نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

مدل سازی عبارت از ارائه وضعیتی پیچیده به صورتی ساده و فرضی با تأکید بر جنبه­ ها و ویژگی هایی و حذف برخی دیگر به منظور بازآفرینی و پیش­بینی وضعیت گذشته و آینده است. اولین مدل ها برروی هواسپهر انجام گرفت. سپس با بهره­ گیری دانسته ­های علوم دیگر مدلسازی اقلیم انجام شد.
مدل های اقلیمی در چهارگروه مدل های موازنه انرژی (EBM) ، مدل های تابشی – همرفتی (RCM) مدل های آماری – دینامیک (SDM) و مدل های گردش عمومی جو (CCM) قرار می­ گیرند.
مدل های گردش عمومی جو شاخص های سه بعدی اقلیم را در شبکه­ هایی مشخص نموده، فرآیندهای دینامیک و ترمودینامیک را در هر شبکه و از شبکه ­ای به شبکه دیگر و براساس معادلات اساسی حرکت و در دوره­ های زمانی و مکانی متفاوت و در سطح مختلف جوی محاسبه می ­کنند.
نهایتاً محتوا و بنیاد این مدلها براساس دینامیک ها – فیزیک و سطوح مؤثر بر دینامیک و فیزیک اقلیم استوار است.

عنوان مقاله [English]

Models of General Circulation of Atmosphere

نویسنده [English]

  • Hosein Asakareh

چکیده [English]

Modeling means presenting a complex situation in a simple and hypothetical manner, with emphasis on some aspects and attributes and removing others in order to recreate the status of the past and predict the future. The first modellings were performed on the atmosphere. Then, by using other branches of scientific knowledge, climate modeling was carried out.
Climate models fall into four categories of Energy Balance Models (EBM), Radiation-Convection Models (RCMs), Statistic-Dynamic Model (SDM) and general Circulation Models (CCM).
General Circulation Models of the atmosphere determine the three-dimensional climate indices in networks and calculate dynamic and thermodynamic processes in each network and from one network to the other based on basic equations of movement and in different time and spatial periods and atmospheric levels.
Finally, the content and foundation of these models are based on dynamics, physics and levels affecting the dynamics and physics of the climate.

1- غیور، حسنعلی و مسعودیان، سید ابوالفضل (1375)، درباره اقلیم و مدل­سازی اقلیمی، نیوار، شماره 32، صص 50 – 39.
2- Barry, Roger. G and Chorly, Richard , J. (1992). “Atmosphere, weather and climate. “Routledge pub. London.
3- Dawson , Alstair, G.(1992), “Ise Age Erthe”, Routledge pub London.
4- Gates, David, M.(1993), “Climate change and its biological consequences” Sinauer Associates, INC. pub Sunderlnd, Massachusetts.
5- Giambelluca. Themas. W and Henderson – Sellers. Ann (Editor) (1996) “Climate Change”. John Willey & Sons New York.
6- Henderson – Sellers. A. and Mc Guffic. K.(1987) “A Climeite Modelling Primer “ . John Willey and Sons New York.