نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار جغرافیاى سیاسى دانشگاه امام حسین (ع)

چکیده

منشاء حقیقى وحدت امت اسلامى همانا دین اسلام است که ریشه‏ ى اصلى خود را از فطرت انسان مى‏ گیرد. تحولاتى که این دین فطرى در طول تاریخ داشته فقط مربوط به فروع جزئى احکام بوده که از تنوع موقعیت ‏هاى حیات انسانى در جوامع مختلف سرچشمه گرفته است.
اصول و مبادى کلى که متن دین الهى را تشکیل مى‏ دهند همواره در طول تاریخ متحد بوده ‏اند، این وحدت فکرى و ایدئولوژیکى مهم‏ترین مبناى وحدت در جامعه اسلامى است. براى استقرار وحدت و همبستگى در بین یک جمع یا امت، اشتراک در عقیده و جهان بینى از مبادى اولیه بوده و بدون وجود چنان اشتراکى هرگز نمى‏ توان در انتظار برقرارى وحدتى حقیقى در بین افراد آن هم بود.
امروزه در میان بیش از یک میلیارد مسلمان هیچ گونه اختلافى در مورد خدا، کتاب خدا، و پیامبر خدا وجود ندارد و قبله هم که سمبل یگانگى و اتحاد در عالم خارج است، هرگز مورد اختلاف نبوده است. این چهار پایه‏ ى اصلى وحدت همواره، چون پایگاهى مطمئن براى حل کلیه‏ ى اختلافات جزئى مى‏ تواند مورد رجوع قرار گیرد.

عنوان مقاله [English]

The Political Geography of the Islamic World The Perspective of the Future - Part I

نویسنده [English]

  • Seyyed Yahya Safavi

Associate Professor of Political Geography, Imam Hossein University

چکیده [English]

The true origin of the unity of the Islamic Ummah (society of all Muslims as a whole) is the religion of Islam, which derives its root from human nature. The changes that this religion has had over the course of history have been limited to the minor details of the laws which owing to the variety of the situations of human life in different societies.
The general principles that constitute the main body of the divine religion have always been united throughout history, this intellectual and ideological unity is the most important basis of unity in the Islamic society. In order to establish unity and solidarity among a community or nation, sharing common ideology and worldview are among basic necessities, without such a sharing, one can never expect a true unity among people.
Today, among more than one billion Muslims, there is no disagreement concerning God, the Book of God, and the Prophet of God, and the Qibla, which is the symbol of unity in the outside world, has never been disputed. These four basic principles of unity can always be counted on as reliable bases for solving all of the minor differences.

1- احمدى، کوروش (1376)، سازمان کنفرانس اسلامى و شرایط جدید بین المللى، مجله‏ى سیاست خارجى، سال یازدهم.
2- افتخارى، اصغر (1380)، منطق معادلات امنیت ملى، فصل نامه ‏ى مطالعات راهبردى، شماره‏ى 14.
3- برت، نى نوس (1385) راهنماى تمرین خلق و پردازش چشم انداز سازمان، ترجمه و ویرایش: محمد ازگلى، مؤسسه آموزشى و تحقیقاتى صنایع دفاعى، مرکز آینده پژوهشى علوم و فناورى دفاعى، تهران
4- زنجانى، عمید؛ (1384): حقوق اساسى تطبیقى، حقوق اساسى کشورهاى غربى و کشورهاى اسلامى، نشر میزان، تهران.
5- صفوى، سید یحیى (1385): جزوه‏ى درسى جغرافیاى سیاسى جهان اسلام، دانشگاه شهید بهشتى، تهران.
6- صفوى، سید یحیى (1385): وحدت جهان اسلام، «چشم انداز آینده» کنگره بین المللى جغرافیدانان جهان اسلام، دانشگاه اصفهان.
7- گلى زواره، غلامرضا (1385): جغرافیاى جهان اسلام: آشنایى با کشورهاى اسلامى و قلمرو اقلیت‏هاى مسلمان، مؤسسه انتشارات امام خمینى (ره)، قم.
8- لاریجانى، على (1383)، بازنگرى چالش‏ها و فرصت‏هاى جهان اسلام، همایش بین المللى جهان اسلام، چالش‏ها و فرصت‏ها، وزارت امور خارجه، تهران.
9- Emilio Fontela (2000). Bridging the gap between Scenarios and models, Foresight; vol 2 ; No. 1.
10- Kirchner . Emil J (2006). The European Union as a Model for Regional Integration: the Muslim World and Beyond, Jean Monnet / Robert Schuman paper Series. Vol.6; No 1.