نویسنده

چکیده

تا قبل از سال 1941، نیروهاى محور (A×IS-POWERS) حداکثر توان خود را داشتند. تقریبا تمام اروپا تحت اشغال آلمان بود. سرنوشت مسکو و استالینگراد در نتیجه تهدید کوچکى تغییر کرده بود. «رومل» (سردار آلمانى در جنگ جهانى دوم) آزادانه در شمال آفریقا به پیش مى‏رفت. ژاپنى‏ ها با اجراى تهاجماتى سریع و همزمان در 8 منطقه به موقعیتى شگفت آور دست یافتند و با کسب این موفقیت، ظهور مرکز قدرت دیگرى در آسیا رقم خورد. حمله ژاپنى‏ ها به «پرل هاربر»، آمریکایى‏ ها را به جنگ علیه دول محور واداشت. نیروهاى تازه کار آمریکایى، طعم اولین نبرد را در پایان سال 1942 و در شمال آفریقا چشیدند. در نبرد «کاسرین پاس» (KASSRIN-PASS)، نیروى هوایى آلمان که از لحاظ تعداد (نفرات و تجهیزات) ضعیف‏ تر از نیروهاى آمریکایى بود، حمله‏ اى چنان شدید علیه آنها صورت داد که به شکست آنها انجامید. آمریکایى‏ ها با تجزیه و تحلیل این شکست به این نتیجه رسیدند که اشتباه اصلى آنها عدم وجود وحدت در فرماندهى و کنترل و همچنین عدم توجه آنها به نیروهاى هوایى چندگانه بود که تحت کنترل فرماندهان متعدد، منجمله تعداد زیادى فرمانده زمینى بوده است. فرماندهى و کنترل تقریبا در تمامى جوامع نقشى به غایت مهم دارد. مزایا و همچنین معایب عدم وجود آن، به خوبى شناخته شده است. فرماندهى، توسط فرماندهان منصوب شده و بر منابع مشخصى که معمولاً نیروى انسانى همراه آنها را نیز شامل مى‏ شود، اعمال مى‏ گردد. شخصى که از لحاظ سلسله مراتب مافوق یک فرمانده محسوب مى‏شود، مى‏ تواند بر منابعى که تحت امر و در اختیار اوست، نظارت و کنترل داشته باشد. بنابراین، کنترل مى ‏تواند توسط سازمان هاى متعددى در یک ساختار سلسله مراتبى سازمانى، بسته به نوع مأموریت محول شده به هر یک از آنها، اعمال گردد ولى فرماندهى فقط توسط مقام منصوب شده، اعمال مى‏ شود.

عنوان مقاله [English]

Aerospace Power, Necessity of Unity in Commandment and Control (Part I)

نویسنده [English]

  • Mohammad Hassan Nami

چکیده [English]

Prior to 1941, the Axis Powers were at height of their power. Almost all of Europe was occupied by Germany. The fate of Moscow and Stalingrad changed as a result of a small threat. Rommel (the German commander during the Second World War) was freely advancing in North Africa. The Japanese, with quick and simultaneous invasions in eight regions, achieved an astonishing position and, with this success, a new power emerged in Asia. The Japanese invasion of Pearl Harbor forced the Americans to fight against the Axis states. The American forces first entered the battle at the end of 1942 in North Africa. In the Battle of KASSRIN-PASS, the German Air Force, which was weaker than the US forces in terms of number of forces and equipment, carried out such heavy attack against them that led to their defeat. By analyzing this failure, the Americans came to the conclusion that their main mistake was lack of unity in command and control, as well as their lack of attention to multiple air forces controlled by numerous commanders, including many ground-force commanders. Command and control play very important roles in almost all societies. The advantages and disadvantages of their absence are well known. Command is assigned by commanders and applies to specific resources that usually include human resources. A person who is senior to a commander in terms of hierarchy, can monitor and control the resources that are under that commander’s authority. Therefore, control can be exercised by various organizations within an organizational hierarchical structure, depending on the task assigned to each of them, but command is only imposed by the official commander.