نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد سنجش از دور

2 کارشناس نقشه ‏بردارى

چکیده

امروزه با پیشرفت و توسعه تکنولوژى، ابزار مختلفى بمنظور کسب اطلاعات از سطح زمین بکار گرفته مى ‏شود. استفاده از عکس هاى هوایى که توسط دوربین هاى نصب شده در هواپیما اخذ شدند، منجر به علم فتوگرامترى گردید. در این سیستم با عکس بردارى از منطقه با پوشش هاى مناسب و فرآیند تصحیح تصاویر، نقشه سه ‏بعدى منطقه تهیه مى‏ شود. پس از آن با پیدایش تکنولوژى ماهواره‏ ها، تصویربردارى از سطح زمین آغاز شده و علم سنجش از دور پدید آمد که بصورت فعال و غیرفعال به کسب اطلاعات از زمین پرداخت.
امروزه سیستم ­هاى فعال که در آن سنجنده به عنوان مولد موج الکترومغناطیس، محدوده مشخصى از طول موج را به سمت هدف ارسال نموده و بازگشت امواج را ثبت مى ‏نمایند، عرصه جدیدى را به وجود آورده است که اطلاعات متنوعى را ارائه مى‏ دهند. بطور کلى در تصویربردارى اپتیکى (نورى) فقط اطلاعات مربوط به دامنه ثبت مى ‏شود، اما توسط سنجنده ‏هاى فعال که رادار و LIDAR از آن دسته ‏اند، اطلاعات دیگرى نیز ثبت مى‏ گردند. در این مقاله به معرفى سیستم LIDAR پرداخته مى ‏شود.

عنوان مقاله [English]

Introducing the LIDAR System

نویسندگان [English]

  • Abolfazl Aghaei Meibodi 1
  • Javad Ja'fari 2

1 Master of Remote Sensing

2 Bachelor of Surveying

چکیده [English]

Today, with the advancement and development of technology, various tools are used to obtain information from the surface of the Earth. The utilization of aerial photographs taken by the cameras installed on aircrafts led to the emergence of the science of photogrammetry. In this system, a 3D map of the region is provided by taking images of the area with suitable cover and the image correction process. Subsequently, with the advent of satellite technology, imaging from the surface of the Earth began, and the science of remote sensing came into existence, which acquired information from the Earth actively and passively.
Today active systems in which the sensor, as an electromagnetic wave generator, sends certain wavelengths toward the target and records the return of the waves, have created a new field providing a wealth of information. In general, optical imagery captures only domain information, but other data are recorded by active sensors such as radar and LIDAR. This article introduces the LIDAR system.

1- http:// WWW.ghcc.msFc.nasa.gov.
2- http:// WWW.usgs.gov
3- http:// WWW.asprs.org/asprs/Publications/Pe & Rs/2001 journal/ november/ highlight 1. html
4- http:// WWW.Lidar.com
5- http://WWW. gnu.org
6- http:// WWW.W3.org
7- http:// WWW.space.com
8- http:// Vulcan.wr.usgs.gov/Monitoring / LIDAR