نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتراى مهندسى نقشه ‏بردارى (فتوگرامترى) از استرالیا

چکیده

این نوشته در واقع گزارشى از یک کار پژوهشى - اجرائى در باره رد یابى، تعقیب و بدام انداختن یک متحرک در یک منطقه توسط کاربر مکانیکى (ROBOT) مى‏ باشد.
سخت افزارها شامل یک رایانه، دوربین CCD، دریافت کننده تصاویر (FRAME GRABBER)، کاربر مکانیکى، فرستنده و کنترل کننده مادون قرمز مى‏ باشند. نرم افرازها مخصوص این کار پژوهشى در محیط VC++ و NQC طراحى شدند و شامل ثبت و ضبط تصاویر، پردازشگر تصاویر و استخراج اطلاعات، تجزیه و تحلیل اطلاعات، تصمیم ‏گیرى و ارسال دستورات و نرم افرازهاى واسطه مى ‏باشند.
هدف کلى از این کار پژوهشى اجراى کاربردى تهیه نقشه سیار (Mobile Mapping) در زمان واقعى (Real Time) و یا در حالت درگیر (On Line) مى‏ باشد. کلیه اطلاعات هندسى و توضیحى منطقه و میدان عملیات در حافظه رایانه ضبط و نگهدارى مى ‏شوند. دوربین CCD در محل هائى مستقر شده و از منطقه تصویر بردارى مى‏ کند. محل هاى استقرار دوربین تأثیر چندانى بر اجراى کلى این پژوهش ندارد. آن محل ها مى ‏توانند بصورت ثابت و یا متحرک باشند.
تصاویر در فاصله زمانى معین دریافت مى‏ شوند و بصورت موقت در حافظه رایانه ضبط مى‏ گردند. در بخش پردازشگر، تصاویر دریافتى مورد بررسى قرار مى‏ گیرند و اطلاعات مورد نیاز استخراج مى‏ شوند. این اطلاعات مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و اگر مشخص شود که جسمى ناشناس در منطقه وارد شده آن جسم را شناسایى کرده و موقعیت جسم را به بخش ارسال فرمان اطلاع داده و بخش ارسال فرمان با توجه به اطلاعات دریافتى فرمان مناسب را به کاربر مکانیکى ارسال مى‏ کند. سپس کاربر مکانیکى به سوى جسم حرکت مى‏ کند تا جسم را دستگیر نماید. همزمان باتصویر بردارى، اطلاعات موجود در حافظه تجدید نظر شده و تبدیل به روز مى ‏شوند.

عنوان مقاله [English]

Preparation of a Mobile, a Report on the Research-Executive Project of Tracing and Chasing Moving Objects

نویسنده [English]

  • Amir Saeed Homaei Nejad

Ph.D. of Surveying Engineering (Photogrammetry), Australia

چکیده [English]

This document is in fact a report on a research-executive project about tracing, chasing and capturing a moving object in a region by a mechanical user (ROBOT).
The hardware includes a computer, a CCD camera, an image receiver (FRAME GRABBER), a mechanical user, a controller and an infrared transmitter. The software utilized in this research project was designed in VC ++ and NQC environments, and included recording and capturing images, image processor and data extraction, information analysis, decision making, sending of commands and intermediate software.
The general objective of this research is the practical implementation of Mobile Mapping in real time or on-line mode. All geometric and explanatory information of the field of operation are recorded and stored in computer memory. The CCD camera is positioned in certain locations and takes images from the area. Camera deployment does not have much effect on the overall performance of this research. The locations can be fixed or movable.
Images are received at a specified time interval and are temporarily recorded in the computer memory. In the processor section, the received images are examined and the required information is extracted. This information is analyzed, and if it is determined that an unknown body has entered the area, it is identified and the object's position is communicated to the command section, and this section sends the proper command to mechanical user according to received information. Then the mechanical user moves toward the body to arrest it. Simultaneously with imaging, the information in the memory is revised and updated.
 

1- HOMAINEJAD, A. S ``Real Time Photogrammetric Processing`` PHD Dissertation, The University of Melbourne 1997.
2-  HOMAINEJAD, A. S `` Tracking a Dynamic Object by Multiple Vision System, ISPRS Commission V, Symposium on Real Time Imaging June 2-5, 1998, Hakodate, Japan
3- HOMAINEJAD, A. S ``Experience of Development of an Expert system Based on Object Tracking`` SPIE 1999, SanJose, USA
4- A. W. L. 1p, N. El-Sheimy, M. M. R. Mostafa, ``System Performance Analysis of INS/DGPS Integrated System for Mobile Mapping System `` The 4th International Symposium on Mobile Mapping Technology (MMT 2004) March 29-31, 2004, Kumig, China.
5-  Gontran, H,. J. Skaloud, P. Y. Gillieron, ``a Mobile Mapping System for Road data Capture via a Single Camera, The 4th International Symposium on Mobile Mapping Technology (MMT 2004) March 29-31, 2004 Kumig, China.
6- Mohammadi, H., A. A. Alesheikh, S. M. Kalantari, The 4th International Symposium on Mobile Mapping Technology (MMT 2004) March 29-31, 2004, Kumig, China.
7. امیر سعید همائى نژاد، «مزایا و معایب استفاده GPS براى کشورى همچون ایران»، در حال چاپ.