نویسندگان

1 استادیار دانشکده جغرافیا - دانشگاه تهران

2 دانشجوى کارشناسى ارشد ژئومورفولوژى

چکیده

ژئوتوریسم به عنوان زیر شاخه‏ هایى از توریسم طبیعت گرا (اکوتوریسم) در کنار دیگر زمینه‏ هاى مربوط به گردشگرى مانند گردشگرى روستایى، فرهنگى و... زمینه بالقوه ‏اى براى اشتغال عده کثیرى از متخصصین وابسته را داراست. این صنعت مى‏ تواند نقش مؤثرى در تحول اقتصادى کشور داشته باشد، به همین دلیل است که صنعت توریسم را مهم‏ترین صنعت جهان مى‏ دانند. البته تصور عده زیادى از متخصصین و غیرمتخصصین از صنعت توریسم، فقط توریسم تفریحى است و این بر خلاف دیدگاه هاى جدید مطرح شده در این زمینه در جهان است. در واقع امروزه در بسیارى موارد گردشگران جوامع پیشرفته به دنبال علم، فرهنگ و جاذبه‏ هاى اکولوژیکى، ژئومورفولوژیکى و زمین‏ شناسى مى‏باشند. شایان ذکر است که در ایران این صنعت هنوز به خوبى شناخته نشده است و امکانات بالقوه ایران در این خصوص تاکنون مورد ارزیابى قرار نگرفته است. ایران با تنوع ساختارهاى ژئومورفولوژیکى و زمین‏ شناسى از تنوع بسیار وسیعى در این خصوص بر خوردار بوده و عرصه‏ هاى جدیدى در زمینه صنعت گردشگرى کشور مطرح مى ‏نماید. با توجه به مطالب فوق شناسایى و بازار یابى پدیده ‏هاى ژئوتوریسمى و اکوتوریسمى ایران، به منظور بهره بردارى از این پتانسیل عظیم، امرى اجنتاب ‏ناپذیر جلوه مى ‏نماید.
در این مقاله سعى شده تا ضمن بررسى مفاهیم و ابعاد ژئوتوریسم برخى ویژگى‏ ها و جاذبه‏ هاى کلى ژئوتوریسمى ایران بر شمرده شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Geotourism, a New Key to the Development of Tourism Industry in Iran

نویسندگان [English]

  • Mehran Maghsoudi 1
  • Bahram Nekouei Sadri 2

1 Assistant Professor, Faculty of Geography, University of Tehran

2 Master of Geomorphology

چکیده [English]

Geotourism, as a subcategory of ecotourism, has, along with other tourism areas such as rural, cultural, etc., a potential for employment of a great number of related professionals. This industry can have an effective role in the economic development of the country, which is why tourism industry is considered the most important industry in the world. Of course, the idea of ​​a large number of experts and non-experts concerning tourism industry is merely recreational tourism, which is contrary to the new perspective of the subject in the world. In fact, today in many cases tourists from advanced societies are looking for science, culture, and ecological, geomorphologic and geologic attractions. It is worth noting that this industry is still not well known in Iran and potential capabilities of Iran have not yet been evaluated in this regard. With a variety of geomorphologic and geological structures, Iran has a wide variety in this regard and calls for new grounds in the field of tourism industry in the country. According to the abovementioned matters, the identification and marketing of geotourism and ecotourism phenomena in Iran in order to exploit this great potential is unavoidable.
In this article, while studying concepts and dimensions of geotourism, it is tried to discuss some of the geotourist general qualities and attractions of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • Geotourism
  • Ecotourism
  • Geomorphology
  • land form
1- احمدى، حسن، 1367، ژئومورفولوژى کاربردى، بیابان، فرسایش بادى، تهران، دانشگاه تهران
2- اهلرز، اکارت، 1365، مبانى یک کشورشناسى جغرافیایى، ترجمه رهنمایى، محمد تقى، تهران، سحاب
3- بونى فیس، پریسلا، مدیریت گردشگرى فرهنگى، ترجمه محمود عبداللّه زاده ،تهران، چاپ اول، دفتر پژوهش‏هاى فرهنگى
4- زمردیان، محمد جعفر، 1378، زیر ساخت‏هاى ژئومورفولوژیکى اکوتوریسم در ایران، مجله جغرافیا و توسعه ناحیه‏ایى، شماره 1، مشهد، انتشارات دانشکده ادبیات و علوم انسانى.
5- صابرى، عطیه سادات، 1384، گردشگرى در مناطق بیابانى ایران، نشریه سپهر، شماره 54،
تهران، سازمان جغرافیایى
6- گولیلمو، گولتا، 1384، روانشناسى توریستى، ترجمه دکتر محمد حسن افضلى نژاد، تهران انتشارات پرهام.
7- مقصودى، مهران، عماد الدین، سمیه، 1386، ارزیابى ویژگى‏هاى ژئوتوریسمى لندفرم‏هاى نواحى بیابانى با تأکید بر دشت لوت، فصل نامه مدیریت جهانگردى، ش 6، دانشگاه علامه طباطبایى
8- مقصودى، مهران، 1384، بررسى نقش و جاذبه لندفرم‏هاى مناطق کویرى و بیابانى در توسعه صنعت گردشگرى کشور، مجموعه مقالات همایش ظرفیت‏هاى اقتصاد ایران با تأکید بر وضعیت گردشگرى ایران در بستر جهانى شدن
9- نکویى صدر، بهرام، 1384، ژئوتوریسم صنعت بدون دود (کش)، فصل نامه ژئوماین، سازمان نظام مهندسى معدن استان آذربایجان شرقى، سال اول، شماره دوم، صص 46-43
10- Cohen E, 1974, Who is a Tourist? A Conceptual Clarification. Sociological Review, 22
11- Cooke R, Warren A, Goudie A, 1993, Desert Geomorphology, London, UCL
12- Donj. E Asterbrook, 1999, Surface Proesses and Landforms, USA, Prentice hall
13-  Dowlimg. K.R., Newsome , D., "Geotourism" , Elsevier 2006
14-  Hall, C. Michael, Page, Stephen J, 2002, The Geography of Tourism and Recreation, USA, Routledge
15- Http:// www.gsi.ir
16- Pearce P.L, 1993, Fundamental of Tourist Motivation, Tourism Research, Routledge, London,
17- Ulrich R. S, 1979, Visual Landscapes and psychological well-being, Landscape Research, 4
18- Valentine P, 1992, Nature - Based Tourism, Belhaven Press, London
19- Webster Dictionary, 2002