نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

بررسی سیر تحول زندگی بشر در طول قرن­های متمادی حکایت از آن داره که نوع زندگی و معیشت، خصوصیات فیزیولوژیکی و بدنی، نوع سکونتگاه­ ها و میزان وابستگی به آن و... در عرصه­ های مختلف کره زمین متفاوت از یکدیگر بوده است، بدون تعصب و بدور از جبر جغرافیایی، نمی­ توان نقش عوامل طبیعی و اقلیم را در زندگی انکار کرد. بنابراین هرگونه تغییر در این عوامل می ­تواند جنبه ­های مختلف زندگی بشر را متحول کند.
هرچند اظهارنظر قطعی در مورد تحولات و تغییرات اقلیم بواسطه پیچیدگی عوامل و پس خورندهای متعددی که در تقابل سیستم­های هوا کره، آبکره، یخکره، و زیستکره وجود دارد، کاری دشوار است. ولی اتفاق نظر موجود بین دانشمندان با توجه به مطالعات متعدد صورت گرفته حکایت از نقش انکارپذیر انسان در کنار عوامل محیطی در روند گرم شدن کره زمین دارد. هر چند اظهار نظر نهایی راجع به نقش این عوامل با توجه به اطلاعات امروزی امکان­ پذیر نیست. مشکلی که با توجه به پیشرفت­های امروزی در آینده کمتر به چشم خواهد خورد.
در یک تقسیم ­بندی کلی مطالعات هواشناسان و اقلیم شناسان را می­ توان در چهار طبقه قرار داد.
1- مطالعات صورت گرفته در رابطه با اثبات روند تغییرات کره زمنی و کاستن از CO2 موجود، در این زمینه می ­توان به مقایسه آمارها و اطلاعات مربوط به هواشناسی، بررسی شواد زیست- اقلیم گذشته، بررسی حلقه­ های رشد درختان، مطالعه روی یخچال­ها و سطح آب اقیانوس­ها و... اشاره کرد.
2- بررسی فاکتورها و عوامل مؤثر بر تغییر اقلیم، به مطالعه تأثیر پس خورندهای مثبت و منفی، آئروسل­ها و ذرات معلق در هوا، لکه­ های خورشیدی و سیکل­ های آن، انفجارهای آتشفشانی، تأثیرگازهای گلخانه­ای و... می­ توان اشاره کرد.
3- پیش­ بینی تغییرات آینده با استفاده از مدل­ های اقلیمی، تلاش دانشمندان برای پیش­ بینی اقلیم اینده با استفاده از مدل گردش عمومی، مدل بودجه انرژی، مدل انتقال تابش و... را می­ توان نام برد.
4- سنتز مطالاعت مربوط به تغییر اقلیم و کاربردی کردن این مطالعات در جهت سازگاری هر چه بیشتر زندگی و فعالیت ­های بشر با شرایط جدید.
با این نگرش می ­توان سه طبقه اول مطالعات را ابزاری جهت سنتز درست­ تر و متناسب با شرایط موجود دانست. در این مقاله سعی برآن است تا با ذکر نمونه ­هایی ضمن اثبات روند تغییرات اقلیم، عوامل مؤثر براین تغییرات را شناشایی و به پیش­ بینی شرایط آینده بپردازیم. واضح است که راه حل­ های ارائه شده جنبه پیشنهادی داشته و می­ تواند بسیار گسترده ­تر باشد.

عنوان مقاله [English]

Living with Global Changes: Climate Warming

نویسنده [English]

  • Esma'eil Nasrabadi

چکیده [English]

The study of the evolution of human life over the centuries indicates that the type of life and livelihoods, physiological and physical characteristics, types of settlements and the degree of dependence on them ... have been different in various fields of the planet. Without bias and without geographic force, one cannot deny the role of natural and climatic factors in life. Therefore, any change in these factors can transform various aspects of human life.
Although it is difficult to make a definitive statement about climate changes because of the complexity of the various factors that confront the Aerial, Aquarius, Ice and Biosphere systems of the Plant, but the consensus among scientists based on numerous studies shows the undeniable role of human being along with environmental factors in the global warming process. However, the final judgment on the role of these factors is not possible considering the information available today. A problem that will be less significant in future owing to current progress.
In a general division, meteorologists and climate scientists can be classified into four categories.
1. Studies in relation to the proof of the Earth's trend of change and reduction of existing CO2; in this regard, comparison of statistics and information on meteorology, examination of past bio-climatic records, tree growth rings assessment, study on glaciers and surface water of the oceans and so on.
2- Investigating the factors affecting climate change; cases such as studying the effects of positive and negative interaction, aerosols, airborne particles, solar spots and their cycles, volcanic explosions, effects of greenhouse gases and ... can be noted.
3. Forecasting future changes using climate models; scientists' efforts to predict the future climate using the general circulation model, energy budget model, radiation transfer model, etc. can be mentioned.
4. Synthesis of the study of climate change and application of these studies in order to adapt human life and activities to new conditions.
With this attitude, the first three categories of studies together can be considered as a tool for more accurate and proportionate synthesis. In this paper, we try to identify the factors influencing these changes and predict the future conditions by demonstrating the process of climate change through mentioning examples. Clearly, the proposed solutions are mere suggestions and can become much broader.

1- نوریان، علی محمد، تردیدهای علمی در تغییر اقلیم کره زمین، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره 45، سال 1376، صفحه 7 و 11.
2- Climate Change, The IPCC Response Strategies WMO/UNEP, 1990.
3- Titus, J,G, and Narayanan, V,K, The Probability of Sea Level Rise. U.S.Environmental Protection Agency, Washington, DC. 1995.
4- V.A.Mohen, W.Goldstein, and W.Goldstein, and W.Wang, 1991, "The Conflict over Global Warming, "Global and Environmental Change 1(2), PP.109-123.