نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمى گروه آموزشى جغرافیاى طبیعى دانشگاه تبریز

چکیده

بررسى حاضر کوششى در جهت ارائه لندفرم هاى مشخص و ویژه از شمال غرب ایران است. لازم به توضیح است در این بخش از ایران، اشکال ساختمانى، توسعه قابل ملاحظه دارند و در عین حال شواهد متعدد و جالب از اشکال اقلیمى نیز یافت مى‏شود. ضمناً عکسهاى هوایى در بررسی هاى عوامل و پدیده‏ هاى دینامیک ژئومورفولوژى مانند حرکت توده‏ هاى مواد از جمله لغزشها، بررسى عوامل فرسایش شامل ساحلى، رودخانه و غیره نیز حائز اهمیت است؛ لذا از مجموع اشکال و توضیحات ارائه شده، مواردى نیز به این بخش اختصاص یافته است.

عنوان مقاله [English]

Analysis of Landforms Based on Aerial Photographs and Topographic Maps Case Studies from Azerbaijan

نویسنده [English]

  • Ma'sumeh Rajabi

Memer of Faculty, Department of Natural Geography, University of Tabriz

چکیده [English]

The present study is an attempt to provide specific and special landforms from northwest of Iran. It is necessary to explain that in this part of Iran, the forms of construction are significantly developed, but at the same time, numerous and interesting evidence of climatic forms are also found. Meanwhile, aerial photos are also important in investigations of dynamical geomorphologic factors and phenomena such as movement of material masses, including landslides, the study of erosion factors including shore, river, etc.; therefore, among the presented forms and explanations, some cases have also been dedicated to this section.

1- تقى‏پور، کریم، 1383، بررسى گسل شمال تبریز در فاصله بین تبریز و بستان‏آباد، پایان‏نامه کارشناسى ارشد، دانشکده علوم زمین دانشگاه تبریز.
2- جعفرى، عباس 1366، فرهنگ بزرگ گیتاشناسى (اصطلاحات جغرافیایى)، انتشارات گیتاشناسى.
3- شایان، سیاوش، 1378، فرهنگ اصطلاحات جغرافیاى طبیعى، انتشارات سوره.
4- کرمى، فریبا، 1381، بررسى مسائل ژئومورفولوژى دامنه شمالى کوه بزقوش و دشت انباشتى سراب، پایان‏نامه دوره دکترى، گروه جغرافیاى طبیعى دانشگاه تبریز.
5- علائى طالقانى، محمود، 1381، ژئومورفولوژى ایران، نشر قومس.
6- ماکس دریو، 1365، مبانى ژئومورفولوژى، ترجمه مقصود خیام، انتشارات نیما.
7- موحد دانش، على اصغر، خیام مقصود 1355، حوضه گورى گل (مطالعات هیدرولوژى و مورفولوژى)، مرکز هم‏آهنگى مطالعات محیط زیست، نشریه شماره 7.
8- لیلسند کیفر 1382، تعبیر و تفسیر تصاویر هوایى و ماهواره‏اى، ترجمه حمید مالمیریان، مجله سپهر، شماره 46، تابستان.
 9- Christopher son. R.W.2002, Geosystems, An Introduction to Physical geography, Prentice Hall.
10- Cooke. R. & etal, 1993, Desert geomorphology, UCL press.
11- De Blij. H.J.Muller.P.O.1998, Physical geography of the global environment, John Willy.
12- Fairbridge. R.D. 1968, (ed). Encyclopedia of geomorphology, Dowden, Hutchinson & Ross. TNC.
13- Goudie.A.S. (ed). 2004, Encyclopedia of geomorphology, volume 1& 2 Routledge.
14-  Rachocki.A.H. 1981, Alluvial fans. John Willy.