انتشارات دانشگاه امام حسین (ع).
3 - مخدوم، مجید، 1368، بررسى آلودگى صوتى شهر تهران، مجله محیط‏شناسى، شماره 17.
4 - مخدوم، مجید، 1370، زیستن در محیط زیست، انتشارات دانشگاه تهران.
5 - ناصرى، رها، قبلعلى‏وند، پرویز، 1379، بررسى آلودگى صوتى در تهران و راهکارها، مجله عمران شریف، شماره 27.
6 - روزنامه همشهرى، 1382، 1383.