نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد

2 دانشجوی کارشناسی ارشد منابع آب دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده

استان چهارمحال بختیاری تأمین کننده اصلی آب برای دو استان خوزستان و اصفهان میباشد و همواره بحث انتقال آب بین حوضهای برای این دو استان مطرح بوده است. علیرغم این تاکنون مطالعه جامعی برروی تغییرات دبی رودخانههای این استان انجام نشده است تا بتوان درباره آینده انتقال آب قضاوت درستی انجام داد. بر همین اساس تحقیق حاضر با هدف بررسی تغییرات دبی 12 رودخانه مهم استان چهارمحال و بختیاری انجام گرفت. برای بررسی نوع تغییرات زمانی دبی از روش من- کندال و جهت تعیین شدت یا مقدار تغییرات دبی از روش تخمین گر سن استفاده شد. همچنین با استفاده از روش پتیت وقوع سال تغییر ناگهانی در سریهای زمانی دبی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که در مقیاس فصلی و سالانه دبی در تمام ایستگاهها دارای روند کاهشی میباشد. مقدار کاهش در مقیاس سالانه بین 8/0 متر مکعب بر ثانیه در ایستگاه گردبیشه تا 17 متر مکعب بر ثانیه در ایستگاه بهشت آباد متغیر است. در مقیاس فصلی نیز نتایج حاکی از کاهش معنیدار دبی در تمام ایستگاههای مورد بررسی در فصل تابستان است در حالی که در فصل زمستان به جز در دو ایستگاه سولگان و دهچشمه، در بقیه روند معنیداری مشاهده نشد. نتایج آزمون پتیت نشان داد که در اغلب ایستگاهها سال تغییر ناگهانی (معنیدار از نظر آماری) در سریهای زمانی دبی در اوایل دهه 1370 اتفاق افتاده است. همچنین تحلیل دبیهای فرین این رودخانهها نشان داد که علاوه بر میانگین، مقادیر کمینه و بیشینه دبی نیز دچار افت شدید شدهاند.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the River FlowChanges in Chaharmahal & Bakhtiari Province

نویسندگان [English]

  • AhmadReza Ghasemi 1
  • Morteza Moogooei 2

1 Assistant professor of agriculture engineering, Shahre - Kourd University

2 M.S Student of water resources- Water engineering department, Agricultural faculty Tehran University

چکیده [English]

 
Introduction
Climate change will affect the availability of water resources and the sustainability of their management. The impact of climate change on water resources has caused concerns and serious challenges around the world. Global climate change has decreased water resources in many regions and especially in arid and semiarid regions such as Iran. Water shortages decrease both agricultural production and food security and can also limit the economic development and ecosystem health. There is also growing evidence that climate change is changing the hydrological cycle.
The province of Chaharmahal-o-Bakhtiariis the main supplier of water for Khuzestan and Isfahan provinces and inter-basin water transfer talks have always been going on for these two provinces. However, there has not been a comprehensive study on the discharge changes in the rivers of this province, nevertheless, we cannot judge the future of water transfer. In Iran, there have been several studies on the seasonal changes in precipitation and other climatic variables, but assessments of river flows are limited. Therefore, the purpose of this research is to document statistically significant trends in seasonal and annual changes in stream flow in the main rivers in Chaharmahal-o-Bakhtiari.
 
Materialsand Methods
The total monthly and seasonal streamflow time series for the period of 1358–1389 (32 years) corresponding to 12 hydrometric stations across the Chaharmahal-o- Bakhtiari province were obtained from the Chaharmahal-o-Bakhtiari Regional Water Organization. This study is done with the latest data (1389) published by Chaharmahal-o-Bakhtiari Regional Water Organization. At first, the linear trends are determined on annual and seasonal timescales using Mann–Kendall (MK) non-parametric trend tests.The non-parametric Mann-Kendall tests are based on the calculation of Kendall's tau between two samples which is itself based on the ranks with the samples. This test has been widely used to detect trends in series of environmental data, climatic data or hydrological data, because it is less sensitive to the non-normality of the distribution and less affected by extreme values or outliers in the series.Also, the magnitude of trend- if a linear trend is present in a time series- is estimated by using the non-parametric Sen’ estimator test. The Sen’ estimator method is commonly used for calculating the trend slope. Thus, in this study this method is also used to calculate the trend slopes to obtain the extent of trend changes.
A number of methods can be applied to determine change points of a time series. In this study, the change point in the stream flow time series in 12 studied hydrometric stations is identified by Pettitt’s test. This test is a non-parametric approach for detecting change points based on the mann-whitney test. It has been demonstrated that the Pettitt’s test is a useful technique for examining the occurrence of abrupt changes in climatic records.
 
Results andDiscussion
The results of the non-parametric Mann-Kendall tests (MK) for all studied rivers through the Chaharmahal-o-Bakhtiari province showed a decreasing trend in the stream flow in all 12 hydrometric stations for both seasonal and annual scale. The amount of reduction based on the Sen’ estimator method, varies at different stations and seasons, from 0.8 m3/s to 17 m3/s in Gordbisheh and Beheshtabad, respectively. On seasonal scale, the results indicate a significant reduction in stream flow of all stations in summer, while in winter-except at two stations (Deh- Cheshmh and Soulegan) significant trend was not observed. The results of Pettitt's test also suggest that, the abrupt downward change (statistically significant) in most studied stations occured in the early 1370s. On the other words, in two recent decades a significant decreasing trend in stream flow has occurred in Karoon and Zayandeh Rood Basin. The results also showed that, in addition to the mean of stream flow, the extreme values of stream flow in these rivers also experience a very sharp decrease during the studied period.
 
Conclusion
Decreasing trend in all studied hydrometric stations through the Chaharmahal-o-Bakhtiari province clearly shows the reduction of water resources in this province and also the reduction of the role of the province in water supply to the country. The abrupt downward change that occurred in the early 1370s in most studied hydrometric stations also shows that the reduction of water production in the province has started from about 20 years ago. Therefore, for any water transfer plan from this province to other regions, the practical principles should be considered. Another important issue that must be considered is that, the water resources in Chaharmahal-o- Bakhtiari province are sharply decreasing and the water plants should not be based on the old information.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stream flow changes
  • Trend
  • Mann-Kendall Tests
  • Pettitt's Test
  • Sen' estimator
  • Chaharmahal & Bakhtiari
1- آشگر طوسی ش.، علیزاده ا. وجوانمرد س. 1382. پیش بینی احتمال وقوع خشکسالی در استان خراسان. تحقیقات جغرافیایی. 10: 128-119.
2- اسمعیل پور م. و دین پژوه ی. 1391. تحلیل روند بلندمدت تبخیر تعرق پتانسیل در حوضه جنوبی رود ارس، جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی 47: 210- 193.
3- رسولی ع.ا.، روشنی ر. و قاسمی ا.ر. 1392. تحلیل تغییرات زمانی و مکانی بارش‌های سالانه ایران. فصلنامه      تحقیقات جغرافیای. 108: 223-205.
4- عساکره ح. 1392. تحلیل روند موسم‌های خشک و تر در شهر زنجان، جغرافیا و توسعه 31: 56-47.
5- قاسمی ا.ر. 1391. مدل‌سازی تغییرات زمانی و مکانی پوشش ابری با تأکید بر روزهای بارش در ایران. رساله دکتری، جغرافیای طبیعی- اقلیم‌شناسی، دانشگاه تبریز، 120 صفحه.
6- قزل سفلو م.، دین پژوه ی.، قربانی م.و فاخری فر ا. 1390. تحلیل روند تغییرات زمانی جریان رودخانه‌های استان آذربایجان‌شرقی. علوم و مهندسی آبیاری 1: 81-71.
7- قطره سامانی س. 1382. آشکارسازی تغییرات دما و بارش نسبت به میانگین در استان چهارمحال و بختیاری.سومین کنفرانس منطقه‌ای تغییر اقلیم. اصفهان. 1382.
8- مساعدی ا. و کوهستانی ن. 1389.تحلیل روند تغییرات دبی رودخانه‌های استان گلستان با استفاده از روش‌های پارامتری و ناپارامتری. مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس منطقه‌ای تغییراقلیم، تهران.
9- معروفی ص. و طبری ح. 1390. آشکارسازی روند تغییرات دبی رودخانه مارون با استفاده از روش‌های پارامتری و ناپارامتری. فصلنامه تحقیقات جغرافیایی 101: 146-125.
10- میرعباسی نجف آبادی ر. و دین پژوه ی. 1389. تحلیل روند تغییرات جریان آب رودخانه‌های شمال غرب ایران در سه دهه اخیر. مجله آب و خاک دانشکده دانشگاه فردوسی مشهد 4: 757-768.
11- Danneberg D. 2012.Changes in Runoff Time Series in Thuringia, Germany-Mann-Kendall Trend Test and Extreme Value Analysis. Advance Geosciences 31, 49-56.
12-  Delgado J.M., Apel H. and Merz B.2010..Flood trends and variability in the Mekong River. Hydrology Earth System Science, 14: 407-418.
13- Gao P., Mu X., Wang F., and Li R. 2011. Changes in stream flow and sediment discharge and the response to human activities in the middle reaches of the Yellow River. Hydrology Earth System Science.15:1-10.
14-  Ghasemi, A.R., 2015. Changes and trends in maximum, minimum and mean temperature series in Iran.Atmospheric Science Letters. 16: 366-372.
15- IPCC.2013. Climate Change, Working Group I, the Physical Science Basis. United Nations Environment Program (UNEP) and World Meteorological Organization (WMO)
16- JainS.K. and Kumar V. 2012.Trend analysis of rainfall and temperature data for India. Current Science, 102: 37-49.
17- Jiang T., Su B. and Hartmann H. .2007. Temporal and spatial trends of precipitation and river flow in the Yangtze River Basin, 1961-2000, Geomorphology, 85: 143-154.
18-Kumar S., Merwade V., Kam J., and Thurner K. 2009. Stream flow trends in Indiana: Effects of long term persistence, precipitation and subsurface drains. Journal of Hydrology, 374: 171-183.
19- Nalley D.2012. Analyzing trends in temperature, precipitation and stream flow data over southern Ontario and Quebec using the discrete wavelet transform. A thesis submitted to McGill University in partial fulfillment of the requirements of the degree of Master of Science. Department of Bioresource Engineering McGill University, Montreal.
20- Rui L. and ZhiHua Z. 2013.Analysis on Temperature Variation over the Past 55Years in Guyuan City, China. International Journal Science and Research, 2:2319-7064.
21- SahinS. and Cigizoglu H.K. 2010. Homogeneity analysis of Turkish meteorological data set. Hydrological Processes, 24: 981-992.
22- Salami A.W., Mohammed A.A., Abdulmalik Z.H., and  Olanlokun O.K. 2014. Trend Analysis of Hydro-meteorological Variables using the Mann-Kendall Trend Test: Application to the Niger River and the Benue sub-basins in Nigeria. International Journal of Technology.2:100-110.
23- SmadiM. and Zghoul A. 2006.A Sudden Change in Rainfall Characteristics in Amman, Jordan during the Mid-1950s. American Journal of Environmental Science, 3: 84-91.
24-Thodsen H. and Hydrol J. 2007.The influence of climate change on stream flow in Danish rivers. Journal of Hydrology 333: 226-238.
25- Ustaoghlu , B. 2012, Trend analysis of annual mean temperature data using Mann-Kendall rank correlation in Turkey for the period of. 1970-2011. The 2nd International Balkan Conference (IBAC 2012).10-13 October.2012 Tirana-Albania.
26-  Xu Z., Liu Z., Fu G. and Chen Y.  2010. Trends of major hydro climatic variables in the Tarim River basin during the past 50 years. Journal of Arid Environments, 74: 356-267.
27- Zarenistanak, N, A. Dhorde, and R.H. Kripalani. 2014, Trend analysis and change point detection of annual and seasonal precipitation and temperature series over southwest Iran. J. Earth Syst. Sci., 123: 281-295.
28-Zhang W., Yixin Y., Jinhai Z., Ling L., Xue D. and Huijuan C.2009.Temporal and spatial variability of annual extreme water level in the Pearl River Delta region, China. Global and Planetary Change, 69: 35-47.