نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوى دکترى تخصصى جغرافیاى طبیعى و دبیر آموزش و پرورش گرگان

چکیده

پخش به مفهوم انتشار، گسترش، پراکندگى و بهم آمیختگى است. هاگراستراند(2) شش عامل حوزه یا محیط، زمان، موضوع، مبدأ و مقصد و مسیر حرکت خاستگاه پدیده ‏ها و نوآوری ها را از عوامل مؤثر و اصلى در تحلیل روند فضاى جغرافیایى تئورى تراوش مى‏ داند.
بررسى پخش جغرافیایى سیره نبوى مى‏ تواند ما را در زمینه شناخت شرایط خاستگاه و کیفیت پخش این سیره در مقاطع زمانى یارى دهد. انتشار گسترده دعوت اسلامى وسیره نبوى و شیوه زندگى پیامبر گرامى اسلام در شبه جزیره عربستان و سپس به دیگر نقاط عالم در قرون اولیه تمدن اسلامى از نظر جغرافیدانان مسلمان و غیر مسلمان به عنوان یک پدیده خاص فرهنگى شناخته مى‏ شود.

عنوان مقاله [English]

Geographic Diffusion Theory and Prophetic Tradition

نویسنده [English]

  • Isma'il Shahkou'ii

Ph.D. Student of Natural Geography

چکیده [English]

Diffusion means dissemination, expansion, dispersion and mixture. Hagerstrand considers the six factors of domain or environment, time, subject, origin, destination, and the path of the origin of phenomena and innovations as the main factors in Percolation Theory’s analysis of the process of geographic space.
The study of geographical distribution of the Prophetic traditions can help us understand the conditions of origin and the quality of distribution of these traditions in time. The widespread dissemination of the Islamic Message, the Prophet's traditions and the life-style of the Prophet of Islam in the Arabian Peninsula and then in other parts of the world in the early centuries of Islamic civilization are considered by Muslim and non-Muslim geographers as a unique cultural phenomenon.

1ـ جنتى، احمد، ترجمه تحف العقول، انتشارات اسلامیه.
2ـ جغرافیاى 2ـ وزارت آموزش و پرورش، سال سوم دبیرستان.
3ـ سادات، محمد على، اخلاق اسلامى، مراکز تربیت معلم، 1366.
4ـ شکوهى یکتا، محسن، تعلیم و تربیت اسلامى، مبانى و روشها، مراکز تربیت معلم.
5ـ شکوئى، حسین، جغرافیاى کاربردى و مکتبهاى جغرافیایى، چاپ دوم، 1368، آستان قدس رضوى.
6ـشکوئى،حسین،اندیشه‏هاى‏نودرفلسفه‏جغرافیا،جلداول،چاپ‏دوم،1377،گیتاشناسى.
7ـشکوئى،حسین،اندیشه‏هاى‏نودرفلسفه‏جغرافیا،جلددوم،چاپ‏دوم،1384،گیتاشناسى.
8ـ رهنما، زین العابدین، ترجمه و تفسیر قرآن، ص 75.
9ـ قرآن کریم، سوره طه آیه 2، سوره کهف آیه 6.
10ـ قمى، حاج شیخ عباس، منتهى الآمال جلد اول، موسسه انتشارات هجرت.
11ـ نصیرى، محمد، تاریخ تحلیلى اسلام، دفتر نشر معارف، چاپ نهم، زمستان 1381.
12ـ نهج البلاغه، سخنان امیرالمؤمنان، ترجمه محمد دشتى زاده، خطبه 89 ص 72.
13ـ نهج الفصاحه، سخنان رسول اکرم، ص 114.
14ـ مجلسى، علامه محمد باقر، حیوة القلوب جلد 3، انتشارات سرور، 1382.
15ـ مجلسى، علامه محمد باقر، تاریخ چهارده معصوم (ع)، انتشارات سرور 1376.
16ـ مطهرى، استاد شهید مرتضى، ده گفتار، انتشارات صدرا.
17ـ مطهرى، استاد شهید مرتضى، سیره نبوى، انتشارات صدرا.