نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه پیام نور تهران

2 دانشجوی دکتری آب و هوا شناسی، دانشگاه خوارزمی تهران، مدرس مدعو دانشگاه پیام نور

3 دانشجوی دکتری آب و هواشناسی، دانشگاه تهران

چکیده

بارش رگباری از پدیده­های بحرانسازی است که وقوع ناگهانی و پر شدت آن موجب بروز خسارات فراوان بر انسان و محیط پیرامونی آن میشود. شناخت و آگاهی از بارش رگباری و چگونگی وقوع، شدت و تداوم آن در فصول مختلف کمک بسزایی در مقابلهی صحیح با آن مینماید. با توجه به رفتار متفاوت بارش و تغییرات سریع در فواصل مکانی کم و در طولانیمدت، ارائه مدلهای مناسب ، متناسب با اقلیم آن منطقه، جهت پیشبینی احتمالی آن ضروری است. دراینپژوهشبه تحلیل مکانی بارش رگباری استان مازندران پرداخته شد و براساس دادههای استخراجشده گراف بارانسنجی در 12 ایستگاه سینوپتیک استان مازندران، برابر میزان بارش بالای 10 میلیمتر در دوره 5ساله، از سال 2006 تا2010 مورد بررسی قرار گرفت. برای پهنهبندی محدوده موردمطالعه از روش IDWبا سه توان 1،2،3 و روش کریجینگ با مدلهای کروی، دایرهای، نمایی و گوسین استفاده شده است. ارزیابی و تعیین بهترین مدل و صحت سنجی نقشههای تولیدشده انجام شد. همچنین جهت مقایسه آماری مدلها از مقدار ریشه مربع خطاها RMS ،MAE،RMSE و ضریب همبستگی آنها استفاده شده، که بهترین مدل برای پهنهبندی مدل IDW با دو توان 1،3و کریجینگ معمولی دایره­ای بود. استخراج نقشه بهینه بهوسیله رگرسیون چند متغیره بر اساس مدل روش همزمان و روش پس­رونده انجام شد و شش متغیر که در ایجاد بارش بیشترین تأثیر را دارند، شامل عرض و طول جغرافیای، تعداد روز بارش، ارتفاع، رطوبت نسبی و دمای نقطه شبنم مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان میدهد، میزان همبستگی این شش متغیر در فصل بهار97/0، تابستان99/0، پاییز98/0، زمستان99/0ودربارش سالانه99/0 است که نشاندهنده رابطه قوی بین این شش متغیر در بارش رگباری استان مازندران میباشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Spatial Analysis of Shower in Mazandaran Province in GIS Environment

نویسندگان [English]

  • Seyyed Yaser Hakimdoust 1
  • Alimohammad Pourzeidi 2
  • Mohammad Saleh Gerami 3

1 Ph.D of Geography and rural planning, Payam Noor University, Tehran

2 Ph.D Student of climatology Kharazmi University, Tehran, Payam Noor University Tonekabon Center Lecturer

3 Ph.D Student of climatology, University of Tehran

چکیده [English]

Introduction
Precipitation is an atmospheric factor, its quantity and distribution vary considerably in different parts of the planet, and is one of the most influential climatic elements that has always been influenced by the climate. Its amount changes in time and place continuously.Knowing the temporal and spatial distribution of rainfall is a useful tool for understanding how non-uniform distribution of water resources and vegetation in each region takes place.Precipitation occurs when the wet weather and the climb factor exist both in the region.In other words, the wet air must rise to a certain height so that it can reach the saturation point due to the subsequent cooling down, and in the next, the cloud produces precipitation.The absence of any of these two factors prevents the occurrence of precipitation.
Rainfall variation is considered as a key factor in the structure and functioning of ecosystems, but its impact on scale and magnitude is much less than its spatial variation.The climatic element, especially precipitation, has significant changes in time periods.Therefore, the recognition of the element of precipitation as one of the two elements of the climate and its changes in different times and places allows the optimal utilization of the natural environment.The amountand spatial distribution of rainfall is a fundamental factor for decision making, design and evaluation of hydrological models as well as water management and planning.Temporal spatial variations have diverse and varied impacts on the management and planning of water resources along a water basin.Climate change is one of the factors affecting the change of water resources.Precipitation, as a highly variable element, has always been a concern for climatologists and waterologistsas a fundamental factor in the blue balance. The extreme variability of rainfall along the time-space has a variety of study approaches.The purpose of this research is to identify the conditions of rainfall in Mazandaran province. Therefore, the location of rainfallin this province was investigated.In this regard, identification of the effective factors of the occurrence of these rainfall in different seasons and their role in the province has been addressed and its results will be available as a scientific and practical solution.
 
Materials and Methods
In this study, for the purpose of identifying the rainfall in the province of Mazandaran, five years of rainfall from 2006 to 2010 have been used from a total of 12 synoptic stations.Using extracted data from precipitation graphs, rainfall of more than 10 mm was extracted in the studied area.Then the data were categorized into four parts: spring, summer, autumn, and winter of the year. To create the database, they entered the SPSS and ARC GIS10 software.In the spatial analysis of the data, the semi-modification of these models has been used, which was calculated using ARC GIS10 software.The methods used in the zoning of Kriging and IDW models for fitting include: IDW with three potentials of 1,2,3, and the Kriging method with spherical, circular, exponential, Gaussian, and spherical models, which is performed with conventional Kriging technique.Also, for statistical comparison of models, root mean square error of RMSE, MAE, RMSE and their correlation coefficient were used.Then, optimal mapping based on multivariate regression was fitted based on the simulation method and the recursive method of six variables in rainfall generation including latitude and longitude, number of rainfall days, elevation, relative humidity and dew point temperature. The effects of these factors on rainfall in the province will be evaluated in different seasons and annually.
 
ResultsandDiscussion
The results of the spring survey show that there were 5 stations out of 12 stations without rainfall.These stations are located in the plain and in the mountain range of the region.The analysis showed that the correlation coefficient between variables is R^2= 967, which indicates a strong relationship between the set of independent variables and the dependent variable.85.8% of rainfall in the spring season in Mazandaran province depend on these variables. In the summer, only 2 stations in the province did not experience rainfall ranges, both of which were at high altitudes and include the station Alasht and Kyasar.Variables show a very strong relationship in the summer with a correlation coefficientof R^2=0.995 which is 0.9. 9%of rainfall in Mazandaran province depends on these six variables.The fall season is one of the high seasons in the province of Mazandaran. Only one station (Siahbisheh) has been registered from 12 storm rainfall stations.Estimates show that the six variables analyzed in this chapter with a correlation coefficient of R^2 = 0.983 represent a strong correlation.The results of the winter season show that all stations in Mazandaran province have rainfall, although it includes fewer days than theautumn season.All stations experience at least one day at Alasht Station for up to 7 days in Ramsar.The results of the analysis show that in winter, the correlation coefficient is R^2 = 0.996.
 
Conclusion
For zoning of the study area, the IDW method with three potentials of 1, 2, 3 and the Kriging method have been used with spherical, circular, exponential and Gaussian models. The evaluation and determination of the best model and verification of the produced maps was carried out. Also, for statistical comparison of the models, the root mean square errors of RMS, MAE, RMSE and their correlation coefficient were used, which, the best model for zoning was the IDW model with two potentials of 1,3 and ordinary circular kriging. Optimal mapping was done by multivariate regression based on the model of synchronous and retrograde method, and six variables that have the greatest effect on rainfall, including latitude and longitude, rainfall days, elevation, relative humidity and dew point temperature were studied.The results show that the correlation values of these six variables are 0.97 in spring, 0.99 in summer, 0.98 in autumn, 0.99 in winter and 0.99 in annual rainfall which indicates a strong relationship between these six variables in the rainfall ofMazandaran province.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shower
  • geo-statistics
  • Kriging
  • Multivariate regression
  • Mazandaran
1- حبیب­‌پور، صفری؛ کرم، رضا (1391)؛ راهنمای جامع کاربرد SPSS در تحقیقات پیمایشی، انتشارات نشر آزاد پیما، چاپ ینجم،484.
2- حلبیان، دارند؛ امیرحسین، محمد (1391)؛ پیش‌­بینی بارش اصفهان با استفاده از شبکه‌­های عصبی مصنوعی، نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی،سال 12،شماره 26، پاییز، ص12.
3- خلیلی، بذرافشان؛  علی، جواد (1382)؛ تحلیل روند تغییرات بارندگی‌های سالانه، فصلی و ماهانه پنج ایستگاه قدیمی ایران در یکصد شانزده ‌سال گذشته، مجله بیابان، جلد 9، شماره 1، ص26.
4- ذبیحی، سلطانی، شعبانی، آبروش؛ علیرضا، کریم، مرتضی، صادق (1390)؛ بررسی توزیع مکانی بارش سالانه با استفاده از روش زمین ­آمار (مطالعه موردی: استان قم)، پژوهش‌­های جغرافیایی طبیعی، شماره78، زمستان، صص101-112.
5- رضایی، روشنی؛ پرویز، محمود (1389)؛ بررسی بارش­‌های رگباری و روند تغییرات آن در استان گیلان، مجله علمی- پژوهشی فضای جغرافیایی، سال دهم، شماره 30.
6- عساکره، حسین، (1386)، تغییرات زمانی ­مکانی بارش ایران زمین طی دهه­های اخیر، جغرافیا توسعه،شماره10.
7- عساکره، حسین، (1387)، کاربرد روش کریجینگ در میان­یابی بارش، جغرافیا و توسعه، شماره12، صص 25-44.
8-غیور، مسعودیان، آزادی، نوری؛ حسنعلی، سیدابوالفضل، مجید، حمید (1390)؛ تحلیل­ زمانی و مکانی رویدادهای بارشی سواحل جنوبی خزر، فصلنامه تحقیقات جغرافیای سال25، شماره100،بهار، ص2.
9-علیجانی، کاویانی؛ بهلول، محمدرضا (1371)؛ مبانی آب وهواشناسی، چاپ اول، انتشارات سمت، ص212.
10- قبادی، مفیدی، زرین؛ غلامرضا، عباس، آذر (1390)؛ شناسایی الگوهای همدید بارش‌­های شدید زمستانه در سواحل جنوبی دریای خزر، مجله جغرافیایی و برنامه‌­ریزی محیطی، سال22، شماره پیایی42،صفحه 25-24.
11- قهرودی تالی،م، بابایی فینی،ا، (1384 )، درآمدی بر سیستم اطلاعات جغرافیایی، انتشارات پیام نور.
12- قهرمان، علیزاده، کمالی؛ بیژن، امین، غلامعلی (1364)؛ بررسی جامع رگبارهای کوتاه‌مدت در مشهد، مجله علمی و فنی سازمان هواشناسی کشور نیوار.
13- گرامی، محمدصالح، (1394)، تحلیل فضایی روابط بین مؤلفه‌های اتمسفری، وقوع دوره‌های خشک و مرطوب در سواحل جنوبی دریای خزر، کنفرانس ملی هواشناسی ایران، اردیبهشت 1394، دانشگاه یزد.
14- محمدی، نبی، (1388)، تحلیل زمانی-مکانی بارش استان کردستان، مجله رشد-آموزش جغرافیای، شماره­‌ی2، تابستان، ص21.
15- مفیدی، زرین، قبادی؛ عباس، آذر، غلامرضا، (1391)، تبیین علل کاهش یافتن مقدار و شدت بارش‌های زمستانه در قیاس با بارش‌های پائیزه در سواحل جنوبی دریای خزر، فیزیک زمین و فضا، سال11، شماره پیاپی 38، صفحه 203-177 .
16- منصورفر، کریم (1385)، روش‌های پیشرفته آماری همراه با برنامه‌های کامپیوتری، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
17- Austin, A. T., L. Yahdjian, J. M. Stark, J.Belnap, A. Porporato, U. Norton, D. A. Ravetta,and S. M. Schaeffer (2004). Water pulses andbiogeochemical cycles in arid and semiaridecosystems. Oecologia 141.
18- Biau,G.Zorita,E,Von storch,H ,and wackernag el,H(1999).Estimation of precipitation by kriging in the Eof space the sea level pressure field.Journal of climate,12(4),107.
19- Collins, S.L. Sinsabaugh, R.L. Crenshaw, C.Green, L. Porras Alfaro, A. Stursova, M. Zeglin,L. H (2008). Pulse dynamics and microbialprocesses in aridland ecosystems, Journal ofEcology, 96.
20- Dingman, S. L., Seely-Reynolds, D.M., andReynolds, R.C (1998). Application of Kriging toEstimating Mean Auual Precipitation in a RegionofOrographicInfluence. Journal of theAmerican Water Resources Association, 24.
21- Knapp, A.K. Smith, M, D (2001). Variationamong Biomes in Temporal Dynamics ofAboveground Primary Production, Journal of Science, 291.
22- Lu, G.Y., and Wong, D.W. 2008. An adaptive inverse-distance weighting spatial interpolation technique. Computers and Geosciences, 34: 1044-1055.
23- Mohammadi, J. 2006. Spatial statistics (Geo statistics-part 2). Pelk PublicationTehran, 453p. (In Persian).
24- Ole, E.T. and Wolfgang, S., (ZAMG 2002) Applications of spatial interpolation of climatologicaland Meteorological elements by the use ofgeographical information, COST 719: 1-45.
25- Ronald, P.B, and jay, M.V.H (2009). BlackboxKriging: Spatial Prediction without SpecifyingVariogram Models, Journal of Agricultural,Biological, and Environmental Statistics, 1(2)
26- Webster, R. & M.A. Oliver, 2000. Geostatistics forenvironmental scientists, Wiley press, 271p.