نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی

چکیده

واضح است که تعیین نوع محصول هر ناحیه و برنامه­ ریزی کشاورزی مناطق به اقلیم بستگی دارد. یکی از ویژگی های شاخص اقلیمی تغییرات دمایی است. تأثیر مستقیم عامل حرارت بر توزیع و پراکنش گیاهان در کره زمین امری مسلم است. حساسیت گیاهان نسبت به درجه حرارت بالا و پایین و بهینه و تاثیر آن در افزایش و کاهش سرعت رشد رویشی و زایشی گیاهان از جمله واقعیات علمی است که توجه اکثر دانشمندان علوم گیاهی را به خود جلب کرده است. محصول سویا در جلگه گرگان به عنوان کشت غالب دوم بعد از برداشت گندم، جو و دیگر برداشتهای بهاره جایگزین می­ گردد.
نگارنده در این پژوهش سعی کرده است با استفاده از نظریات دانشمندان، تجزیه و تحلیلهای کاری، تعیین احتمال وقوع حرارتهای بالای طاقت گیاه، عملیات میدانی و ارائه پیشنهادات نقش مطلق های درجه حرارت را در مراحل رشد رویشی و زایشی سویا بررسی نماید. همچنین چگونگی اثر دما بر کشت محصول سویا و نقش آن در افزایش و کاهش عملکرد و اعمال مدیریت صحیح از نقطه نظر انتخاب تاریخ کاشت مناسب در انجام عملیات زراعی روشن گردیده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Examination of the Role of Optimum and Absolute Temperatures in Soybean's Performance (Jole in Gorgan)

نویسنده [English]

  • Esmaeil Shahkouei

Master of Natural Geography

چکیده [English]

It is clear that determining the type of product of each area and agricultural planning depend on the climate. One of the characteristics of climate change is temperature variation. The direct effect of heat on the distribution and dispersion of plants over the earth is certain. The sensitivity of plants to high, low and optimal temperatures and their effect on increasing or decreasing vegetative and reproductive growth rates of plants are among the scientific facts that have attracted the attention of most scientists in the field of plant sciences. Soybean product in Gorgan plain is considered as the second dominant cultivation after the wheat, barley and other spring harvestings.
In this research, the author has tried to investigate the role of absolute temperatures in the stages of vegetative and reproductive growth of soybeans by utilizing the theories of scientists, practical analyses, determination of the probability of occurrence of temperatures above the tolerance of plants, and field operations; finally, due suggestions have been made. Furthermore, the effect of temperature on soybean cultivating and its role in increasing or decreasing yield as well as implementation of correct management in terms of selecting appropriate planting dates for agricultural operations have been indicated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • vegetative growth؛ reproductive growth؛ optimum
  • minimum and maximum temperatures؛ synoptic؛ sunny hours and dawn
1- کاویانی، محمدرضا ، اقلیم­شناسی کاربردی، دروس کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی، بهمن 73.
2- جفری نورمن، ای، ترجمه دکتر ناصر لطیفی، زراعت سویا، جهاد دانشگاهی مشهد، 1372.
3- تی یر، آی ، دی، ترجمه دکتر کوچکی، محلاتی، حسین، رابطه آب و خاک در گیاهان زراعی، انتشارات دانشگاه مشهد
4- واس.آ.دی، ترجمه فرشته ناصری، دانه­های روغنی، انتشارات آستان قدس، 1370.
5- ایوانز.ل.ت، فیزیولوژی گیاهان زراعی، ترجمه محمد مؤدب بشتری و مسعود مجتهدی، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، 1369.
6- سعادت لاجوردی، ناصر، دانه­های روغنی، انتشارات دانشگاه تهران، 1359.
7- می نارد جی. هیل، فیزیولوژی گیاهان در شرایط دشوار، ترجمه حسن حکمت، چاپ تبریز، نیکنام.
8- مهدوی، مسعود، آمار و روش­های تجزیه و تحلیل داده­ها در جغرافیا، تهران، انتشارات قومس، 1372.
9- وزارت راه و ترابری، سازمان آب و هواشناسی، سالنامه هواشناسی کشور (سالهای 37 – 37 الی 72 – 71 ه.ش)
10- عملیات میدانی نگارنده در کلیه مراحل کاشت، داشت و برداشت سویا