نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد جغرافیای طبیعی

چکیده

علم و دانش کنونی ما در زمینه افزایش بارش تعریفی به این مضمون دارد: به کارگیری مواد باروری مناسب در زمان و مکان درست که باعث تغییراتی در ابرها می­ شود، بطوری که در اثر این تغییرات ابرها به صورتی متفاوت و به نحوی قابل پیش بینی رفتار کنند. نتایج مفیدی نیز حاصل شود. تکنولوژی باروری ابر به منظور تأمین راه­ ها و امکاناتی جهت دست یابی به این نوع دخالت در فرآیندهای ابری توسعه می ­یابد و در اجرای آن از ملاحظات علمی استفاده می­ کند. براساس دانش ما، طبیعت در شرایط ابری بسیار متنوع، از طریق دو فرآیند عمده متفاوت باران ایجاد می­ کند و اگر خواهان نتایج مفیدی هستیم تکنولوژی مذکور باید با علم دقیق به فرآیندهای واقعی و طبیعی به کار رود. از سوئی وضعیت علم فیزیک ابر طوری است که می­ تواند حداکثر برای اجرای تکنولوژی متناسب با شرایط مختلف ابری، رهنمودهای کیفی ارائه کند تا دستورالعمل­ های دقیق.
در مقایسه با برخی از رویکردهای موجود نسبت به اصلاح ابرها که مستلزم «مهندسی نمودن» است، این تلاش علمی به عنوان محور اصلی فعالیت­ های پژوهشی جاری می­ باشد. بهتر است بپذیریم اصول تکنولوژی مورد بحث در سطرهای آتی، مبنای علمی نسبتاً محدودی دارند و اجرای آن­ها فقط در سایه درک روشن از ابهاماتی که هنوز نیازمند توضیح هستند عملی می­ گردد. تکنولوژی باروی ابر شامل دو مؤلفه مهم می ­شود که عبارتند از:
1- کاربرد استراتژی­ های مناسب باروری ابر.
2- تکنولوژی تولید مواد باروری.

عنوان مقاله [English]

Cloud Fertilization Technology

نویسنده [English]

  • Maryam Ahmadpour (Translator)

Master of Natural Geography

چکیده [English]

Our present knowledge regarding artificial increase of precipitation has a definition as follows: application of appropriate fertility materials at the right time and place that makes changes in clouds, so that clouds behave in a different and predictable way and satisfying results are achieved. The technology of cloud fertilization is developed with the aim of providing the means and facilities for achieving this kind of interference in cloud processes and thus uses scientific considerations in its implementation. According to our knowledge, nature produces rain in very diverse cloud conditions through two different major processes, and if we seek useful results, the technology mentioned above should be applied with the exact knowledge of real and natural processes. On the other hand, the current state of the physics of clouds is such that at best it can provide guidelines, rather than detailed instructions, for implementation of technology in accordance with different cloud conditions.
Compared to some of the existing approaches to cloud modification, which require "engineering", this scientific effort is the main branch of ongoing research activities. It is better to admit that the principles of technology discussed in the following have relatively limited scientific bases, and their implementation is only carried out in the light of a clear understanding of the ambiguities that still need to be explained. Cloud fertilization technology includes two important components:
1- Application of suitable fertility strategies.
2- Fertilizing materials’ production technology.