نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوى کارشناسى ارشد سنجش از دور دانشگاه تهران

2 دانشجوى کارشناسى ارشد اقلیم ‏شناسى دانشگاه تهران

چکیده

مرکز پژوهشى دیده ‏بانى زمین (EORC) مربوط به آژانس تحقیقاتى هوا فضاى ژاپن به تهیه و انتشار نقشه داده ‏هاى تصویرى(2) پراکندگى بارش جهانى با قدرت تفکیک بالا در زمان تقریباً واقعى (حدود 4 ساعت بعد از مشاهده) در اینترنت اقدام کرده است. نقشه توسط اندازه‏ گیرى‏ هاى ماهواره‏ هاى دیده‏ بانى زمین از جمله ماهواره مأموریت سنجش بارش مناطق حاره‏ اى (TRMM) به دست آمده است. داده ‏هاى تصویرى هر ساعت به هنگام شده همچنین امکان مشاهده تصاویر متحرک پراکندگى بارش در طول 24 ساعت را فراهم مى‏ سازد. JA×A از داده ‏هایى که به وسیله تصویربردار میکروویو (TMI)  TRMMکه برروى ماهواره Aqua و سنجنده‏ هاى نصب شده برروى ماهواره هواشناسى ((DMSP, Defence و دیگر ماهواره ‏هاى هواشناسى زمین آهنگ استفاده مى ‏کند. براساس اطلاعات تغییرات مکانى بارش در تصاویر ابر که توسط ماهواره‏ هاى هواشناسى زمین آهنگ ارائه مى‏ شود امکان تخمین حجم بارش در هر ساعت در داده‏ هاى تصویرى فراهم مى‏ گردد. از دیگر برنامه‏ هاى JA× Aبه کار بردن این سامانه در پیش‏بینى سیلاب ‏ها مى‏ باشد که مى‏ تواند در کاهش خسارت ناشى از سیلاب در کشورهاى در حال توسعه و سایر نواحى بسیار مؤثر بوده و همچنین در پیش بینى وقوع توفندها(3) و اندازه‏ گیرى حجم بارش حاصل از آن‏ها به کار گرفته شود.

عنوان مقاله [English]

Publication of Global Precipitation Map at the Shortest Time After Occurrence Using TRMM and Other sSatellites

نویسندگان [English]

  • Mehrangiiz Rezaei 1
  • Homa Rostami 2

1 Graduate Student of Remote Sensing, University of Tehran

2 Graduate Student of Climatology, University of Tehran

چکیده [English]

The Earth Observation Research Center (EORC) of the Japan Aerospace Research Agency has prepared and published high-resolution image data map of precipitation dispersion at almost real time (about 4 hours after observation) on the Internet. The map is obtained by measurements carried out by land observation satellites, including TRMM (Tropical Rainfall Measuring Mission). The hourly-updated Image data also makes it possible to view animated images of precipitation dispersion over a 24-hour period. A× JA uses the data collected by the TRMM Microwave Imaging (TMI) set on the Aqua Satellite and the sensors on the Meteorology Satellite (DMSP, Defense) and other ground-based meteorological satellites. Based on rainfall spatial variation information in cloud images provided by ground-based meteorological satellites, estimating the amount of precipitation per hour using image data becomes possible. Another program of A ×J A is to use this system to predict flood, which can be very effective in reducing flood damage in developing countries and other areas, and also in predicting the occurrence of tropical cyclones (3) and measuring the amount of precipitation caused by them.

JA×A/EORC Global Rainfall Map in Near Real Time:http:// sharaku.eorc.jaxa.jp/GSMap/index.htm