نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوى دکتراى جغرافیا و برنامه ریزى شهرى

چکیده

فعالیت هاى تکتونیکى که سبب ایجاد دریاچه ‏هاى بسته در ایران شده است و وجود عامل مهم قرارگرفتن ایران در فشار زیاد جنب حاره ‏اى، دورى از دریاها و محصور بودن در ارتفاعات سبب فراوانى بیابان در ایران شده است. اینجا این سؤال مطرح است که چگونه مى‏ توان از این موقعیت جغرافیایى در گسترش صنعت گردشگرى در ایران استفاده کرد؟ برنامه ریزى هم زمان براى استفاده از محیط جغرافیایى بکر، بیابان ‏هاى ایران و دریاچه‏ هاى بسته آن، سفر با شتر، دیدار از مناطق تاریخى و اقوام مستقر در این مناطق (مانند کوچ نشینان) خرید سوغات و... همه مى‏ توانند قابل توجه باشند.

عنوان مقاله [English]

Tourism in the Desert Areas of Iran

نویسنده [English]

  • Atiyyeh Sadat Saberi

Ph.D. Student of Geography and Urban Planning

چکیده [English]

The tectonic activities that have led to the creation of closed lakes in Iran, the important fact that Iran is located at subtropical high pressure region, the country’s distance from the sea and its being enclosed by heights are the reasons that caused the abundance of deserts in Iran. The question here is that how can we use this geographical position in the development of tourism industry in Iran? Simultaneous planning for utilization of original geographical environment, Iran's deserts and its closed lakes, camel trips, visiting historic regions and tribes settled in these areas (such as the nomads), buying souvenirs and ... can all be remarkable in this regard.

1 - حافظ نیا، محمدرضا، مقدمه‏اى برروش تحقیق درعلوم انسانى، تهران، سمت، 1375،ص 72.
2 - بروکس، یان، اى، ژئومورفولوژى اقلیمى‏ایران(2)، مترجم دکترعلى خورشیددوست، رشدآموزش جغرافیا، شماره 48، صص 20-19.
3 - رهنمایى، محمدتقى، توانهاى محیطى ایران، تهران، مرکزمطالعات وتحقیقات شهرساز ى ومعمارى ایران، 1370، صص 21-20.
4 - محمودى، فرج ا...، پراکندگى جغرافیایى ریگزارهاى ایران، فصلنامه تحقیقات جغرافیایى، شماره 34، سال 1373،ص 15.
5 - حسین زاده، سیدرضا، بادهاى 120 روزه سیستان، فصلنامه تحقیقات جغرافیایى، شماره 46،ص 104.
6 - پورکرمانى، محسن وزمردیان، محمدجعفر، بحثى پیرامون ژئومورفولژى استان سیستان وبلوچستان(زاهدان)، فصلنامه تحقیقات جغرافیایى، شماره10، سال 1367، ص 171.
7 - کردوانى، پرویز، مناطق خشک(2)، دانشگاه تهران، 1371، چاپ دوم،ص 257.
8 - کردوانى، پرویز، روشهاى صحیح بیابان زدایى درایران، مجله دانشنامه، شماره 26و27،سال 1376،ص 105.
9 - سعیدى، عباس، جایگاه روستاهاى کوچک دربرنامه ریزى توسعه سرزمین، فصلنامه تحقیقات جغرافیایى، شماره 43، سال 1375،ص 72.
10 - ابراهیم زاده، عیسى، مهاجرتهاى روستایى وعلل وپیامدهاى آن(نمونه استان سیستان‏وبلوچستان)،فصلنامه‏تحقیقات‏جغرافیایى،شماره60،سال1380،ص144.
11 - بیک محمدى، حسن،جاذبه‏هاى جهانگردى درسیستان وبلوچستان، فصلنامه تحقیقات جغرافیایى، شماره 38،سال1376،ص 129.
12 - خزاعى، على، بررسى تحولات اشتغال روستایى وراههاى گسترش آن، ماهنامه اطلاعات سیاسى اقتصادى، شماره 132-131، سال 1377،ص 184.
13 - طهرانچیان، امیرمنصور، تأثیرصادرات بررشداقتصادى ایران، ماهنامه اطلاعات سیاسى اقتصادى، شماره 164-163،سال1380،ص 264.
14 - امان اللهى‏بهاروند، سکندر، کوچ نشینى درایران، تهران، آگاه چاپ دوم، سال 1367،ص 51.
15 - مشیرى، سیدرحیم، جغرافیاى کوچ نشینى، تهران، سمت، چاپ دوم، سال 1373،صص 14-15.
16 - معصومى‏اشکورى، سیدحسن، اصول ومبانى برنامه ریزى منطقه‏اى، صومعه سرا، مؤلف ،چاپ دوم، 1376،صص 118-114.
17 - شیخى،محمد، جایگاه برنامه ریزى منطقه‏اى درایران، ماهنامه اطلاعات سیاسى اقتصادى، شماره 122-121، ص 183.
18 - امین زاده، مهناز ونقى زاده، محمد، ریشه‏هاى توسعه پایداردرجهان بینى اسلامى، ماهنامه اطلاعات سیاسى اقتصادى، شماره 146-145، ص 167.
19 - مسرت، محسن، توسعه پایداراز راه درونى ساختن هزینه‏ها، مترجم: عزیرکیاوند، ماهنامه اطلاعات سیاسى اقتصادى، شماره 142-141، صص 115-114.
20 - ادینگتون،ام.آوادینگتون،ج.ام، اکولوژى، فعالیتهاى تفریحى وصنعت جهانگردى، مترجم دکتراسماعیل کهرم، تهران، سازمان حفاظت محیط زیست، سال 1374،ص 200.
21- Wolf,Peter;The problem of the sustainability of Irrigation systems; Applied Geography and Development, Volume45,46 p.
22- Bleasdale,Sue and Tapsell,Sue;Social and Cultural Impacts of Tourism policy in Tunisia;Tourism and Cultural Conflicts;CABI,1999.p.p.181-201.