نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جغرافیا - دانشگاه تربیت معلم تهران

2 دانشجوى کارشناسى ‏ارشد برنامه ‏ریزى و مدیریت محیط زیست - دانشگاه تهران

چکیده

 در این پژوهش سعى شده تا ارتباط بین نواحى جمعیتى استان فارس با شرایط آب و هوایى مناطق مختلف استان شناسایى گردد. بنابراین در ابتدا توده‏ هاى هوایى مختلف تأثیر گذار بر اقلیم استان شناسایى شدند، که این توده ‏ها شامل بادهاى شمالى، بادهاى غربى، توده هواى جنوب و بادهاى محلى مى‏ باشند. سپس، بعد از شناسایى نوع اقلیم مناطق مختلف و تجزیه و تحلیل آمار پراکندگى جمعیت استان، ارتباط بین پراکندگى جمعیت با شرایط آب و هوایى شناسایى گردید. در نهایت مشخص شد که مناطق مرکزى استان فارس به دلیل شرایط اقلیمى مناسب (بارش، دما و...) با سهم تراکم جمعیتى بیشترى نسبت به دیگر نواحى استان برخور دار بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Impact of Climate on Population Dispersion (Case Study: Fars Province)

نویسندگان [English]

  • Zahra Hejazi Zadeh 1
  • Saeed Negahban 2

1 Associate Professor of Geography - Tarbiat Moalem University of Tehran

2 Graduate Student Master of Environmental Planning and Management, University of Tehran

چکیده [English]

In this research, we tried to identify the relationship between population areas of Fars province and climatic conditions of different regions of the province. Therefore, at first, different air masses affecting the climate of the province were identified. These masses include the northern, western, southern (masses) and local winds. Then, after identifying the type of climate in different regions and analyzing the population dispersion statistics, the relationship between population dispersion and climate conditions was identified. Finally, it was determined that the central regions of Fars province had greater population densities than other areas of the province due to suitable climatic conditions (rainfall, temperature, etc.).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Climate
  • population dispersion
  • Fars province
1-کاویانى، محمدرضاعلیجانى، بهلول-مبانى‏آب ‏و هواشناسى-انتشارات‏سمت-1378.
2- علیجانى، بهلول - آب و هواى ایران - انتشارات دانشگاه پیام نور - 1377.
3- مهدوى، مسعود - مبانى جغرافیاى جمعیت - انتشارات قومس - 1381.
4- نظرى، على اصغر - جغرافیاى جمعیت ایران - انتشارات گیتاشناسى - 1372
5-زنده‏دل، حسن-راهنماى‏ جامع‏ ایرانگردى (استان‏فارس) نشر ایرانگردان-1377.
6- جعفر پور، ابراهیم - مبانى اقلیم‏شناسى - انتشارات دانشگاه پیام نور - 1377.
7- کردوانى، پرویز - جغرافیاى خاکها - انتشارات دانشگاه تهران - 1381.
8- ره انجام، انوشیروان - پایان نامه کاربرد توانهاى محیطى در ایجاد مسکن و آسایش در شهر شیراز - دانشگاه تربیت معلم - 1379.
9- گروه آموزشى جغرافیاى استان فارس - جغرافیاى استان فارس - شرکت چاپ و نشر کتب درسى - 1377.
10- مرکز آمار ایران - سرشمارى عمومى نفوس و مسکن 1375.