نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزى شهرى

چکیده

از زمان احداث میدان نقش جهان، تاکنون اهمیت این میدان به دلیل وجود ابنیه تاریخى و بازارهاى سنتى اطراف آن رو به تزاید بوده است و کمتر کسى است که آرزوى دیدن میدان نقش جهان را نداشته باشد و یا از دیدن آن لذت نبرده باشد. پس چه نیکو و پسندیده است که از این‏ پتانسیل جاذب گردشگر، یک استفاده بهینه اقتصادى هم بشود تا هم با رونق بازار صنایع دستى و جذب جوانان به این مشاغل، آنها را از رنج بیکارى برهانیم و هم هنر و آوازه هنر مردم صنعتگر اصفهان را زنده نگهداریم.

عنوان مقاله [English]

Naghsh-e Jahan Square, Handicrafts and Management

نویسنده [English]

  • Fatemeh Dehghan Nejad

Master of Geography and Urban Planning

چکیده [English]

Since the foundation of the Naghsh-e Jahan Square, the significance of this square has been increasing due to the existence of historical monuments and traditional markets around it, and there is rarely anyone who has no desire to see this square or not have enjoyed its visit already. It would then be nice and desirable to make an optimal economic utilization of this great potential of tourist attraction, so that in addition to the prosperity of the market for handicrafts and creating employments for young people in this market and so relieving them from unemployment sufferings, we can keep the art and reputation of the art of the artisans of Isfahan alive.

1 - جناب، میرسیدعلى، الاصفهان، به اهتمام عباس نصر، چاپ دوم، انتشارات گلها، اصفهان 1371.
2 - پولاک، یاکوب ادوارد، سفرنامه، ترجمه کیکاووس جهاندارى، چاپ اول، انتشارات خوارزمى، تهران 1361.
3 - دیالافوآ، ژان، ایران کلده وشوش، ترجمه على محمدفره وشى، چاپ پنجم، انتشارات دانشگاه تهران، 1371.
4 - سیزده تن از خاورشناسان، میراث ایران، ترجمه عیسى بهنام، بنگاه ترجمه ونشرکتاب، تهران 1346.
5 - شاردن، شوالیه، سفرنامه(بخش اصفهان) ،ترجمه حسین عریضى، چاپ دوم، انتشارات نگاه، تهران 1362.
6 - فریدمن، میلتن ورز، آزادى انتخاب، ترجمه حسین حکیم زاده جهرمى، چاپ دوم، نشرفرزان، تهران 1378.
7 - کمپفر، انگلبرت، سفرنامه ترجمه کیکاووس جهاندارى، چاپ سوم، انتشارات خوارزمى، تهران 1363.
8 - کلباسى، على، اقتصادشهراصفهان، پایان نامه دکترى، چاپ اول، چاپخانه فاروس ایران، 1353.
9 - کونل، ارنست، تاریخ هنرایران، ترجمه یعقوب آژند، چاپ اول، انتشارات مولى، تهران 1376.
10 - هوئین کائوترى ودیگران، مشارکت درتوسعه، ترجمه‏هادى غبرایى وداوودطبایى، چاپ اول، انتشارات روش، تهران 1379.
11 - سالنامه آمارى استان اصفهان، 1380، سازمان مدیریت وبرنامه ریزى استان.
12 - فصلنامه تخصصى فرش، بزرگترین فرش جهان درایران بافته شد، سال دوم، شماره 5، تابستان 1380.