نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمى دانشگاه علوم انتظامى امین و دانشگاه آزاد اسلامى

چکیده

امروزه گسترش بى رویه‏ ى حاشیه ‏نشینى یکى از مشکلات عمده و اساسى در امر مدیریت شهرى است که نمى‏ توان نسبت به آن بى تفاوت بود. از آنجا که حاشیه بر متن تأثیر مستقیم دارد، اتفاقات سال‏هاى اخیر نشان داده، افرادى که در حاشیه کلانشهرها ساکن شده ‏اند و در بیش‏تر موارد از شهرهاى کوچک‏تر و حتى کشورهاى اطراف مهاجرت(1) نموده ‏اند، با ورودشان به کلانشهرها معضلاتى مانند بیکارى، مشکلات اجتماعى، فرهنگى و... را به دنبال دارند.
از سوى دیگر حاشیه‏ نشینى معضلى است که باید به حل جدى و فورى آن اهتمام گردد زیرا مشکلات این گونه، متن شهر را نیز تحت تأثیر قرار داده و میزان رشد و پیشرفت آن را تا حد قابل توجهى کاهش مى ‏دهد.

عنوان مقاله [English]

Marginal Settlement and Security

نویسنده [English]

  • Bahman Kaargar

Member of Faculty, Police University and Azad Islamic University

چکیده [English]

Today, the unruly spread of marginal settlement is one of the major problems in urban management that can not be overlooked. Since the margin directly affects the center, the events of recent years have shown that people who have settled on the margins of metropolitan areas, in most cases migrants from smaller cities and even the neighboring countries (1), bring by their entrance into metropolises problems such as unemployment, social, cultural and other problems.
On the other hand, marginal settlement is a problem that must be solved urgently, because the problems of these types affect the city's metropolitan part as well, and significantly reduce its growth and development.

1 - توکلى‏نیا، جمیله. بررسى رشد و توسعه تهران و تأثیر آن در تغییر شکل نواحى روستایى پیرامونى، پایان نامه کارشناسى ارشد، به راهنمایى دکتر مصطفى مؤمنى، گروه جغرافیاى دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتى، 1371.
2- جى، شابیر چیما. مدیریت شهر، خط مشى‏ها و نوآورى در کشورهاى در حال توسعه، ترجمه پرویز زاهدى، شرکت پردازش و برنامه ریزى شهر تهران، 1379.
3- حبیبى، سید محسن. از شار تا شهر، تحلیل تاریخى از مفهوم شهر و سیماى کالبدى آن: تفکر و تأثر، دانشگاه تهران، ویرایش دوم، 1378.
4- رجبى، فرج ا.... چالش‏هاى مدیریت شهرى در ایران، مجله شهردارى‏ها، شماره 35، سال 1378.
5- زنجانى، حبیب‏اله، تاریخ دویست ساله جمعیت تهران، درعدل شهریار واوکارد، برنارد: تهران پایتخت دویست ساله، ترجمه ابوالحسن سرو مقدم و دیگران، سازمان مشاور فنى 42 و مهندسى شرق تهران و انجمن ایران‏شناسى فرانسه در ایران، تهران، چاپ اول 1375.
6- سرشمارى عمومى نفوس و مسکن 1385 و 1375، نتایج تفصیلى شهر تهران، مرکز آمار ایران .
7- شکوهى، محمود. چگونگى پیدایش سازمان‏هاى انتظامى ایران و وظایف نیروى انتظامى، پایان نامه کارشناسى ارشد، دانشگاه علوم انتظامى، 1374.
8- صادقى، هوشنگ. سیر تکامل تدریجى پلیس ایران از عصر اوستا تا عصر حاضر، پایان نامه کارشناسى ارشد، دانشگاه علوم انتظامى، دانشکده علوم و فنون، 1374.
9- صرافى، مظفر. مفهوم، مبانى و چالش‏هاى مدیریت شهرى، فصلنامه مدیریت شهرى، انتشارات سازمان شهردارى‏هاى وزارت کشور، شماره 2، تابستان 1379.
10- غمامى، مجید. رابطه شهر و منطقه تهران: تنگناها و ضرورت‏هاى مدیریت شهرى، فصلنامه پژوهشى و تحلیلى - آموزشى، مدیریت برنامه‏ریزى شهرى، سال دوم، شماره 6، تابستان 1380.
11- کامبخش، سیف‏اله. تهران سه هزار و دویست ساله براساس کاوش‏هاى باستان‏شناسى، موسسه‏ى علمى و فرهنگى فضا، نشر فضا، تهران 1370.
12- مدنى پور، على. ساختن شهر، مقررات و ایده‏ها، ترجمه افسر روحى، در: شهر، فصلنامه فنى و اجتماعى، شماره 19، تهران، پاییز 1380.
13- مزینى، منوچهر. بررسى ساختار مدیریت شهرى در ایران، مرکز مطالعات، برنامه‏ریزى شهرى، وزارت کشور، 1378.
14- مطالعات اقتصادى شهر تهران، مرکز مطالعات و برنامه‏ریزى شهر تهران، جلد اول، تهران، 1374.
15- ئودن جامى، محمدهادى، مقدمه‏اى بر امنیت و مؤلفه‏هاى آن، فصلنامه‏ى دانش انتظامى، شماره 1، بهار 1378.
16- هرناندو، گرمزبواندیا، جرایم شهرى، گرایش‏ها و روش‏هاى مقابله با آن، ترجمه فاطمه گیوه‏چیان، انتشارات دانشگاه سازمان ملل ژاپن، دفتر پژوهش‏هاى فرهنگى، تهران، 1380.
17- کارگر، بهمن، توسعه‏ى شهرنشینى و صنعت گردشگرى در ایران، انتشارات سازمان جغرافیایى نیروهاى مسلح، تهران، 1386.
18- کارگر، بهمن، امنیت شهرى - ارزیابى کارآیى خدمات انتظامى و امنیتى در نظام مدیریت شهرى، انتشارات سازمان جغرافیایى نیروهاى مسلح، تهران (چاپ دوم)، 1385.
19- روزنامه‏ى همشهرى، اسکان‏غیرقانونى یا حاشیه‏نشینى، سال پانزدهم، شماره‏ى 2178، دى 1385.
20- روزنامه‏ى همشهرى، شهروندان بى‏شهر، سال چهاردهم، شماره‏ى 3894، دى 1384.
22 - روزنامه‏ى ایران، 466 هزار واحد مسکونى خالى، سال سیزدهم، شماره‏ى 3743، مهر 1386.
22- Issawi, C. (1971), the Economic History of Iran, 1880 - 194 , chicago.
23- Madanipour, Ali (1998). Tehran, the making of a Metropolis, John wiley & Sons ltd., chichester, England.