نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمى گروه جغرافیاى طبیعى دانشگاه تبریز

2 دانشجوى کارشناسى ارشد سنجش از دور و GIS دانشگاه تهران

3 دانشجوى کارشناسى ارشد اقلیم‏ شناسى دانشگاه تهران

چکیده

استفاده از داده ‏هاى سنجش از دور با مثال از جهان کوه دماوند (5671 متر) در رشته کوه البرز ایران به وضوح نشان داده شده است. به چندین نوع داده ماهواره‏ اى نیاز بود تا انجام کار پیچیده تک نگارى از این رشته کوه ممکن شود: تصاویر  SSEOPاز ناسا، تصاویر KFA-1000 روسمى، تصاویر پانورامیک CORONA از ناسا و orthoimages KVR-1000 روسى. مثال هایى از مطالعات آب و هوایى، مسیرهاى حمل و نقل، منابع آب، مناطق حفاظت شده و بقایاى کاربرى زمین انسانى به منظور اینکه پتانسیل داده‏ هاى سنجش از دور را نشان دهند، وجود دارند.
انتخاب صحیح داده ‏هاى تصویرى در کاربرد سنجش از دور به منظور کسب نتایج قابل ملاحظه در مستند سازى و دیده بانى فعالیت هاى انسانى یک ضرورت مهم است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Mount. Damavand's World: Documentation and Observation of Human Activities Using Remote Sensing Data

نویسندگان [English]

 • Ali Akbar Rasuli 1
 • Mas'ud Mina'ii 2
 • Mahmud Davoodi 3

1 Member of Faculty, Department of Natural Geography, University of Tabriz

2 Graduate Student of Remote Sensing and GIS, University of Tehran

3 Graduate Student of Climatology, University of Tehran

چکیده [English]

The application of remote sensing data is illustrated by the example of the Mount Damavand (5671 m) in the Alborz mountain range in Iran. Several types of satellite data were needed to carry out the complex monographic work on the mountain range: SSEOP images from NASA, Russian KFA-1000 images, CORONA panoramic images from NASA and Russian KVR-1000 orthoimages. There are examples of studies of climate, transportation routes, water resources, protected areas, and relics of human land-use that demonstrate the potential of remote sensing data.
Correct selection of image data in using remote sensing is a necessity for documenting and monitoring human activities.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Mount. Damavand
 • Alborz Mountain Range
 • Iran
 • SSEOP KFA-1000
 • CORONA
 • KVR-1000
 • satellite visual data
 • Climate
 • transportation routes
 • water
 • protected areas
 • relics