نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمى دانشگاه علوم انتظامى امین

چکیده

چنانچه سیاست‏هاى توسعه گردشگرى به نحوى مطلوب، برنامه ریزى و سامان دهى شود، مى‏ تواند راهى براى آشنایى مردم هر کشور با نحوه ‏ى زندگى سایر ملل و همچنین عقاید، آداب، عادات، سنن و خلاصه فرهنگ‏ ها و خرده فرهنگ ‏هاى دیگر کشورها به شمار آید.
در این فرآیند با ایجاد امکانات مبادلات فرهنگى و تعاملات اجتماعى، زمینه‏ هایى فراهم مى‏شود که به وسعت نظر و بسط حوزه‏ ى دید مردم مى‏ انجامد و تجارب فرهنگى مردم را غنى مى‏ سازد. از این طریق، براى مردم کشور ما نیز این امکان فراهم مى‏ آید تا ارزش‏ هاى مثبت فرهنگى خویش و انقلاب اسلامى را به جهانیان انتقال دهند، اگر چه همزمان با آثار مثبت فرهنگى، اجتماعى، اقتصادى و... توسعه ‏ى صنعت جهانگردى مى‏ تواند آثار تخریبى و منفى بى شمارى را نیز در پى داشته باشد.

عنوان مقاله [English]

Tourism and Social, Economic, Environmental and Other Damages

نویسنده [English]

  • Bahman Kargar

Member of Faculty, Police University

چکیده [English]

If tourism development policy is well planned and organized, it can be a way for the people of each country to become familiar with the way of life of other nations, as well as beliefs, customs, habits, traditions and summarily cultures and subcultures in other countries.
By creating opportunities for cultural exchanges and social interactions, this process provides the ground for expanding the field of view of people and enriching their cultural experiences. In this way, the people of our country will also be able to pass on the positive cultural values ​​of them and of the Islamic revolution to the world; albeit, along with the positive cultural, social, economic and ... effects, tourism industry development can also have countless destructive and negative effects.

1- افجه، سید على اکبر؛ بررسى ابعاد سیاسى، اقتصادى، اجتماعى، اخلاقى و فرهنگى جهانگردى؛ مجموعه مقالات نخستین همایش جهانگردى و جمهورى اسلامى ایران، جلد اول اسفند ماه 1376.
2- بیضایى، طیبه؛ مسائل و نارساییهاى گردشگرى در ایران؛ مجموعه مقالات نخستین همایش جهانگردى و جمهورى اسلامى ایران، جلد 2، اسفند ماه 1376.
3- پاک دامن، یحیى؛ دهکده‏هاى توریستى راه کارهاى مناسب براى توسعه صنعت گردشگرى در ایران؛ مجموعه‏ى مقالات نخستین همایش جهانگردى و جمهورى اسلامى ایران، ج 2، اسفند ماه 1376.
4- تبریزى، ایرج؛ آثار و مؤلفه‏هاى توسعه‏ى جهانگردى؛ مجموعه‏ى مقالات نخستین همایش جهانگردى و جمهورى اسلامى ایران، ج 3، اسفند ماه 1376.
5- حاج غلامرضایى، محمد حسن؛ جهانگردى در ایران و جهان، مجموعه مقالات نخستین همایش جهانگردى و جمهورى اسلامى ایران، ج 2 اسفند ماه 1376.
6- حسامیان، فرخ، اعتماد، گیتى؛ حائرى، محمد رضا؛ شهر نشینى در ایران ؛ انتشارات آگاه، 1363.
7- حمید اله، محمد، اوثا السیاسیه ؛ پیمان پیامبر (ص) با یهودیان مدینه؛ ترجمه تحشیه دکتر محمود مهدوى.
8- رابرت. ب. پاتر - سلى لوید. ایونز؛ شهر در جهان در حال توسعه ؛ مترجمان: کیومرث ایراندوست، مهدى دهقان منشادى، میترا احمدى، انتشارات سازمان شهردارى‏ها و دهدارى‏هاى کشور، 1384.