نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه اصفهان

2 دانشجوى کارشناسى ارشد جغرافیا

چکیده

رشد شتابان شهرنشینى و رشد کلان شهرها در کشورهاى در حال توسعه، حرکت اقتصاد امروز و فردا به سمت خصوصیات و خصلت‏ هاى شهرى، تحمیل شرایط زیست محیطى و جغرافیایى به جوامع و سمت‏ گیرى جهان به سوى نظامى یکپارچه، سبب شده است که ضرورت دانشى چند وجهى به نام مدیریت شهرى بیش از پیش احساس شود. رعد و برق و صاعقه دو پدیده بسیار جالب هستند که از دیرباز بشر در مقابل آنان بى دفاع و محکوم به شکست بوده است و مدت زیادى نیست که توانسته با تکیه بر علم هدایت الکتریکى جان و سازه‏ هاى دست ساخته خویش را از هجوم غیر قابل پیش بینى صاعقه محفوظ بدارد. در این تحقیق که از روش کتابخانه ‏اى استفاده شده است، اطلاعات از منابع و کتب مختلف با استفاده از روش فیش بردارى جمع آورى و طبقه‏ بندى شده است. یافته ‏هاى این تحقیق نشان مى ‏دهد که، ابعاد وسیع خسارات و تلفات ناشى از صاعقه، نیاز به پژوهش هاى کاربردى گسترده ‏اى در زمینه بهینه کردن و ایمن سازى شهرها دارد. در این راستا، در طرح‏ هاى توسعه شهرى، کاهش آسیب پذیرى شهروندان و جامعه در معرض پدیده صاعقه ضرورت دارد. بنابراین، براى توسعه پایدار، شهرها باید در جهت پایدارى خود تلاش کنند. با همین دیدگاه است که باید شهرها و شهروندان را با شیوه‏ هاى ارتقاى آمادگى از جمله مانورهاى مقابله با بحران در مقابل بلایاى طبیعى (صاعقه) آموزش داد، تا بتوانند به حیات و رشدشان ادامه دهند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Natural Factors and Urban Crises with Emphasis on Thunder

نویسندگان [English]

  • Mas'oud Taghvaei 1
  • Morteza Fazeli 2

1 Associate Professor, University of Isfahan

2 Graduate Student of Geography

چکیده [English]

The rapid growth of urbanization and the growth of metropolitan cities in developing countries, the movement of today's and tomorrow's economy towards urban characteristics, the imposition of environmental and geographical conditions on societies, and the alignment of the world toward a unified system has led the necessity of a multifaceted science called urban management be increasingly felt. Lightning and thunderbolts are two very interesting phenomena in the face of which human beings have long been doomed, and it has not been long since they have been able, by relying on the science of electrical conduction, to save their lives and their structures from unpredictable invasions of thunderbolt. In this research, which is conducted by the secondary method, information from different sources and books is collected and classified using note-taking method. The findings of this research show that the broad dimensions of casualties and losses caused by thunderbolt necessitates extensive research in the field of optimization and immunization of cities. In this regard, in urban development plans, reducing the vulnerability of citizens and society to lightning phenomena is necessary. Therefore, for sustainable development, cities must work towards sustainability. It is according to this view that cities and citizens should be trained in ways, including crisis drills, to enhance their readiness in order to be able to deal with natural disasters (thunderbolt), and so be able to survive and grow.

کلیدواژه‌ها [English]

  • thunder
  • crisis management
  • Urban Planning
1ـ کیانى فر، على، صدمات ناشى از برخورد آذرخش به توربینهاى بادى، مجموعه مقالات دومین کنفرانس سراسرى روستا و انرژى، سازمان جهاد سازندگى استان مازندران، سارى، 1377.
2ـ محسنى، حسین و دیگران، صاعقه و جلوگیرى از اثرات مخرب آن برروى تجهیزات الکتریکى، مجموعه ‏مقالات ‏دهمین کنفرانس ‏بین‏المللى ‏برقPC-95، وزارت‏نیرو، 1374.
3ـ معینى، روزبه و دیگران، بررسى و مقایسه اثرات تعشعشات ناشى از انفجار هسته‏اى و صاعقه بر خطوط انتقال به کمک حل معادله انتگرال در حوزه زمان، مجموعه مقالات سومین کنفرانس مهندسى برق ایران (جلد اول)، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، 1374.
4ـ وحیدى، بهروز، بررسى لزوم حفاظت ساختمانهاى ایران در مقابل رعد و برق، مجله امیر کبیر، سال 3، شماره 10، 1367.
5ـ نمکى، اسماعیل، صاعقه و صاعقه گیر، مجموعه مقالات نخستین همایش ملى ساختمانهاى بلند در ایران (جلد دوم)، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، 1376.
6ـ نوشاد، محمد على، صاعقه و حفاظت در مقابل آن، گزیده مقالات دومین کنفرانس سراسرى ایمنى در صنعت برق، شرکت سهامى برق منطقه مازندران، رامسر، 1372.
7- http://64.233.179.104/search?q=cache:×VNisvEty_cJ:ekhteraat.
Persianblo.com
8- http://igs.nigc.ir/IGS/LIGHTN.HTM.
9- www.hamshahri.org/vijenam/docharkh/1383/830912/_sabzin.htm
10- http://www.persiangeo.com/content/viwe/186