نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

از آنجایى که دستیابى به دقت دو سانتیمترى یا بهتر از آن، براى ارتفاعات اورتومتریک (قائم بر ژئوئید) اشتقاق یافته از GPS امکان‏ پذیر است لذا این مقاله برآن است که راهنمایى مختصر وعملى ‏را براى ‏کاربرد دستگاه­ هاى GPS، روش هاى تعیین مرجع، گردآورى داده ‏ها و مدل هاى ژئوئید جهت ایجاد ارتفاعات اورتومتریک با دقت بالا به نقشه‏ برداران ارائه کند. گرچه این مقاله نقشه ‏برداران امریکایى را در مد نظر دارد اما کلیه نقشه‏ برداران دیگر نیز مى ‏توانند از تجاربى که در این مقاله جمع آمده است، بهره ‏مند شوند. دستیابى به دقت دو سانتیمترى براى ارتفاعات اورتومتریک مشتق از GPS را مى‏ توان با استفاده از روش ­هاى افزونه‏ اى (تکرار)، رادیالى و GPS استاتیک سریع به همراه یک مدل ژئوئید با توان تفکیک بالا بدست آورد.
این روش ها را مى‏ توان در وسعتى کمتر از 30 کیلومتر مربع پیاده نمود و از آنجا که روش هاى صحرایى GPS و پریودهاى زمانى مشاهده مستقیما با طول ­هاى خط مبنا متناسب نیستند لذا نمى‏ توان روش ها را بلافاصله براى پروژه ‏هاى بزرگ مقیاس (یعنى زمین هاى با بیش از 30 کیلومترمربع) به اجرادرآورد. نویسنده در این مقاله برآن است که یک راهنمایى مختصر و عملى ارائه کند و به هیچ وجه قصد ندارد که در مقابل کتاب راهنماى کاربرد دستگاه­ هاى GPS، جایگزینى ارائه نماید بلکه مى‏ خواهد انگیزه ‏اى ایجاد کند تا نقشه‏ برداران راهنماى دستگاه­ ها را دقیقاً مورد مطالعه قرار دهند.

عنوان مقاله [English]

A Concise and Practical Guide of Elevation Mapping Standards for Surveyors

نویسنده [English]

  • Khosru Khajeh (Translator)

چکیده [English]

Since it is possible to achieve precision of two centimeters (or better) for orthometric altitudes (perpendicular to geoid) derived from GPS, this paper is intended to provide a brief and practical guide to the use of GPS devices, methods of reference determination, data collection and geoid models that provide surveyors with high-precision orthometric altitudes. Although this paper is basically written for American surveyors, all other surveyors can benefit from the experiences collected in this paper as well. Achieving two-centimeter precision for GPS-based orthometric altitudes can be achieved using iterative, radial and fast static GPS techniques along with a high resolution geoid model.
These methods can be implemented in an area of ​​less than 30 km2, and since field GPS methods and observation time periods are not directly proportional to the length of the base line, these methods can not be immediately applied to large-scale projects (i.e., Lands with areas more than 30 km2). The author of this paper intends to present a brief and practical guide and is not to provide a substitute for the GPS manual, but to create an incentive for surveyors to study the device's manual with great attention.