نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده جغرافیا - دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد اقلیم‏ شناسى دانشگاه تهران

3 دانشجوى دکترى جغرافیاى طبیعى واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

در این پژوهش با استفاده از آمار 33 ساله (2003 - 1970) فراسنج ‏هاى تابش، ابرناکى و باد به امکان‏ سنجى استقرار نیروگاه خورشیدى در مناطق خشک ایران اقدام گردیده است. در ادامه با در نظر گرفتن ایستگاه یزد به عنوان مناسب‏ ترین مکان جغرافیایى جهت استقرار نیروگاه خورشیدى، ایستگاه‏هاى مناطق مجاور آن همچون اصفهان، کرمان، زاهدان از نظر رژیم تابش و دیگر عناصر آب و هوایى مؤثر در استقرار نیروگاه خورشیدى مورد مقایسه قرار گرفته است. در ابتدا پس از مشخص نمودن نوسانات اقلیمى ایستگاه‏ها و در ادامه، پس از استفاده از روشهاى آمارى انحراف معیار، ضریب تغییرات، آزمون تى T و....، شبیه ‏ترین ایستگاه به یزد جهت تأسیس نیروگاه خورشیدى ایستگاه اصفهان معرفى شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Locating Solar Power Plants with Respect to Climatic Parameters

نویسندگان [English]

  • Faramarz Khosh Akhlagh 1
  • Gholamreza Rowshan 2
  • Reza Borna 3

1 Assistant Professor, Department of Geography, University of Tehran

2 Master of Climatology, University of Tehran

3 PhD student of Natural Geography, Science and Research Branch of Tehran

چکیده [English]

In this study, using 33-year statistics (1970 - 2003) concerning radiation, cloud density and wind parameters, the study of the feasibility of establishing solar power plants in arid regions of Iran has been conducted. Further, considering the station of Yazd as the most suitable geographic location for the establishment of solar power plant, stations in its adjacent regions such as Isfahan, Kerman, and Zahedan have been compared in terms of radiation regime and other climatic elements effective in the establishment of solar power plant. After identifying the climatic variations of the stations, and next, the use of statistical methods of standard deviation, coefficient of variation, T-test and ..., Isfahan was introduced as the station most similar to that of Yazd for the establishment of solar power plant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Solar Energy
  • comparative study
  • Yazd station
  • Iran's arid areas station
1- سالنامه آمارى سازمان هواشناسى - دوره آمارى (2003 - 1970)
2- سرعد، زهره، آمار استنباطى: گزیده‏اى از تحلیل‏هاى آمارى تک متغیرى. تهران: انتشارات سمت. تهران. 1384، ص 60 - 54.
3- هومن، حیدرعلى، استنباط آمارى در پژوهش رفتارى، انتشارات سمت، تهران، 1383، ص 185 - 182.
4- Muneer, T. Muneer, S. Discourses on solar radiation modeling. Renewable and sustainable energy review, volumell, Issuet 4, may, 2006 pages 551-602.
5- Ozdamal, A.Ozbalta, N.an application of a combined wind and solar energy systemin izmir. renewable and substainable energy reviews, volume 11, Issue 6, January, 2005 pages 148-161.
6- Ramos Ridao, A.Garcia, H. solar energy in Andalusia (Spain). present state and prospects for the future. renewable and substainable energy reviews, volum 9, Issue 6, December 2005, pages 624-637.
7- Hamdan, Omar. Overview of renewable energy sources in the Republic of the Sudan. Energy, volume 27, Issue 6, December 2002. pages 523- 547.