نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد نجف آباد

چکیده

استان بوشهر با جمعیتی افزون بر 700 هزار نفر که از نظر جغرافیایی در کنار ساحل گسترده دریایی واقع شده ذخایر و منابع ثروتی عظیمی را در خود جای داده است. و از لحاظ تعداد صیاد و شناور نسبت به سایر استان­ ها ساحلی در ردیف دوم قرار می­ گیرد. در این تحقیق نخست ویژگی­ های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی این استان و کم و کیف عملکرد تولیدی آنان در رابطه با عوامل عمده­ای چون ویژگی ­های فردی و خانوادگی صیادان و مختصات شناورها و مراکز صید و تکنولوژی صید و صیادی در سطوح خرد مورد مطالعه قرار می ­گیرد و سپس عملکرد صید و صیادی در این استان و نقش آن در تأمین زندگی بخش قابل توجهی از ساکنان این استان و ایجاد اشتغال در محل و شناخت موانع موجود بر سر راه افزایش کمی و کیفی صید بررسی می­ شود. براساس یافته ­های بدست آمده از چند منطقه صید در بوشهر این نتیجه بدست آمده که پراکندگی صیدگاه ها، نوع صید، هزینه بربودن ابزار صیدف رابطه درون گروهی گروه های صیادی، فضای حاکم بر زندگی صیادی و رابطه این گروه ­ها با سازمان شیلات اگر به درستی مورد توجه قرار نگیرد. مشکلاتی را به همراه خواهد داشت و احتمال آنکه در درازمدت سازمان شیلات (متولی صید در ایران) را از اهداف خود باز دارد کم نیست.

عنوان مقاله [English]

An Analysis of Socio-Economic Structure of Fisheries Society of Bushehr Province

نویسنده [English]

  • Ali Haj Agha Mohammadi

Member of Faculty, Islamic Azad University of Najaf Abad

چکیده [English]

The Bushehr province, geographically located along the vast sea shores with a population of more than 700,000 people, contains tremendous natural wealth and resources. This province holds the second place amongst the country’s provinces in terms of the number of fishing and floating boats. In this research, the socioeconomic and cultural characteristics of this province and it’s quality of productive performance is studied in relation to major factors such as individual and familial characteristics of fishermen, coordinates of the vessels and fishing centers and the technology of fishing at micro level, and then the performance of fishing in this province and its role in providing a significant portion of the livelihood of inhabitants of this province and creating employment in the area and the existing obstacles on the way of increasing the quantity and quality of fishery are investigated. Based on the findings on several fishing areas in Bushehr, the conclusion was made that if the distribution of fishing sites, the type of fishing, the cost of fishing equipment, the relationships within fishing groups, the atmosphere governing the life of fishery and the relationship of these groups with the Fisheries Organization are not paid due attention, there will be some problems, and it is not unlikely that the Fisheries Organization miss its goals in the long run.
 

1- آمارنامه سازمان برنامه و بودجه استان بوشهر 1375، جداول (12-1)، نمودار(1).
2- آبزی پرور (فصلنامه آموزشی و ترویجی شیلات) شماره 23 معاونت تکثیر، پرورش آبزیان شیلات ایران 1377، ص8 و 9.
3- آبزیان ماهنامه علمی و پژوهشی سال هشتم، شماره 79، سال 1376، ص5.
4- بازارجهانی ماهی و میگو، مؤسسه مطالعات و پژوهش بازرگانی سال 1372، ص12.
5- بررسی علل کاهش استحصال میگو در استان بوشهر، مجله ماهیگیران، شماره 3 آذر و دی ماه، 1370، ص3.
6- بررسی تولید آبزیان در ایران شماره 287 تهران معاونت طرح و برنامه شرکت سهامی شیلات ایران، ص27.
7- خورشیدیان، کامبوزیا، گزارش نهایی پروژه شناخت صیدگاه‌های سنتی و صنعتی 1370، ص9.
8- حاجیانی، پرویز، بررسی عوامل اقتصادی مؤثر بر صید میگو و تخمین تابع تولید، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس 1373، ص31-25.
9- عملکرد اداره کل شیلات بوشهر، آمارنامه 76-75.
10- کنین، عبدالحسین، صید سنتی و صید صنعتی و تأثیر آن بر معیشت مردم بوشهر و محیط زیست خلیج فارس ص 11-175-176- 188- 217- 2108.