نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مقدار بارشی که بر سطح یک حوضه آبریز باریده می­ شود تحت تأثیر فرایندهای مختلفی قرار می­ گیرد. بخشی از آب این بارش نفوذ کرده و به آبهای زیرزمینی می­ پیوندد و یا به صورت جریان های زیرسطحی از حوضه خارج می­ گردد. بخشی دیگر صرفت بخیر و تعرق، برگاب و چالاب می­ گردد. مجموعه این عوامل به عنوان فاکتورهای گیرش عمل کرده و مانع از آن می­ گردند که تمامی نزولات باریده شده به صورت رواناب از حوضه خارج گردد.
آن بخش از نزولات آسمانی که نه تبخیر شده، نه جذب گیاهان شده و نه در خاک نفوذ کرده است، در سطوح شیب­دار جاری شده، توسط آبراهه­ های حوضه آبریز از آن خارج می­ گردد. این آب را رواناب یا به طور دقیق­ تر آبدوی مستقیم می­ نامند.
عوامل بسیار زیادی وجود دارند که بر میزان رواناب یک منطقه موثر می­ باشند. پاره­ای از این عوامل از خصوصیات خود حوضه ناشی می­ شود نظیر فیزیوگرافی حوضه، زمین شناسی، پوشش گیاهی، وضعیت خاک و ... پاره­ای دیگر با دخالت فعالیت های انسانی در محیط طبیعی منطقه و برهم زدن تعادل محیط طبیعی باعث تشدید رواناب گشته و زیان های جبران ناپذیری را در سطح منطقه به وجود می­ آورند. در این مقاله سعی می­گردد تا با بررسی بارش – رواناب در حوضه شهرک ماسوله عوامل مؤثر در میزان رواناب حوضه مورد ارزیابی قرار گیرد.

عنوان مقاله [English]

Study of Precipitation - Runoff in the Basin of Masouleh

نویسندگان [English]

  • Bahman Ramezani
  • Ali Ba'dollahi

چکیده [English]

The distribution of precipitation on the surface of a basin is influenced by various processes. Part of the water penetrates into ground and joins ground waters or flows out of the basin in the form of sub-surface flows. Another part is consumed by transpiration, evaporation, interception and depression storage. The combination of these facts act as blocking factors and prevents precipitation from running off the basin totally.
Part of precipitation that is neither evaporated nor absorbed by plants or penetrated into the soil flows out on the sloping surfaces of the waterways of basin. This water is called runoff.
There are many factors that affect the amount of runoff in an area. Some of these factors are due to the characteristics of the basin itself, such as basin physiography, geology, vegetation, soil condition, etc. other factors intensify runoff through the interference of human activities in the natural environment of the region and disturbing the natural environment balance, and so cause irreparable losses in the region. In this paper, we have tried to evaluate the factors affecting the runoff of a basin by investigating precipitation and runoff in the basin of Masouleh.