نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده جغرافیا - دانشگاه تهران

2 کارشناس سازمان نقشه بردارى کشور

چکیده

امروزه تقریباً در تمامى گزارش ها، پژوهش هاى علمى، طرح‏ ها و پروژه ‏هاى کاربردى که به نوعى با پراکندگى پدیده ‏هاى جغرافیایى سر و کار دارند از نقشه ‏هاى موضوعى استفاده مى‏ شود.
در کشورهاى اروپایى تهیه نقشه ‏هاى موضوعى به قرن 17 باز مى‏ گردد اما در کشور ما تهیه این نقشه ‏ها با تدوین اطلس ‏ها توسط برخى مؤسسات در دهه 40 شروع شد. نوع خاصى از نقشه ‏هاى موضوعى که کاربرد وسیعى نیز پیدا کرده، نقشه‏ هاى کروپلت است. نقشه ‏هاى کروپلت براى نمایش توزیع پدیده ‏هاى کمّى در سطح یک محدوده سیاسى یا ادارى مورد استفاده قرار مى ‏گیرند. محدوده استان، شهرستان، بخش و دهستان از این قبیل محدوده‏ ها مى ‏باشند.
نقشه‏ هاى کروپلت معمولاً با گام رنگى(2) یا هاشور نشان داده مى‏ شوند. نکته مهم در تهیه نقشه ‏هاى کروپلت یافتن سیستم طبقه بندى مناسب براى داده‏ هاى مورد استفاده است. در واقع سیستم‏ هاى طبقه بندى گوناگونى در این زمینه وجود دارند که چنانچه براى نمایش اطلاعات سیستم طبقه بندى مناسبى انتخاب نشود چه بسا کاربر دچار سردرگمى شود.
در این تحقیق سعى شده تا ضمن بررسى روش هاى طبقه بندى در نقشه های کروپلت، ویژگى‏ هاى هر یک با ذکر مثال مشخص گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Study of Methods for Data Classification in Choropleth Maps (Case Study: Preparation of Population Concentration Map of Iran)

نویسندگان [English]

  • Mehran Maghsudi 1
  • Sepideh Zandieh 2

1 Assistant Professor, Faculty of Geography, University of Tehran

2 Expert, National Cartographic Center of Iran

چکیده [English]

Today, almost all reports, scholarly research and applied projects that somehow deal with the dispersion of geographic phenomena use thematic maps.
In the European countries production of thematic maps go back to the 17th century, but in our country, the preparation of these maps began with the compilation of atlases by some organizations in the 1960s. A special type of thematic maps which has been widely used, is the choropleth map. Choropleth maps are used to display the distribution of quantitative phenomena over a political or administrative area such as province, city, district and rural districts.
Choropleth maps are usually represented by graduated color or hachures. An important point in the development of choropleth maps is to find the appropriate classification system for the data utilized. In fact, there are various classification systems in this regard that may be confused by users if a proper classification system is not selected for information display.
In this research, we tried to study the classification methods in choropleth maps and specify the characteristics of each of them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cartography
  • Thematic Map
  • Choropleth
  • Classification
1- آلدر، هنرى ال؛ راسلر، ادواردبى. مقدمه‏اى بر احتمالات و آمار، ترجمه عباسعلى زالى، جمشید جعفرى شبسترى، دانشگاه تهران: تهران، 1373.
2- رضوانى، على اصغر. نقشه‏ها و نمودارهاى موضوعى در جغرافیاى انسانى. تهران، پیام نور، 1374.
3- غضنفرى، سید بهداد. ترکیب معلومات کاربران معیارهاى دقت و پیچیدگى نقشه در کارتوگرافى تماتیک، نشریه نقشه بردارى، سال ششم، شماره 24.
4-معافى، محمود؛ وحدانى‏تبار، حسن. مهارتهاى‏جغرافیایى، تهران: مدرسه،1379.
5- مهدوى، مسعود. آمار و رشهاى تجزیه و تحلیل داده‏ها در جغرافیا. قومس: تهران، 1373.
6- مرکز آمار ایران، سالنامه آمارى ایران، 1382، تهران، مرکز آمار ایران، 1383.
7- Anson. R. W, Basic Cartography, U.S.A, elsevier, 1988.
8- Friendly, Michael. Denis, Daniel. Milestone in the history of thematic Cartography, Statistical Graphics, and data Visualization,2005.
9- Robinson, Arthur H and Others, Element of Cartography, Canada, john Wiley & Sons, 1995.
10- Stams, W (1980). National and Regional atlases, Netherland Ica.