نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمى‏ جهاد دانشگاهى و دانشجوى دکترى برنامه ریزى شهرى دانشگاه تهران

2 عضو هیأت علمى ‏دانشگاه تهران

چکیده

در بافت تاریخى شهر یزد بخش اعظم ساختمان ها داراى مقاومت کافى در برابر زلزله نبوده و ضوابط، مقررات و معیارهاى لازم در طراحى آنها رعایت نشده است .
اغلب این ساختمان ها قدیمى بوده و برخى از آنها نیز نوساز مى‏ باشند. وقوع زلزله باعث وارد آمدن آسیب هاى جدى و جبران ‏ناپذیر به ساختمان ها، تأسیسات، تجهیزات، منابع طبیعى، نظم اجتماعى، میراث تاریخى و فرهنگى، فعالیت ها، اشتغال و درآمد، سازمان ها و دستگاه هاى اجرایى، سیستم حمل ونقل و کارکردهاى تجارى، درمانى، بهداشتى، آموزشى، مذهبى و... شده و بحران ایجاد خواهد کرد. براى مدیریت بحران اقداماتى قبل از بحران، درآغاز بحران، حین بحران و پس از بحران لازم است، اجرا شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Vulnerability of the Historical Texture of Yazd City to the Earthquake

نویسندگان [English]

  • Hossein Klantari Khalil Abad 1
  • Hossein Hataminejad 2
  • Aref Agha Safari 1

1 Member of Research Training Center, Ph.D. Student of Urban Planning, University of Tehran

2 Member of Faculty, University of Tehran

چکیده [English]

Most of the buildings in the historical texture of Yazd have not been adequately resistant to earthquakes, and the rules, regulations and criteria have not been observed in their design.
Most of these buildings are old and some of them are newly-built. The occurrence of earthquake entails serious and irreparable damages to buildings, facilities, equipment, natural resources, social order, historical and cultural heritage, activities, employment and income, organizations and executive agencies, transportation system and business, therapeutic, health, educational, religious, etc. functions, and will lead to crisis. The crisis management process requires implementation of measures before, at the beginning, during and after the crisis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • historical texture
  • Earthquake
  • Crisis
  • Vulnerability
  • Yazd
1 - احمدى، حمید و بوچانى، محمدحسین، پیشینه زلزله در ایران، ضمیمه ماهنامه شماره 58، شهرداریها، اسفندماه 1382، صفحه 13-11.
2 - بحرینى، سیدحسین‏وآخوندى،عباس،مدیریت‏بازسازى،انتشارات‏دانشگاه‏تهران،سال1379.
3 - پاک سرشت، افشین، پدیده زلزله و مقابله با آن، مجموعه مقالات اولین همایش ملى نظام مهندسى ساختمان و ضرورتها، انتشارات بلند آسمان، سال 1383.
4 - توماس اى. درابک و جرالد.جى هواتمر، مدیریت بحران ترجمه مرکز مطالعات و برنامه‏ریزى شهر تهران، انتشارات پردازش و برنامه ریزى شهرى، پاییز1383.
5 - تیمورى، محمود، مدیریت بحران در بافتهاى‏تاریخى،ویژه‏نامه‏ماهنامه‏شهرداریهاسال1383.
6 - جهانگیر، منصور، قوانین و مقررات مربوط به شهر و شهرداریها (آیین نامه مقاوم سازى ساختمان‏ها در برابر زلزله ،مصوب 30/11/1369 ، ماده 1 و ماده 2) نشر دیدار، سال 1379.
7 - حکمت نیا، حسن و زنگى آبادى، على،بررسى‏وتحلیل‏سطوح‏پایدارى‏درمحلات‏شهریزد و ارائه راهکارهایى در بهبود روند آن، فصل‏نامه تحقیقات جغرافیایى، شماره 72، بهار1383.
8 - سازمان زمین‏شناسى کشور، نقشه سایزموتکتونیک ایران (مقیاس2500000:1)سال1351.
9 - عبدالهى، مجید، مدیریت‏بحران‏درنواحى‏شهرى،انتشارات‏سازمان‏شهرداریها،سال1382.
10 - علیدوستى ، سیروس، کاربرد مدیریت بحران در کاهش ضایعات زلزله، دانشگاه تهران، سال 1371، صفحه 50 .
11 - کلانترى خلیل آباد، حسین، برنامه ریزى مرمت بافت تاریخى شهرها مطالعه موردى شهریزد، پایان نامه کارشناسى ارشد شهرسازى، دانشکده معمارى و شهرسازى دانشگاه شهیدبهشتى، سال 1378.
12-کلانترى‏خلیل‏آباد،حسین،ژئومورفولوژى‏اقلیمى‏حوزه‏مهریزیزد،پایان‏نامه‏کارشناسى‏ارشد جغرافیاى طبیعى، گرایش اقلیم هیدرولوژى،دانشگاه‏آزاداسلامى‏واحدتهران‏مرکز،سال1375.
13 - مرکز آمار ایران، سرشمارى عمومى نفوس و مسکن، سال 1375.
14 - مرندى، سیدمرتضى و همکاران، تحلیل ساختمان‏هاى آسیب دیده زلزله شهر بم و حومه، شرکت ساختمانى و راهسازى 115، زمستان 1382.
15 - مقدم، حسن، نابودى 2700 سال تاریخ در 7 ثانیه، فصل نامه شهرسازى و معمارى، سال سیزدهم، شماره 40و41، زمستان 1382.
16 - مهرشاهى، داریوش و مهرنهاد، حمید، مورفوتکتونیک ومناطق عمده گسلى استان یزد، فصلنامه تحقیقات جغرافیایى، شماره 72، بهار1383، صفحه 22.
17 - ناطق الهى، فریبرز، مدیریت بحران زمین لرزه ابرشهرها، پژوهشگاه بین‏المللى زلزله‏شناسى ومهندسى زلزله، سال 1379.
18 - ناطق الهى، مدیریت بحران زمین لرزه در ایران، پژوهشگاه بین‏المللى زلزله‏شناسى و مهندسى زلزله سال 1378.
19 - هادى زاده‏کاخکى، سعید، آسیب‏شناسى فنى - کالبدى زمین لرزه بم، ماهنامه علمى- تخصصى راه و ساختمان، سال 1384، صفحه 17.