نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد مهندسی نقشه برداری (سنجش از دور)

چکیده

بیشتر از 25 سال از تاریخ توسعه و اجرا روش فضایی به نام اندازه­ گیری طول­های مبنایی با استفاده از روش تداخل امواج (Baseline Interferometry VLBI= Very Long) می­ گذرد این روش امکان اندازه ­گیری حرکات پوسته زمین را به روش غیرمعمول فراهم نموده است. VLBI توانایی منحصر به فردی برای تعیین قالب مبنای اینرسی و برای اندازه ­گیری توجیه زمین ایجاد می ­کند. تغییرات در توجیه زمین در فضای اینرسی ناشی از دو موضوع زیر می ­باشد:
الف- نیروی جاذبه ماه و خورشید
ب- عکس­ العمل مجموع حرکات زاویه ­ای بین پوسته زمین، اقیانوس­ها و جو VLBI امکان اندازه گیری مستقیم از توجیه زمینی در فضا را فراهم می­ کند که از آن دانشمندان علوم زمین مدلی مانند پدیده ­هایی همچون گشتاورهای زاویه ­ای جوی، جریانات جزرومدی اقیانوس ­ها و عکس العمل و بازتاب زمین جامد (صلب) را بررسی  می کند.

عنوان مقاله [English]

VBLI: An Instrument for Measuring Displacement of the Earth's Crust

نویسنده [English]

  • Majid Mokhtarani

Master of Surveying Engineering (Remote Sensing)

چکیده [English]

More than 25 years have passed from the date of development and implementation of the spatial method called “the base-lengths measurement using the Very Long Baseline Interferometry (VLBI)”. This method allows measurement of the motion of the Earth's Crust in an unusual way. The VLBI provides a unique ability to determine the format of inertial basis and to measure ground justification. Changes in ground justification in the inertial space are due to the following two issues:
A. The gravity force of the Moon and the Sun
B- The reaction of the sum of angular movements between the Earth's Crust, the oceans, and the atmosphere. The VLBI provides a direct measurement of ground justification in space, by which the Earth scientists examine cases including phenomena such as atmospheric angular torques, tidal currents of the oceans and reflections of solid (rigid) ground.