نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمى گروه جغرافیاى طبیعى دانشگاه تبریز ( مترجم )

2 دانشجوى کارشناسى ارشد سنجش از دور و GIS دانشگاه تهران ( مترجم )

چکیده

این مقاله مقدماتى از ارزیابى وضعیت آلودگى هوا در یک منطقه شهرى ارائه مى‏ نماید. نویسنده، سیستم اطلاعات جغرافیایى (GIS) را که مدل توزیع وسایل نقلیه، مدل انتشار مواد آلاینده، مدل روند پیشرفت و داده‏ هاى مربوطه را ترکیب مى‏ کند. به منظور تخمین انتشار و توزیع فضایى آلاینده ‏هاى ترافیک در  Taichungتایوان بکار برده است. این مدل نه تنها مى‏ تواند موقعیت دقیق آلودگى را تجزیه و تحلیل کند، بلکه مى‏ تواند انتشار متأثر از تغییر در شرایط ترافیک مشخص یا مدیریت راهبردى را نیز پیش بینى نماید. نتایج نشان مى‏ دهند که انتشار بیشتر CO در پیرامون نواحى واقع در مرکز یا جنوب شهر در شهر Taichung و ناحیه امتداد بزرگراه شماره 1  SOx,Noxو آلودگى‏ هاى TSP بیشترى را متحمل مى‏ شوند. اگر چه طول بخشى از بزرگراه شماره 1 درون شهر Taichung خیلى طویل نیست، اما در تولید بخش مهمى از کل ذرات ریز معلق در هوا (TSP)، اکسیدهاى نیتروژن (NOx)، اکسیدهاى گوگرد (SOx) پخش شده در این ناحیه نقش دارد. از این گذشته پیش بینى چندین طرح فرضى نشان مى‏ دهد که تأثیر اصلى موتورهاى پیشرفته، در کاهش انتشار TSP بیش از 10% مى‏ باشد، و حال آنکه افزایش میانگین سرعت ترافیک جاده ‏هاى شهر ممکن است بیش از 14% از انتشار CO را بکاهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Application of GIS in Order to Analyze the Air Quality in Taichung, Taiwan

نویسندگان [English]

  • Ali Akbar Rasuli 1
  • Mas'ud Minaei 2

1 Member of Faculty of Natural Geography, Tabriz University (Translator)

2 Graduate Student in Remote Sensing and GIS, University of Tehran (Translator)

چکیده [English]

This paper presents an introduction of air pollution’s situation assessment in an urban area. The author uses the GIS, which combines the vehicle distribution model, pollutant release model, progress model and related data, in order to estimate the propagation and spatial distribution of traffic pollutants in the city of Taichung in Taiwan. This model can not only analyze the exact location of pollution, it can also predict emissions affected by changes in specific traffic conditions or strategic management. The results show that more CO emissions occur around areas located in the center or south of the city in Taichung, and the range of highway 1 suffer SOx, Nox and TSP pollutions more than rest of the city. Although the part of highway 1 within Taichung is not very long, it nevertheless plays a role in production of a significant portion of total suspended particulate (TSP), nitrogen oxides (NOx) and sulfur oxides (SOx) in this area. Moreover, the prediction of several hypothetical designs suggests that the main effect of advanced engines on reducing TSP emissions is more than 10%, while the average speed increase of urban road traffic may reduce CO by more than 14%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Air Quality
  • Geographic Information System
  • Taichung
  • Traffic Pollution
  • Vehicle Dispersion