نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران

2 دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری

چکیده

استقرار و بهنگامسازی پایگاه داده املاک یک موجودیت زیرساختی و ماندگار برای درآمدزایی شهرداریها بوده و در امر پایش توسعه شهرها یک ابزار کلیدی محسوب میشود. دسترسی به اطلاعات دقیق و بهنگام وضعیت املاک یکی از مهمترین پیشنیازهای تصمیمسازان و تصمیمگیران عرصه برنامهریزی شهری است. با پیشرفت فناوری اطلاعات در دهههای اخیر سازوکار سنتی نگهداری اطلاعات املاک نیز جای خود را به سامانههای رایانهای اطلاعات مکانی دادهاند و صدور هرچه عادلانهتر و دقیقتر عوارض نوسازی املاک جز با پیادهسازی یک سامانه مبتنی بر پایگاه داده امکانپذیر نیست.
در این پژوهش روند و نتایج ممیزی بالغ بر 6600 ملک در شهر نوش‌آباد(کاشان) در سال 93 مورد بررسی قرار گرفته است. در مرحله میدانی مساحی و تکمیل فرم‌های ممیزی انجام و سپس نرم‌افزاری با قابلیت‌های ورود داده، نمایش داده، تعریف فرمول محاسبه عوارض، تهیه گزارش و صدور فیش طراحی گردید. به موازات آن نرم‌افزار GIS نیز پس از داده‌آمایی و رفع خطاهای ترسیمی نقشه‌ها پیاده‌ سازی شد. تحلیل آماری این پایگاه داده پیرامون شاخص‌های تعداد ملک، مساحت و مجموع بدهی‌ها در هر محله حاکی از آن است که وجود یک همبستگی خطی با ضریب 9/0 میان این شاخص‌ها برقرار است. تهیه نقشه توزیع بدهی در محلات شهر نوش‌آباد از دیگر نتایج انجام این طرح بود. به موجب این طرح بالغ بر 7459 میلیون ریال فیش عوارض نوسازی برای املاک صادر گردید که در قیاس با بودجه آن شهرداری در سال 93 مبین آن است که این درآمد می‌تواند به عنوان یک منبع درآمد مستمر سهم قابل ملاحظه‌ای از کسری بودجه شهرداری‌ها را تأمین نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Surveying the urban real estate and implementing GIS. Case Study: Noosh Abad City

نویسندگان [English]

  • Abolhasan Modarreszadeh Barzaki 1
  • Rahim Sarvar 2

1 Ph.D candidate of geography and urban planning, , Science and Research Branch, Islamic Azad University

2 Professor of geography and urban planning, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Iran, Tehran

چکیده [English]

Abstract[1]
Establishing and updatingthe estate database is an infrastructural and sustainable entity for the municipality’s revenue generation and is considered as a key tool in monitoring the development of cities.Access to accurate and up-to-date information on real estate is one of the most important prerequisites for decision makers in urban planning. With the advancement of information technology in recent decades, the traditional mechanism for keeping property information has also been replaced by computerized spatial information systems. Nowadays, the issuance of fairer and more accurate real estate renovation tax is not feasible except byimplementing a system based on database.
In this research, the audit process and results of over 6600 estates inthe city of Noosh Abad (Kashan) in the year of 2014 were investigated. In the field stage, surveying and the completion of the audit forms were performed and then,a software with the capabilities of entering data, displaying data, defining the formula for calculating taxes, preparing reports and issuing bills was designed.In the meantime, the GIS software was implemented after refining data and correcting the drawing errors using topology.
The statistical analysis of this database about the number of estates, area and total debt indices in each neighborhood indicates that there is a linear correlation with a coefficient of 0.9 among these indices. Providing a debt distribution map in the neighborhoods of Noushabadwhich shows the total calculated tax in each region was another outcome of this plan. According to the plan, a total of7459 million Rial renovationbills were issued for the estates which, compared to the municipality’s budget in the year of 1393, it suggests that this revenue as a continuous source of incomecould compensate for a significant portion of the municipalities’ budget deficit.[1]  - به دلیل کیفیت نامناسب متن چکیده مبسوط انگلیسیِ ارائه شده توسط نویسنده مسئول مقاله، نشریه به ناچار اقدام به ترجمه مجدد متن چکیده فارسی و انتشار آن به جای چکیده مبسوط انگلیسی نموده است.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Estate Audit
  • GIS
  • Urban Management
  • Sustainable Revenue
  • Noush Abad city
1 - سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور (1348) ترتیب ممیزی و تشخیص و طرز وصول عوارض موضوع تبصره 1 ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری، [آیین‌نامه]  تهران:سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور
2 - شرزه‌ای، ماجد؛ غلامعلی، وحید (1390)، تأمین مالی پایدار شهر؛ چگونگی تأمین مالی به منظور توسعه پایدار شهری، ویژه‌نامه مدیریت شهری، ویژه‌نامه بهاروتابستان، 316-299.
3 - شورای شهر نوش‌آباد (1392) تصویب بودجه شهرداری سال 93،[ گزارش]
4 - شهرداری اصفهان، گروه تشکیلات و بهبود روش‌ها (1387)، فرآیند درآمد: ممیزی املاک [گزارش]، اصفهان: شهرداری
5 - شهرداری تبریز (1391)، پایگاه اینترنتی مدیریت ممیزی و نوسازی، http://momaiezy.tabriz.ir
6 - شهرداری مشهد (1384) دستورالعمل ممیزی شهرداریها، مشهد: انتشارات شهرداری، 89-1
7 - شهرداری نوش‌آباد (1392) طرح ممیزی املاک و GIS شهر نوش‌آباد – قرارداد شماره 5605 مورخ 7/10/92  – مجری: شرکت خاتم بنیان با مشارکت مهندسین مشاور جویاب نو [ گزارش]
8 - طاهری، محمدرضا (1388)، اجرای طرح ممیزی املاک و مستحدثات در محدوده قانونی شهر و تهیه نرم افزار بانک اطلاعات جغرافیایی (GIS)  آن [جزوه]، http://geographyscience.persianblog.ir
9 - عباسی کشکولی، باقری کشکولی؛ محمدعلی، علی (1389)، راه‌های تأمین درآمد پایدار برای شهرداری‌های کشور، مجله شهرداری‌ها، سال دهم شماره 98 ، 27-18
10 - عیوضی، عسکری، اخوان، اله‌دادی، حسین‌نژاد؛ هوشنگ، فاطمه، نادر، غلامعلی، محمدرضا (1385) مدیریت عملیات ممیزی شهری بر اساس سامانه های اطلاعات مکانی، همایش ملی ژئوماتیک 1386
11 - قنبری، موسوی، سعیدآبادی، باقری کشکولی، حسینی امینی؛ ابوالفضل، میرنجف، رشید، علی، حسن (1390)؛ راهکارهای توانمندسازی افزایش درآمد شهرداری‌ها در شهرهای کوچک، مجله جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی، سال22، شماره پیاپی42، 58-41
12 - کرمی، هاشمی، پورخیز، امیری، مدرس؛ احمد، مناف، مجتبی، شاهین، طاهره سادات (1389) ، راهنمای عمل ممیزی املاک شهر تهران، تهران: نشر شهر تهران (وابسته به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران)، 202.
13 - کمیسیون انفورماتیک بانک‌ها (1385)، مستندات طرح هماهنگ پرداخت الکترونیکی قبوض مورخ 30/5/85، [ گزارش]
14 - مرکز آمار ایران، (1390) نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1390 - تعداد جمعیت و خانوار تا سطح آبادی
15- http://geographyscience.persianblog.ir
16- http://momaiezy.tabriz.ir
17-  OECD (2006), Competitive Cities in a Global Economy, OECD Publishing, Paris, 1-8
18- United Nations Human Settlements Program (2009), “Guide to Municipal Finance”, UNHabitat, 1-90