نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه اصفهان

2 دانشجوى دکتراى برنامه ریزى شهرى

چکیده

امروزه کیفیت زندگى بشر دچار ناپایدارى است، به همین دلیل لازم است به ارزیابى کیفى محیط زندگى انسانها پرداخته و عوامل ناپایدارى را شناسایى کنیم. این کار نیازمند شناخت متغیرهاى مؤثر برمحیط، دستیابى به روشى براى ارزیابى و داشتن معیارى براى فرابینى و کنترل پاسخ هایى است که جامعه در ترمیم ناپایدارى‏ ها اعمال مى‏ دارد.
شاخص­ هاى زیست محیطى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى به عنوان ابزارى اساسى براى پیگیرى و تعریف عملیات و استراتژى‏ هایى که به یک توسعه پایدار و تجزیه و تحلیل و سود و هزینه ناشى از توسعه منجر مى‏ گردد، ظهور کرده ‏اند که با توجه به این شاخص ها مانند «سواد، درآمد، فقرزدایى، بهداشت، سلامت، بهره ‏مندى از آب وهواى سالم، اوقات فراغت، مشارکت­ هاى زنان در فعالیت­ هاى اجتماعى، اقتصادى، فرهنگى و زیست محیطى و...» مى‏ توان پایدارى و ناپایدارى جامعه را ارزیابى کرد و قدر مسلم براى رسیدن به پایدارى، کلیه شاخص هاى پایدارى باید همراه و همگام با هم مورد توجه قرارگیرد.
در جریان توسعه نباید عده ‏اى از نظر اقتصادى رشد کرده و گروهى بواسطه آن در فقر بمانند. همچنین از نظر اجتماعى و سیاسى، نقش همبستگى، هماهنگى در عمل و مشارکت بین بخش ها و افراد (زنان) را ایفا کند و موجب تخریب اکوسیستم نشود و از نظر تکنولوژى نیز بهره ‏ورى را افزایش دهد.
تا زمانى که به زنان کشورهاى مختلف به عنوان نیمى از نیروهاى انسانى در روند توسعه توجه کافى نشود تحقق توسعه پایدار آرزویى محال به نظرمى‏ رسد. با آموزش و بالابردن سطح سواد زنان و افزایش مشارکتهاى آنان در مسائل اجتماعى، اقتصادى، فرهنگى و زیست محیطى و... مى‏توان رشد و توسعه انسانى را بالا برد.
براى اینکه زنان بتوانند در شأن و مقام و منزلت خودشان ظاهر شوند، این امر در درجه اول نیازمند تغییرات اساسى در روند آموزش و فرهنگ زنان در جوامع مختلف است که در ادامه وضعیت فرهنگى و آموزشى زنان در راستاى تحقق توسعه پایدار موردبررسى قرارمى‏ گیرد.
بنابراین در این مقاله سعى شده است تا ضمن اشاره به نقش مؤثر آموزش زنان در توسعه پایدار انسانى و شناسایى موانع و محدودیت هاى حضور مؤثر زنان در جنبه‏ هاى مختلف توسعه انسانى، راهکارها و پیشنهادهایى جهت ارتقاى وضعیت زنان جامعه ارائه گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Role of Women's Education in Human Sustainable Development

نویسندگان [English]

  • Iran Ghazi 1
  • Reza Mokhtari Malek Abadi 2

1 Professor at University of Isfahan

2 Ph.D. Student of Urban Planning

چکیده [English]

Today quality of human life is unstable, therefore it is necessary to assess the quality of human environment and identify the causes of instability. This requires identifying the variables affecting the environment, achieving a method for having and assessing criteria for supervision and control of the responses that society takes to repair instabilities.
Environmental, economic, social and cultural indicators have emerged as a key tool for definition and follow-up of operations and strategies that lead to a sustainable development and analysis of the benefits and costs of development. According to these indicators such as literacy, income, poverty eradication, health, enjoyment of healthy water and air, leisure, women's participation in social, economic, cultural and environmental activities, etc., it is possible to assess the stability and instability of society, and in order to achieve sustainability, all indicators of sustainability should be considered simultaneously.
In the course of development, it is undesirable that some people grow economically and the rest remain in poverty. In addition, it is necessary that the development be in a manner that it realize social and political solidarity, coordination in practice, participation of all sectors and individuals (including women) and increase of technological productivity while avoiding ecosystem degradation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • human sustainable development
  • Women
  • women's educatioan
- بهزادپور، سیمین‏دخت، زن در توسعه مفاهیم اسلامى، انتشارات خرداد، چاپ اول، 1378.
- حکیمى، محمد، دفاع ازحقوق زن، انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسلامى، چاپ اول، تهران، 1381.
- فردریک، انگلس، ترجمه اصغرمهدى زادگان، زنان درجامعه، انتشارات آگاه، چاپ اول، 1381.
- شاخص­هاى اجتماعى - اقتصادى، زنان در جمهورى اسلامى‏ایران، تهران، دفتر امور زنان کشور در نهاد ریاست جمهورى، 1376، صص 4 و 16.
- کمیته ملى چهارمین کنفرانس جهانى زن- گزارش ملى وضعیت زنان در جمهورى اسلامى‏ایران، تهران، دفتر امور زنان نهاد ریاست جمهورى، 1374،ص 32.
- علویون، سیدرضا، کار زنان در حقوق ایران وحقوق بین‏المللى کار، چاپ اول، نشر روشنگران، 1381.
- آبرت، پاملاوالس، ترجمه منیژه نجم عراقى، جامعه‏شناسى زنان، نشر نى، چاپ دوم، سال 1381.
- کار، مهرانگیز، زنان در بازارکار ایران، چاپ دوم، 1379،ص 43.
- زنگى آبادى، على، نسترن، مهین، اصولى‏ترین راهکاردستیابى به توسعه پایدار انسانى، مجله اطلاعات سیاسى- اقتصادى، شماره 168-167، مردادوشهریور1380.
- گودرزى مقدم، مریم، زنان و موانع اشتغال، روزنامه یاس نو، 10 دى ماه 1382، شماره 242.
- قره داغى، فرخ، زنان درجستجوى فرصتهاى ازدست رفته، (به بهانه روز جهانى زنان درهشتم مارس)، روزنامه همشهرى، 17 اسفندماه 1380.
- غفارى، مریم، زنان درفرایندتوسعه، روزنامه رسمى‏همشهرى، 20 اسفند ماه، شماره 2360، 1379.
- سایت اینترنتى سازمان ملل، ترجمه معصومه پیروزبخت، زنان فقیرترین افراد جامعه، روزنامه همشهرى، شماره 2238، یکشنبه 17 مهر 1379.
- سایت اینترنتى سازمان ملل (بخش زنان).