نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

 روشى که در این مقاله مورد بررسى قرار مى‏ گیرد، مى‏ تواند به طراح کمک نماید تا بتواند از طریق کد رنگى رایانه ‏اى، اطلاعات را به صورت مفهومى همانند روش تأثیر رنگ هاى دیدارى که در کارتوگرافى انجام مى ‏شود به نمایش گذارد. اصول و مبانى رنگ و کارتوگرافى براى تهیه جداول رنگ (الگو) استفاده شده است. رنگ ها در درون جداول رنگ (الگو) کد گذارى است و بر اساس اطلاعات همانند عناصر نمایش به کار مى‏ رود که بیشتر متناسب با تخصص کاربر مى‏ باشد.
کاربرد این روش به برقرارى رابطه دیدارى مطلوب کاربر و نمایشگر رایانه‏ اى مى‏ انجامد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of Cartographic Techniques in Establishing Proper Visual Communication (Computer Display)

نویسنده [English]

  • Mahdi Modiri

Associate Professor of Urban planning, Malek-Ashtar University of Technolog

چکیده [English]

The method discussed in this paper can help the designer to display information in a conceptual way by using computer color code, as the method of the effect of visual colors used in cartography. Principles and foundations of color and cartography are used to prepare color tables (pattern). Colors within the color tables (pattern) are coded and based on information such as display elements, which is more appropriate to the user's specialty.
The application of this method leads to establishment of an optimal visual connection between user and computer display.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Visual Communication
  • Color Psychology
  • Color Tables (Patterns)
  • Cartographic Techniques
1) آیت اللهى، حبیب اله (1381) مبانى رنگ و کاربرد آن، انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانى (سمت)، تهران.
2) دانشور، هوشنگ (1370) صنعت چاپ، انتشارات سازمان جغرافیایى، چاپ دوم، تهران.
3) مدیرى، مهدى و خواجه، خسرو (1384) کارتوگرافى مدرن، انتشارات سازمان جغرافیایى، چاپ سوم، تهران.
4) مدیرى، مهدى (1379) عکاسى و عکسبردارى هوایى در مهندسى نقشه بردارى، انتشارات سازمان جغرافیایى، تهران.
5) مدیرى، مهدى (1376) اشاره‏ها در زمینه مهندسى نقشه بردارى، دور سنجى وعلوم جغرافیایى، انتشارات سازمان جغرافیایى، تهران.
6) مدیرى، مهدى (1376) رنگها در نقشه (1)، نشریه علمى فنى سپهر، شماره 31، تهران.
7) همراه، مجید (1382) کارتوگرافى به کمک رایانه، نشر انگیزه، تهران.
8- Mac Eacheran (1995) How Maps Work: Representation, Visualisation and design, New york.
9- Robinson A.H , Morrison . J.L Muehrcke.p.c, Kimerling.A.J , Guptill.S.C (1995) Element of Cartography, Wiley, New york.
10- Van Laar .D.L (2000) Psychological and Cartographic Principles for the Production of Visul Layering effects in Computer displays, University of Portsmouth, Portsmouth, UK.
11- Umbers. L.G, Collier. G.D (1995) Coding Techniques for Process Plant VDU Formats, Appl .Ergonom 21 (3)