نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

چکیده

برنامه ­ریزی عبارتست از جریانی آگاهانه که به منظور دستیابی به اهداف معین و مشخص انجام  یک سلسله اقدامات و فعالیت­های مرتبط به یکدیگر را در آینده پیش­بینی می­ کند. روش­های برنامه­ ریزی را می ­توان در دو جنبه افقی (تمرکززدایی) عمودی (تمرکززایی) بررسی نمود، که مطالعه در زمینه تمرکززدایی و نقش آن در توسعه روستایی از موضوعات مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد. در واقع شهر و روستا را باید به مثابه یک ارگانیزم در نظر گرفت که در آن روابط شهر و روستا می­ بایستی با نگاه عدم تمرکز مورد توجه قرار گیرد زیرا معمولاً توجه بیش از حد به شهرها و تمرکزگرایی باعث متوقف شدن رشد روستاها و رشد سرطانی شهرها می ­گردد.
این مسئله در دراز مدت نه به نفع شهرهاست و نه روستاها لذا ما  به علت مهم بودن این بحث در تمام جنبه ­های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و... برآن شدیم تا مفهوم تمرکززدایی را مطرح نمائیم.

عنوان مقاله [English]

The Status of Decentralization in Development and Rural Planning

نویسندگان [English]

  • Mas'ud Taghva'ei 1
  • Parvin Shafi'ei 2

1 Member of Faculty, University of Isfahan

2 Graduate Student of Geography and Rural Planning

چکیده [English]

Planning is a deliberate process that anticipates a series of actions and related activities in the future in order to achieve specific goals. Planning methods can be considered in two horizontal (decentralization) and vertical (centralization) aspects. A study on decentralization and its role in rural development is an important issue that should be considered. In fact, the city and the countryside should be considered as one organism in which the relations between the city and the village should be considered with a view to decentralization, because the excessive attention to cities and centralization have stopped the growth of villages and led to evil growth of cities.
In the long term, this is beneficial neither to cities not villages; therefore, and because of the importance of this discussion in all economic, social and political spheres, we are going to present the concept of decentralization.