نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه معمارى دانشگاه تبریز (مترجم)

چکیده

توسعه سیاست حمایت اقتصادى دولت ‏هاى ترکیه، برحذف نابرابرى‏ هاى منطقه ‏اى در رشد اقتصادى تأکید داشته، لیکن این سیاست ها در بسیارى از استان ها با عدم موفقیت مواجه گردیده است. دلایل اساسى چندى براى شکست این برنامه‏ ها وجود دارد. یکى از دلایل اصلى این مسئله، اجراى برنامه‏ هاى غیرمؤثر و ناهماهنگ بدون سرمایه ‏گذارى‏ هاى کافى مى‏ باشد که در صورت سرمایه‏ گذارى‏ هاى اساسى در طرح هاى توسعه - از طریق سرمایه‏ گذارى داخلى یا بطور خاص از جامعه اروپا - و سازماندهى کاراى مطابق با نیازهاى منطقه ‏اى کشور، ترکیه به سوى رشد اقتصادى متعادل منطقه‏ اى سوق خواهد یافت.

عنوان مقاله [English]

The Results of Integrated Regional Development Policies in Turkey

نویسنده [English]

  • Rahmat Mohammadzadeh

Assistant Professor, Department of Architecture, University of Tabriz (Translator)

چکیده [English]

The development of economic support policy of Turkish governments has underscored elimination of regional inequalities in economic growth, but these policies have failed in many provinces. There are a number of major reasons for this failure. One of the main reasons for this issue is the ineffective and inconsistent implementation of programs without sufficient investment that, if major investments in development projects - either through domestic investment or, in particular, from the European Community - and efficient organization according to regional needs of the country are provided, Turkey will head towards a balanced regional economic growth.