نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوى دکترى جغرافیاى طبیعى دانشگاه تهران عضو هیأت علمى دانشگاه علوم انتظامى

2 عضو هیأت علمى دانشگاه علوم انتظامى

3 کارشناس ارشد جغرافیا

چکیده

کلیه وقایع از جمله رخدادهاى امنیتى و انتظامى به نحوى با موقعیت جغرافیایى معرفى مى‏ گردد. یک فرمانده (یا برنامه‏ ریز پلیس) مجبور به اخذ تصمیماتى است که نیاز به داشتن دانش، آگاهى و اطلاعاتى درباره محیط پیرامون خود دارد (مولوى و فرج‏زاده، 1380: 126). به عبارتى دیگر، تصمیم ‏گیرندگان و سیاستگذاران محیطى از جمله ناجا نیاز به اطلاعات مکانى و جغرافیایى دارند (عبادى‏ نژاد، 1383: 121). نتایج تحقیقات نشان مى‏ دهد که بین ارتکاب جرایم و ویژگى‏ هاى محل وقوع جرم ارتباط معنادارى وجود دارد (پوراحمد، رهنمایى و کلانترى، 1382: 81) و هر جرمى در مکان و جغرافیاى خاصى اتفاق مى‏ افتد. به عنوان مثال: تراکم جرایم در بخش مرکزى شهرها با محدوده ‏هاى مسکونى متفاوت است.
در چنین شرایطى، سیستم اطلاعات جغرافیایى کاملا پاسخگوى نیازهاى پلیس خواهد بود چرا که اساساً این سیستم با اطلاعات مکانى سازگار است. به عبارت دیگر کار اصلى آن مکان مرجع نمودن اطلاعات است.

عنوان مقاله [English]

The Importance of Using the GIS for the Police

نویسندگان [English]

  • Seyyed Ali Ebadinejad 1
  • Hamid Panahi 2
  • Mohammad Sahebdel Alijahani 3

1 Ph.D. student of Natural Geography, University of Tehran, Faculty Member of the University of Police

2 Member of Faculty, University of Police

3 Master of Geography

چکیده [English]

All events, including security and police incidents, are somehow introduced with their geographic position. A commander (or police planner) is forced to make decisions that require knowledge, awareness and information about his environment (Molavi and Farajzadeh, 2001: 126). In other words, environmental decision makers and policy makers, including NAJA, need spatial and geographical information (Ebadi-Nejad, 2003: 121. The results of the research show that there is a significant relationship between the incidence of crime and characteristics of the place of occurrence (Pourahmad, Guidance and Police, 2003: 81), and each crime occurs in a specific place and geographic position. For example, the concentration of crimes in the central part of cities varies with residential districts.
In such a situation, the GIS will be fully responsive to the needs of the police, because this system is basically compatible with positional information. In other words, its main task is to make a reference for information.

1- اشنه‏در، مرتضى (1378)، کاربرد GIS در مانورهاى نظامى، مجله سپهر، انتشارات سازمان جغرافیایى نیروهاى مسلح، دوره 8، شماره 30، صص 49 - 48.
2- بورو، پى.اى (1376)، اصول سیستمهاى اطلاعات جغرافیایى و کاربرد آن در ارزیابى منابع ارزى، ترجمه دکتر حسنعلى غیور و دکتر سید ابوالفضل مسعودیان، انتشارات دانشگاه اصفهان.
3- بورو.پى.اى (1376). سیستم اطلاعات جغرافیایى، ترجمه دکتر حسن طاهرکیا، انتشارات سمت.
4- پرهیزکار، اکبر و مجید فخرى (1378)، کاربرد GIS در امور نظامى و دفاعى، مجموعه مقالات همایش جغرافیا و کاربردهاى دفاعى و امنیتى، انتشارات دانشگاه امام حسین (ع)، پژوهشکده علوم دفاعى، صص 141 - 133.
5- پوراحمد، احمد، محمدتقى رهنمایى و محسن کلانترى (1382)، بررسى جغرافیایى جرایم در شهر تهران، مجله پژوهشهاى جغرافیایى، سال سى و پنجم، شماره 44،: صص 99 - 81.
6- خواجه، خسرو (1373)، سیر تحول در GIS، مجله سپهر، انتشارات سازمان جغرافیایى نیروهاى مسلح، دوره 3، شماره 9، صص 51 - 48.
7- رجبى، معصومه (1379)، مقدمه‏اى بر سامانه‏هاى اطلاعات جغرافیایى، مجله سپهر، انتشارات سازمان جغرافیایى نیروهاى مسلح، دوره 9، شماره 35، صص 19 - 11.
8- رضیعى، فاطمه (1374)، کاربردهاى شهرى GIS، مجله سپهر، انتشارات سازمان جغرافیایى نیروهاى مسلح، دوره 4، شماره 16، صص 21 - 12.
9- رفیعى، مهران (1384)، کابردهاى GIS در CCIS، مجله سپهر، انتشارات سازمان جغرافیایى نیروهاى مسلح، دوره 14، شماره 56، صص 64 - 61.
10- شاعلى، جعفر (1378)، مقدمه‏اى بر سیستم‏هاى اطلاعات جغرافیایى در جغرافیا و برنامه‏ریزى شهرى، مجموعه مقالات همایش پژوهشها وقابلیت‏هاى علم جغرافیا در عرصه سازندگى، انتشارات مؤسسه جغرافیاى دانشگاه تهران، صص 207 - 195.
11- صابرى‏فر، (1381)، سیستم اطلاعات جغرافیایى و برنامه‏ریزى روستایى، مجله سپهر، انتشارات سازمان جغرافیایى نیروهاى مسلح، دوره 11، شماره 41، صص 64 - 51.
12- عبادى، حمید و روزبه شاد (1383)، ارزیابى الگوریتم­هاى دایستر و ژنتیک جهت یافتن کوتاهترین مسیر در GIS، مجله سپهر، انتشارات سازمان جغرافیایى نیروهاى مسلح، دوره 13، شماره 49، صص 60 - 41.
13- عبادى‏نژاد، سیدعلى (1383)، کاربرد ژئومرفولوژى در برنامه‏ریزى‏هاى انتظامى، فصلنامه دانش انتظامى، نشریه دانشگاه علوم انتظامى، سال ششم، شماره 2، صص 128 - 119.
14- عبادى‏نژاد، سیدعلى (1382)، داده‏هاى جغرافیایى در رایانه، مجله سپهر انتشارات سازمان جغرافیایى نیروهاى مسلح، دوره 12، شماره 45، صص 32 - 28.
15- قرخلو، مهدى (1378)، قابلیت‏هاى Mapinfo و روند GIS در آمریکاى شمالى، مجموعه مقالات همایش پژوهشها و قابلیت‏هاى علم جغرافیا در عرصه سازندگى، انتشارات مؤسسه جغرافیاى دانشگاه تهران، صص 334 - 315.
16- مترجمى، مرضیه (1385)، کاربرد مقدماتى سیستم‏هاى اطلاعات جغرافیایى در طراحى شبکه حمل و نقل ریلى، سپهر، انتشارات سازمان جغرافیایى نیروهاى مسلح، دوره 15، شماره 59، صص 45 - 41.
17- مسگرى، سوسن (1379)، ترکیب GPS و GIS به منظور امدادرسانى، مجله سپهر، انتشارات سازمان جغرافیایى نیروهاى مسلح، دوره 9، شماره 33، صص 64 - 61.
18- مدیرى، مهدى (1385)، مقدمه‏اى بر سامانه‏هاى اطلاعات جغرافیایى در سطح ملى، مجله سپهر، انتشارات سازمان جغرافیایى نیروهاى مسلح، دوره 13، شماره 49، صص 5 - 2.
19- مدیرى، مهدى و خسرو خواجه (1376)، اشاره‏اى به سیستم‏هاى اطلاعات جغرافیایى GIS، سیستم اطلاعات جغرافیایى براى برنامه‏ریزى در سطح ملى، انتشارات سازمان جغرافیایى نیروهاى مسلح.
20- مدیرى، مهدى (1373)، مجله سپهر، انتشارات سازمان جغرافیایى نیروهاى مسلح، دوره 3، شماره 10، صص 4 - 2.
21- موحد، على (1383)، استفاده از GIS روشى براى تحلیل ایمنى شهرى و طراحى محیطى، مجله سپهر، انتشارات سازمان جغرافیایى نیروهاى مسلح، دوره 13، شماره 52، صص 52 - 50.
22- مولوى، ارژنگ ومنوچهر فرج‏زاده (1380)، کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایى در مکانیابى یگانهاى خود کافى در عملیات رزمى، مجموعه مقالات همایش ژئوماتیک 80، سازمان نقشه‏بردارى کشور، صص 136 - 126.
23- نجفى، اسدا... و نصرا... مقدم (1380)، بررسى کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایى در حمل و نقل جاده‏اى و نقش پایگاه اطلاعاتى شناسنامه راه‏ها در توسعه آن، مجموعه مقالات همایش ژئوماتیک 80، سازمان نقشه‏بردارى کشور، صص 213 - 208.
24- Burrough.p . (1986). Principle of Geographic Information System for land resource assessment. Clarenden press: Oxford, 194 pp.
25-  Rhind, D. and Mounsey, H (1989). Understanding GIS. London: Taylor & Francis.
26- http:// www.ojp.usdoj.gov/emrci
27- http://www.sunsite.berleley.eju/GIS/ginsnet.htm.