نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوى دکتراى هواشناسى

چکیده

با افزایش فعالیت­ هاى صنعتى و واکنش هاى آب وهوا و توسعه حوزه‏ هاى نفتى دریایى و جنگها و تغییر سیاستهاى منطقه‏ اى، خصوصا حمله عراق به کویت و تهاجم امریکا به عراق مقادیر قابل توجهى مواد شیمیایى و هیدروکربنها و مواد رادیو اکتیویته و... وارد دریاها و سیکل هیدرولوژیکى شده و صدمات جبران ناپذیرى را در چرخه حیات بوجود آورده ‏اند که در این مقاله به بررسى اجمالى هر یک از موارد پرداخته‏ ایم.

عنوان مقاله [English]

Causes of Sea Pollution

نویسنده [English]

  • Seyyedeh Ameneh Sajjadi

Ph.D. Student of Meteorology

چکیده [English]

With the increase in industrial activities and the following climate responses, the development of marine oil fields, wars and the change of regional policies, especially the Iraqi invasion of Kuwait and the American invasion of Iraq, significant amounts of chemical, hydrocarbon and radioactive substances have entered the seas and the hydrological cycle and have created irreparable damage to the life cycle. In this paper, we carry out a brief overview of each of the cases.

1 - شکورى، بهروز، نقش مواد رادیواکتیویته و تکنوژن در آلودگى بیوسفر و محیط زیست و لزوم تشکیل سیستم مشاهدات اختصاصى اکولوژیکى، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامى اردبیل، 1377.
2 - آقایى،بهمن، حقوق بین‏الملل دریاها و مسائل ایران، انتشارات کتابخانه گنج دانش، کتاب 1374.
3 - Alexander,p: آلودگى دریاها، سمینار علوم دریایى و جوى چابهار، انتشارت سازمان حفاظت محیط زیست .
4- Colax,Rene:La Pollution des eaux book.1977.
5- Report and studies No 13,N7,WMO.
6- R.R churchill and A.V.Lowe,The law of the sea, 1985, U.K,P.30.