نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

چکیده

شهرستان اردستان بین 52 درجه و 22 دقیقه طول شرقی و 33 درجه و 22 درجه عرض شمالی قرار گرفته است. از شمال به کویر نمک، از جنوب به شهر اصفهان، از شرق به شهرستان نائین و از مغرب به شهرستان های نطنز و کاشان محدود می­ گردد. ارتفاع آن از سطح دریا 1209 متر و مرتفع­ ترین نقطه آن 3200 متر و حدوداً دارای 17643 کیلومتر می ­باشد. جمعیت آن بالغ بر 45150 نفر می­ باشد و این شهرستان از 3 شهر به نام های اردستان، زواره و مهاباد، 2 بخش مرکزی و 7 دهستان تشکیل شده است.
از لحاظ موقعیت جغرافیایی این شهرستان از موقعیت مناسبی در بین شهرستان های کشور برخوردار می­ باشد زیرا در مسیر راه اصلی و استراتژیکی که شمال را به جنوب به هم وصل می­ کند، واقع شده است. این امر، باعث ادامه حیات این شهر علیرغم سختی شرایط محیطی است وانگهی راه آهن تهران – کرمان از این شهرستان می­ گذرد (بین شهرستان زواره – اردستان) که کمتر شهری این چنین موقعیت ممتازی را داراست. نوعی ارتباط و مناسبات بین این شهر و دهستان های اطراف برقرار است. روایطی که باید به دقت بررسی گردد.

عنوان مقاله [English]

The Mutual Relationship Between Ardestan County and Rural Areas with Emphasis on its Seven Rural Districts

نویسندگان [English]

  • Mas'ud Taghva'ei 1
  • Parvin Shafi'ei 2

1 Member of Faculty, University of Isfahan

2 Graduate Student of Geography and Rural Planning

چکیده [English]

Ardestan County lies between the east longitude of 52 degrees and 22 minutes and north latitude of 33 degrees and 22 degrees. It is limited on the north to salt pan, on the south to Isfahan, on the east to the city of Na’ine and on the west to the cities of Natanz and Kashan. It is 1209 meters above sea level, its highest point is 3200 meters and it is approximately 17643 kilometers. Its population is 45150 people, and it consists of 3 cities called Ardestan, Zavareh and Mahabad, 2 central districts and 7 rural districts.
In terms of the geographical location of the city, it has a good position among the cities of the country because it is located on the main strategic route connecting the north to the south. This is the reason why the city continues its life in spite of difficult environmental conditions. The Tehran – Kerman railroad crosses the city (between Zavareh and Ardestan), a special privilege enjoyed only by a few cities. There is a certain kind of relationship between the city and the surrounding countryside which need to be carefully reviewed.

1- کبیری، مرتضی، فرش دستبافت وعملکرد شرکتهای تعاونی اردستان، نجف­آباد و شهرضا وزارت جهاد سازندگی، سازمان جهاد سازندگی استان اصفهان، دفتر ترویج و مشارکت مردمی اداره تعاونیها ، پاییز 1371، ص 2.
2- آمار سال 1375.
3- طرح هادی روستای کچو مثقال بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، دفتر طرح­های هادی استان، بهار 72، ص 11.
4- ابراهیم زاده، عیسی، تحلیلی منطقه­ای از روابط متقابل شهری و روستایی در سیستان رساله دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه اصفهان، 1379، ص 5.
5- هاشمی، احسان­الله، اردستان(از کتاب شهرهای ایران، ج4)، محمد یوسف کیانی، 1370، صص 247 – 248.
6- کارشناسان سازمان ملل، سال 1967.
7- مینا توانا، حسن، نگاهی کوتاه به روستا و مکانیزم تحول آن در ایران، رشد آموزش جغرافیا، سازمان پژوهش و برنامه­ریزی آموزشی، وزارت آموزش و پرورش، ش 24، 1369، ص 6.
8- رهنمایی، محمدتقی، مجموعه مباحث و روشهای شهرسازی، چاپ اول، 1360، صص 53 – 52.
9- ENGLISH GREEN
10- شکوئی، حسین، جغرافیای شهری بخش دوم، کتابفروشی تهران، 1354، ص 151.
11- پیشینی، صص 52 – 53.
12- مؤمنی، مصطفی و بهران بیگی، هوشنگ، شهرستان تفت بررسی مشخصات طبیعی، اجتماعی و اقتصادی شهر و مناطق روستایی، دفتر فنی جهاد دانشگاه ملی ایران، تهرا«، 1361، صص 385 – 383.
13- دهداریهای محل مربوطه.
14- آمارنامه، سال 1365.
15- فرید، یدا...، کاربرد جغرافیا در روش تحقیق شهر و روستا، تبریز، 1371، ص 178.
16- سلیمانی، محمد، رابطه شهر و روستا و تشخیص مکانهای مرکزی در دشت گرمسار، رساله کارشناسی ارشد جغرافیا، دانشگاه تربیت مدرس، چاپ 1367، ص 15.
17- fu-chenlo
18- loise with
19- سعیدی، عباس، مبانی، جغرافیای روستایی، سمت ، اول پاییز 1377، صص 131 – 126.
20- احمدیان محمدعلی، روابط شهری و روستا و سیر تحول آن در ایران، مجله تحقیقات جغرافیایی، انتشارات موسسه پژوهش و مطالعات عاشورا، مشهد، ش 37، تابستان 1374، صص 30 -29.
21- حسامیان، فرخ، شهرنشینی مرحله کتاب شهرنشینی در ایران، آگاه، تهرا«، 1363، صص 210-209.
22- برنارشاریه، ژان، شهرهاو روستاها، ترجمه. سیروس سهامی، نشر نیکا، مشهد، 1373، صص 210 – 209
23- پیشینی، صص 287 – 286.
24- کاستلو، فرانسیس، شهرنشینی درخاورمیانه، ترجمه پرویز پیران عبدالعلی رضایی نشر نی، تهران، 1368، صص 69 – 60
25- دولفوس، اولیوید، فضایی جغرافیایی، ترجمه سیروس سهامی، نیکا، 1369، صص 135 – 133.
26- نکوئی، فخرالدین، جغرافیای شهر اردستان (انسانی، طبیعی و اقتصادی)، پایان­نامه کارشناسی، دانشگاه اصفهان، 1368.
27- فرمانداری شهرستان اردستان.
28- نکوئی، فخرالدین، پیشین، صص 214-210
29- افتخاریان، داود، مسائل توسعه روستایی شهرستان اردستان، پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا، دانشگاه اصفهان، 1372، ص 287.
30- هاو، جان و ریچاردز، پیتر، راههای روستایی و کاهش فقر، مترجمان دکتر سید جواد میر و محمدرضا متوسلی، مرکز تحقیقات و مررسی مسائل روستایی نشر ارغون، سال 72، صص 137 – 135.
31- Pre-screening
32- پیشین، ص 141 – 140.
33- پیشین، ص 142.
34- از سخنان جناب آقای امان ا... هاشمی
35- شفیعی اردستانی، مرتضی، تاریخ معارف و فرهنگ اردستان، جزوه دست نوشته سال 1367، ص 1.
36- شکویی، حسین، پیشین، صص 305 – 304
37- پیشین، ص 307.
38- افتخاریان، داود، پیشین، صص 341 – 340.
39- پیشین، صص 335.
40- روزنامه هفتگی، ویژه­نامه فرمانداری اردستان، شنبه 25 آبان، 1380، 10شعبان 1422، 27 اکتبر 2001، ص 3.
41- افتخاریان، داود، پیشین، ص 339.