نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد جغرافیای طبیعی

چکیده

تحت اختیار درآوردن پدیده ­های جوی و تغییران آن از قبیل ایجاد باران مصنوعی در سالهای کم بارانی و خشکسالی و جلوگیری از تگرگ های مضر و مه و تقلیل شدت طوفان ها از دیرباز آمال و آرزهای انسان بوده است.
بدین ترتیب که در نیم قرن گذشته تکنولوژی باروری ابر دریچه­ های امیدی برروی آمال و آرزهای او گشوده است. پژوهش ­های اولیه برای تحریک ابر و ایجاد باران در آلمان توسط Wegner، در اتحاد جماهیر شوروی سابق به وسیله Vilkevitch و در هلند توسط Veraart صورت گرفته است. تولید باران مصنوعی کم کم مورد توجه سایر کشورها قرار گرفت و در سال 1933، T.Bergeron وجود بلورهای یخ و قطرات کوچک بسیار سرد را یکی از عوامل اصلی باران تشخیص داد و پژوهش های زیادی متعاقب آن انجام گرفت. از این رو بارور نمودن ابرها و تولید باران مصنوعی در بسیاری از کشورهای جهان مورد آزمایش قرار گرفت و تکنولوژی مذکور به عنوان یکی از راه های استحصال آب در بسیاری از کشورها، خاصه آنانی که بحران آب در پیش روی دارند؛ مطرح گردید و هر ساله در فصول مناسب طبق برنامه­ ای منظم، اقدام به اجرای عملیات باروری می­ نمایند و در پایان دوره کاری، با استفاده از روش های آماری و ریاضی، عملیات را مورد ارزیابی قرار می­ دهند و راندمان افزایش بارش را محاسبه می ­کنند. به علاوه پژوهش ­های بیشتر پیرامون سیستم­ های جوی، فیزیک ابرها، رفتار ابر؛ اهمیت اقتصادی و اجتماعی تحریک صنوعی ابرها و ایجاد باران، مواد شیمیایی مختلف مورد استفاده برای تزریق در ابرها؛ روشهای اجرای کار و شناخت موقعیت و شرایط جوی مناسب اجرای عملیات باروری ابر و افزایش راندمان عملیات نیز در راستای اهداف مطالعات مذکور می­ باشد.

عنوان مقاله [English]

Cloud Fertilizing, a New Technology

نویسنده [English]

  • Maryam Ahmadpour

Master of Natural Geography

چکیده [English]

Controlling and utilizing atmospheric phenomena and changes such as creating artificial rain in dry years and droughts, preventing harmful hail and haze and reducing the severity of storms has been among human desires since immemorial past.
In the last half century, the technology of cloud insemination has created hopes for realization of these dreams.
Early research for stimulating clouds and creating artificial rain has been carried out by Wegner in Germany, Vilkevitch in the former Soviet Union and Veraart in the Netherlands. The production of artificial rain was gradually considered by other countries, and in 1933 T. Bergeron identified ice crystals and very cold droplets as among the main causes of rain, and many subsequent studies were carried out. Cloud fertilizing and artificial rain production has been tested in many countries of the world, and this technology has been considered as a way of water preparation in many countries, especially those facing water crisis, and each year fertility operations are carried out in these countries in appropriate seasons and according to a regular program, and at the end of the project the operation is evaluated and the efficiency of precipitation increase is calculated using statistical and mathematical methods. In addition, further research on atmospheric systems, cloud physics, cloud behavior, economic and social significance of massive insemination of clouds and formation of rain, various chemicals used for injections in the clouds, methods of carrying out the work, recognition of appropriate climatic conditions, implementation of cloud fertilizing operation and increase of efficiency of operations are also in line with the objectives of the studies.

1- خوشنویس اسحق، محمودی محمود، ترجمه ریزشهای جوی وبارانهای مصنوعی، تألیف پروفسور لوئی­سرا، تهران، خرداد 1353 .
2- جاه­کوتاهی سیروس، تعدیل آب و هوا از طریق باروری ابر، تهران، مهر 1350.
3- وزارت نیرو، مرکزملی تحقیقات و مطالعات باروری ابرها، گزارش شماره 2،  سال 1375 .
4- A, Gain, Cloud seeding Technology, Department of Atmospheric sciences the Hebrew university of Jeruasalem