نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمى دانشگاه اصفهان

2 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ‏ریزى شهرى

چکیده

شهرهاى جدید به عنوان سکونتگاه هاى جدید الاحداث و فاقد هسته اولیه که براساس برنامه و ساختارى از پیش اندیشیده ایجاد شده‏ اند داراى سابقه چند هزارساله مى ‏باشند (نریمانى: 1377، ص 12). در ایران به خاطر تحولات ناشى از نفوذ سرمایه ‏دارى، شبکه و نظام شهرنشینى از حالت تعادل خارج شده و پدیده‏ هایى همچون تمرکز متروپل ‏هاى منطقه‏ اى، انباشتگى، مهاجرت هاى وسیع، شهرنشینى شتاب آلود به وجود آمده که منجر به معضلات متعددى گردیده است. در این راستا سیاست احداث شهرهاى جدید به عنوان راهکارهاى عملى و علمى براى کاهش این معضلات و به عنوان یک تجربه جدید و حرکت اساسى در نظام شهرنشینى کشور در اواخر سال 1364 مطرح گردید.(نقشه (1))

عنوان مقاله [English]

Evaluation of New Cities' Function in Iran

نویسندگان [English]

  • Hossein Sarami 1
  • Hosseinali Kazemi 2

1 Member of Faculty, University of Isfahan

2 Master of Geography and Urban Planning

چکیده [English]

New cities have a history of several thousand years as newly built settlements without initial nuclei, which are based on previously thought plan and structure (Narimani, 1998, p. 12). In Iran, due to changes caused by influence of capitalism, urban network and system have gone out of equilibrium, and phenomena such as concentration of regional metropolises, population accumulation, massive migration and accelerated urbanization have come into existence that have in turn led to many problems. In this regard, the policy of constructing new cities was raised in late 1985 as a practical and scientific solution for reduction of these problems and as a new experience and fundamental movement in the country's urban system.

1 - زیارى، کرامت اله، برنامه ریزى شهرهاى جدید، انتشارات سمت، تهران، 1378.
2 - شرکت عمران شهرهاى جدید، ویژه نامه شرکت عمران شهرهاى جدید، سال اول، شماره 3، شهریورماه 1378.
3 - شیخى، محمد، ارزیابى شهرهاى جدید، عملکردگذشته، راهکارهاى آینده، مجله آبادى، ویژه نامه شهرهاى جدید، شماره‏هاى 29و30و31وبهار 1378.
4 - علیخانزاده، علیمحمّد، شهرهاى جدید، ازآرمان تاواقعیت، مجله آبادى، ویژه نامه شهرهاى جدید، سال هشتم، شماره‏هاى 29و30و31 و1378.
5 - قلى زاده، على اکبر، اسکان جمعیت درشهرهاى جدید، فصلنامه فنى - اجتماعى انبوه سازان مسکن، سال اول، شماره اول، پاییز1379.
6 - نریمانى، مسعود، عوامل تأثیرگذار درروندشکل‏گیرى شهرهاى جدید درایران، نشریه سازمان فنى - مهندسى ساختمان اصفهان، شماره 3و4، 1377.