نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده علوم و فنون دریایى دانشگاه آزاد اسلامى

2 دانشیار دانشکده علوم جغرافیا دانشگاه تبریز

چکیده

طى گشت تحقیقاتى اقیانوس جهانى 2001 در منطقه دریایى خزر، پارامترهاى فیزیکى دما، شورى و چگالى دریاى خزر اندازه‏ گیرى شدند. محدوده ایستگاه ‏هاى انتخابى براى اندازه ‏گیرى این پارامترها کل دریاى خزر را شامل مى‏ شد. البته این اندازه‏ گیرى‏ ها به صورت گسسته از منطقه مورد مطالعه صورت گرفته است. در تحقیق حاضر به مدل سازى مکانى این پارامترها با کمک تحلیلگر زمین مکانى نرم ‏افزار ArcGIS 9.2پرداخته شده است، که حال کار، ایجاد نقشه‏ هاى پیوسته‏ اى از پارامترهاى حاضر در اعماق مختلف با اعتبار (Validation) بالا مى‏باشد. این نقشه ‏هاى هوشمند این قابلیت را دارند که با کلیک کردن نشانگر ماوس، مقدار پارامتر مورد تحلیل هر مختصات مکانى را در ناحیه مورد مطالعه ارائه دهند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Spatial Modeling of Physical Parameters of Temperature, Salinity, and Density of the Southern Caspian Sea Using Geostatistical Analyzer of ArcGIS Software

نویسندگان [English]

  • Mas'ud Torabi Azaad 1
  • Rahim Eftekhari
  • Aliakbar Rasuli 2
  • Amir Siyah Sarani

1 Assistant Professor, Faculty of Marine Science and Technology, Azad Islamic University

2 Associate Professor, Faculty of Geographical Sciences, University of Tabriz

چکیده [English]

During the 2001 World Ocean research patrol in the Caspian Sea, physical parameters of temperature, salinity and density of the Caspian Sea were measured. The range of selected stations for measuring these parameters included the entire Caspian Sea. Of course, these measurements have been taken discretely in the studied area. In the present study, the spatial modeling of these parameters have been carried out using the ArcGIS 9.2 software, and the current state of the work is the creation of continuous maps of the parameters present at various depths with high validity. These smart maps have the ability to to provide with the parameter value of each place of particular coordinates in the studied area with a mouse pointer click.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Caspian Sea
  • Geospatial Information Systems (GIS)
  • Physical and Chemical Parameters of the Sea
  • Geostatistics
  • Spatial Modeling
1- اکتانى، ر، 1378، پارامترهاى فیزیکى و شیمیایى آب دریاى خزر (دما، شورى و چگالى)، مرکز مطالعات و تحقیقات منابع آب دریاى خزر.
2- تى تى دژ، ا، 1384 خودآموز ArcGIS 9.x و مفاهیم پایه‏اى GIS، انتشارات دانشگاه شمال و مؤسسه علم عمران.
3- حسنى پاک، ع، 1377 زمین آمار (ژئو استاتیستیک)، انتشارات دانشگاه تهران.
4- ملک، ج.، 1383، مسائل دریاى خزر (برگزیده مقالات علمى مجله وستینیک کاسپیا،چاپ مسکو) ،مرکز ملى مطالعات و تحقیقات دریاى خزر، جلد اول.
5- ملک، ج.، 1383، مسائل دریاى خزر (برگزیده مقالات علمى مجله وستینیک کاسپیا، چاپ مسکو)، مرکز ملى مطالعات و تحقیقات دریاى خزر، جلد دوم.
6- رسولى، ع.، 1384، تحلیلى بر فناورى سیستم‏هاى اطلاعات جغرافیایى، انتشارات دانشگاه تبریز.
7- Kevin Johnston, J.M,.Ver Hoef, K.K., and Neil, L., 2003, ArcGIS 9x using ArcGIS Geostatistical Analyst, ESRI Press.
8- Stewart, R.H., 2004, Introduction to Physical Oceanography, Dapartment of Oceanography Texas A & M University.