نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد جغرافیاى سیاسى

چکیده

کشورى که از فقدان یا کمبود منابع قدرت ملى رنج مى ‏برد، مسلما از تأمین امنیت ملى خود عاجز خواهد بود. جغرافیا کماکان به عنوان یکى از عوامل اصلى و به تعبیرى پایدارترین عنصر قدرت ملى قلمداد مى‏ شود. رابطه جغرافیا و استراتژى را مى‏ توان از دو زاویه مورد توجه قرار داد.
یکى این که، جغرافیا به عنوان یک منبع مهم قدرت ملى، چه فرصت‏ها و محدودیت‏ هایى در ارتباط با استراتژى امنیت ملى کشور در اختیار قرار مى‏ دهد. دوم این که، تأمین امنیت فضاى جغرافیایى که انسان‏ها در آن زندگى مى‏ کنند و با آن ارتباط اکولوژیک دارند، خیلى اهمیت دارد. لذا، گاهى جغرافیا بر امنیت ملى تأثیر دارد و گاهى امنیت بر سرزمین و جغرافیا تأثیرگذار است. بنابراین تعیین و نقش و جایگاه آن در فرایند تدوین استراتژى امنیت ملى، مستلزم شناخت صحیح مفاهیم اساسى مرتبط با جغرافیا و امنیت ملى است.

عنوان مقاله [English]

Basic Concepts in Geography and National Security

نویسنده [English]

  • Reza Mo'menzadeh

Master of Political Geography

چکیده [English]

A country that suffers from a lack or non-existence of national power sources will surely fail to fulfil its national security. Geography is still considered as one of the main factors, and in a sense, the most stable element of national power. The relationship between geography and strategy can be considered from two points of view.
First, it can be studied through examining opportunities and limitations that geography as an important source of national power offers in relation to the country’s strategy of national security. Second, consideration of the fact that ensuring the security of geographic space in which humans live and with which have ecological connection is very important. Consequently, sometimes geography affects national security and sometimes security affects land and geography. Therefore, determining its role and position in the process of developing a national security strategy requires correct recognition of the basic concepts related to geography and national security.