نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا- گرایش برتامه ریزی روستایی

چکیده

مطالعه در زمینه صنایع روستایی که بدون تردید یکی از شرورت­های مهم اقتصادی است چرا که افزایش جمعیت و به تبع آن کاهش امکانات باعث بیکاری افراد می­گردد مگر این که یک بخشی این کمبودها و مشکلات را کاهش داده و از آنها بکاهد.
 لذا صنعتی کردن روستاها در مفهوم واقعی آن یکی از عملکردهای مهم، در جهت اشتغال، بالا بردن درآمد افراد و در نهایت جلوگیری از مهاجرت روستائیان به شهرها می­ باشد زیرا با خروج روستائیان از روستاها نه تنها مشکل این مناطق حل نخواهد شد بلکه مشکلات مضاعف خواهد گردید و با توجه به این مطلب که صنایع روستایی مکملی برای دو بخش کشاورزی و دامپروری به شمار می­ آید قصد داریم تا این مهم را بررسی نموده و کلاً بگوییم صنایع روستایی چه است؟ چه خصوصیتی دارند و ضمن مطالعه به طبقه­ بندی آنعا پرداخته، اهمیت روش­ های توسعه و حمایت، مشکلات استقرار این صنایع و تفاوت مابین صنایع شهری و روستایی و جایگاه این صنایع در اقتصاد ایران را مورد بررسی قرار دهیم.
امید است چارچوبه آن چراغی فرا راه آیندگان و مسئولین باشد تا با توسعه صنایع روستایی و ایجاد اشتغال از مهاجرت مداوم روستائیان جلوگیری به عمل آید.

عنوان مقاله [English]

Rural Industries and Their Status in Rural Development and the Country's Economy

نویسندگان [English]

  • Masoud Taghvaei 1
  • Parvin Shafi'ei 2

1 Member of Faculty, University of Isfahan

2 Graduate Student of Geography - Rural Planning

چکیده [English]

Study on rural industries is undoubtedly one of the most important economic necessities, because population growth and consequently the reduction of facilities cause unemployment unless some of these deficiencies and problems are reduced and diminished.
Therefore, industrialization of villages in its real sense is one of the important functions in terms of employment, raising the income of individuals and ultimately preventing migrations from villages to cities, because the villagers' departure from villages will not only not solve the problem of villages but indeed intensify them. Considering that rural industries are complementary to the agricultural and animal husbandry sectors, we intend to examine this issue and, in general, define rural industries and their characteristics, classify them and study the importance of development and support methods, the problems of establishing these industries, the difference between urban and rural industries and the position of these industries in Iran's economy.
It is hoped that this effort will show a way forward for the future and the authorities to stop the continuous rural migrations by developing rural industries and creating employment.

1-  قره نژاد، حسن، مقدمه­ای بر جغرافیای صنعتی، اصفهان، هشت بهشت، دوم، 1375، ص22.
2- خزائی قورژدی، علی، صنایع روستایی، تحولات و توسعه، فصلنامه روستا و توسعه، مرکز تحقیقات و بررسی مسائل روستایی، وزارت جهادسازندگی، تابستان و پائیز 1376، ص106 و 107.
3- همان، ص102.
4- کلیاتی درباره صنایع روستایی ایران، سازمان صنایع دستی ایرانف شهریور 1362، ص 10.
5- صاحبی، صادق، صنایع روستایی و نقش آن در توسعه کشورف جهاد، شماره مللف 175، تیر74، ص38.
6- امیرانی، محمدهادی، استقرار صنعت در روستا در بهره­وری بخش کشاورزی، ماهنامه جهاد، شماره مسلسل 216-271، سال 18 فروردین و اردیبهشت 1378، ص42.
7- جهانگرد، اسفندیار، نقش صنایع روستایی در اقتصاد ایران، ماهنامه جهاد، شماره مسلسل 191-190، سال 16، مهر و آبان 1375، ص89.
8- آسایش، حسین، اقتصاد روستایی، پیام نور، چاپ دوم، مهر 1374، ص 201.
9- اصول و ضوابط و توسعه روستایی ایران، کمیته دفتر فنی مرکزی جهادسازندگی، ص 7.
10- مافروخی، بایزید، صنایع روستایی ایران، بررسی وضعیت شرایط توسعه اقتصاد کشاورزی و توسعه، شماره مسلسل3، پائیز 72، صص 30 و 31.
11- آسایش، حسین، اقتصاد روستایی، همان ص 193.
12- سعیدی رضوانی، نوید، صنایع روستایی و اشتغال جوانان روستایی، جهاد، شماره مسلسل 75، سال 15، تیر1374، ص 22.
13- مهدوی، مسعود، مقدمه­ای بر جغرافیای روستایی ایران، ج1، سمت، اول بهار 77، ص205.
14- دستگیر، محسن، بررسی الگوی مناسب صنایع روستایی، مشکلات و مزایا، سمینار استقرار صنعت در روستا، سال 65، ص 105.
15- همان، ص 106.
16- همان، ص 106.
17- همان، ص 106.
18- همان، ص 72.
19- همان، ص 73.
20- همان، ص 74.
21- همان، ص 75.
22- مقدمه­ای بر توسعه صنایع روستایی (بانگاهی بر صنایع روستایی ایران)، معاونت طرح و برنامه و دفتر مطالعات اقتصادی، دی ماه 1369، ص21.
23- همان ص 38.
24- مسیرا، ار، بی، صنعتی کردن روستاها در کشورهای جهان سوم، برگزیده مقالات، سازمان برنامه و بودجه، تهران، 66 صص 113-114.
25- جنان صفت، محمدصادق، استقرار صنعت در روستاها ضرورتی اجتناب ناپذیر(3)، وضعیت کنونی صنعت در روستاها، ماهنامه جهاد، شماره مسلسل 136، سال 11، دی ماه 61، ص7.
26- همان، ص 8.
27- دستگیر، محسن، بررسی الگوی مناسب صنایع روستایی، مشکلات و مزایا، مسنار استقرار صنعت در روستاها، سال 65، ص106.
28- همان، ص 105.
29- مهدوی، مسعود، مقدمه­ای بر جغرافیای روستایی ایران، سمت، تهران، اول، بهار 1377، ص 201.
30- همان، ص 202.
31- مافرخی، بایزید، صنایع روستایی، تحولات و توسعه، همان، ص 107.
32- خزاعی، قوژدی، علی، صنایع روستایی، تحولات و توسعه، همان، ص107.
33- خزاعی، قوژدی، علی، صنایع روستایی، تحولات و توسعه، همان، ص107.
34- همان، ص 114.
35- رائو، ار.وی، صنایع کوچک و اقتصاد در حال توسعه هندوستان، کمیته صنایع روستایی، دفتر مرکزی جهادسازندگی، تهران، 1366، ص11.
36- همان، ص 12.
37- بررسی وضع موجود زنان روستایی ایران دفتر تحقیقات و برنامه­ریزی معاونت ترویج و مشارکت مردمی وزارت جهادسازندگی، بهار 1372، جلد دوم، تهران، انتشارات معاونت ترویج و مشارکت مردمی جهاد سازندگی، ص387.
38- ابولاحسنی، مهران، ضرورت پیوند کشاورزی با صنایع روستایی ویژه نامه اقتصاد روستا، وزارت جهاد سازندگی، بهار 1372، جلد دوم، تهران، انتشارات معاونت ترویج و مشارکت مردمی جهادسازندگی، ص387.
39- صنایع روستایی موتورجدید توسعه چین، گزیده مسائل اقتصادی و اجتماعی، شماره 56، سال 1364، ص19.
40- اجزاء شکوهی، احمد، نقش صنایع روستایی در توسعه روستا، پایان نامه دانشگاه تربیت مدرس، کارشناسی ارشد 1368، صص 46 و 47.
41- قلی نیا، محمدجواد و عباس، عنایت، زن و روستا، ماهنامه سنبله، شماره 107، فروردین و اردیبهشت 1378، ص18.