نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

یکی از پدیده­ های مهم در تکامل جانداران، انقراض (Extinction) می ­باشد. انقراض یک گونه، زمانی اتفاق می­ افتد که موجودات قادر به سازش در مقابل تغییرات ناگهانی محیط نمی­ باشد. زمین سیاره­ای بسیار پویا می­ باشد و در مقابل بسیاری از تغییرات خارجی مقاومت نموده و منجر به ثبات شرایط زیستی می­ شود. ولی در برخی از زمان ها تغییرات محیطی بسیار شدید می ­باشد از عوامل مهم تغییرات محیطی می­ توان به برخورد شخانه ­ها (Meteorite) به سطح زمین اشاره کرد در کرتاسه پیشین، ائوسن پسین، زمین در معرض اصابت چند شخانه بوده است که منجر به نابودی زیست مندان زیادی شده است. در تمامی شخانه ­ها، مقدار عنصر ایریدیم بسیار زیادتر از رسوبات زمین می­ باشد.
بنابراین با یافتن مقدار بیش از معمول ایریدیم در لایه ­های زمین، می­ توان احتمال داد که شخانه ­ای به زمین برخورد کرده است. البته باید توجه کرد که در برخی از موارد، به علت عوامل دیاژنتیکی عنصر ایریدیم در برخی رسوبات تجمع می ­یابد.

عنوان مقاله [English]

Effect of Celestial Factors on Organisms' Extinction

نویسندگان [English]

  • Iraj Maghfuri Moghaddam
  • Mahmud Jalali

چکیده [English]

Extinction is one of the important phenomena in the evolution of organisms. Extinction of a species occurs when organisms cannot adapt to sudden changes in the environment. The Earth is a very dynamic planet and resists many external changes leading to the stability of biological conditions. But in some cases environmental changes are very severe. Among the most important factors of environmental changes is the collision of Meteorites to the surface of the Earth. In the early Cretaceous and the Late Eocene, the Earth was exposed to several Meteorites, which resulted in destruction of many creatures. In all Meteorites, the amount of iridium element is much higher than that of land deposits.
Therefore, by finding more than the usual quantities of iridium on the Earth's layers, it can be held as possible that a Meteorite has hit the ground. Of course, it should be noted that in some cases the element of iodine accumulates in some sediments due to diagenetic factors.

1- Alvarez,l.w., Alvarez, w., Asaroof & Michel , H.V. (1980) : Extraterrestrial Cause for the cretaceous – tertiary extinction, experimental results & theoretical interpretation, science, 208, 1095-1108.
2- Chamberlin, T.C.(1909): Diastrophism as the ultimate basis of correlation journal of geology, 17, 689-93.
3- Jamblonski, d. (1994): extinctionsin the fossil record , philosophical transcations of the royal society, B 344, 11-17.
4-Newell, N.D.(1962): paleontological gaps & geochronology. Jornal  of Paleontology, 36, 593-610.
5- Orth, C.j., Attep,M., & Quintana, L.R.(1990): Iridium abandantce patterns across bio event horizons in the fossil record Geologycal Society of American special paper, 247, 45-59.
6- Shindewolf, O.H. (1954): Uber die moglichen ursachen der grossen erdgeschichtlichen Faunenschnitte, Neus jalrbuch fur geologie & paleontology Manatschefte, 1954, 457-465..
7- Shopf, g.j.m. (1974) “ Permo-triassic extinctions relation to sea floor spreading. Journal of geology, 82.129-143.
8- Sepkoski,j.j.jr (1986): phanerozoic overview of mass extinctions. In pattern & processes in the history of life (ed. D.m.raup & D. jablonski), pp. 277-95 springer – votlay berlin.
9- Sepkoski. J.j.jr & Raup, D.M. (1986): peridiocity in maine extinction events. In dynamics of extinction (ed.D.K. Elliot), pp. 3-36, wiley, Newyork.