نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

شهرنشینی عبارت از هنر زیستن انسان ها در کنار هم، از این رو شهر محل تبلور هوشمندانه و متفکرانه این هنر است به عبارت دیگر شهر محلی است که در آن مجموعه­ ای از انسان ها با افکار، عقاید، ایده­ های گوناگون و در عین وحدت در آرزوها، امیال وعقاید مشترک گرد آمده اند.
شهر سالم موضوعی است که در طی چند دهه اخیر به دنبال رشد شتابان شهر و شهرنشینی و عدم حاکمیت برنامه­ ریزی مناسب با نیازهای جامعه شهری از طرف بسیاری از مسئولان و کارشناسان رشته­ های مربوطه از جمله جغرافیا و برنامه ­ریزی شهری که امکانات آن منطبق بر نیازهای زیستی شهروندان و مبنی بر احترام متقابل بر حقوق شهروندی و تأکید بر توسعه پایدار شهری باشد.

عنوان مقاله [English]

Necessity of Formation of Healthy City

نویسنده [English]

  • Esmaeil Nasiri

Ph.D. Student of Geography and Urban Planning, Shahid Beheshti University

چکیده [English]

Urbanization is the art of living together, hence the city is the place of clever and thoughtful crystallization of this art; in other words, city is a place in which a number of people with different thoughts, beliefs and ideas are gathered together, united by common dreams, desires and views.
The healthy city is a topic that has been raised by many officials and experts in relevant fields including geography and urban planning over recent decades following the city's rapid growth and urbanization and lack of proper planning that would suit the needs of urban communities. Its facilities are supposed to be in line with the citizens' biological needs and based on mutual respect for citizenship rights and emphasis on sustainable urban development.

1- حبیبی، سید محسن، از شار تا شهر، انتشارات دانشگاه تهران، 1375.
2- شکویی، حسین، جغرافیای شهری، انتشارات پیام نور، 1373.
3- شیخی، محمدتقی، جامعه­شناشی شهری، انتشارات گیتی نور 1377.
4- صراف، احمد، مقدمه­ای بر شهرنشینی در ایران، سازمان برنامه و بودجه، 1370.
5- فلاح­زاده، علیرضا، نظری بر مسائل شهری ایران، سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور 1378.
6- قهاری، علیرضا، نابسامانیهای شهری، روزنامه همشهری 1378.
7- لقایی، حسنعلی، کلان­شهرها، سازمان برنامه و بودجه، 1370.
8- ناصرپور، شیرین، کلان­شهرها، روزنامه همشهری، 1379.
9- نظریان، اصغر، جغرافیای شهری ایران، انتشارات پیام نور، 1375.
10- Makral – B – Urbanization in developing Country – London 1999.
11- Nansi – Ron – city and Rural in developing Country – oxford – 1999.